ค่ามาตราฐานความปลอดภัยอาหาร

ค่ามาตราฐานความปลอดภัยอาหาร สารปนเปื้อน สหภาพยุโรป

มาตรฐานสารปนเปื้อน (Contaminants) ของสหภาพยุโรป (COMMISSION REGULATION (EC) No 1881/2006)

 Nitrate (สารไนเตรต) 
ลำดับ                                                                 ชนิดอาหาร       ปริมาณสูงสุดที่ยอมให้ปนเปื้อนได้       
1 Fresh spinach (Spinacia oleracea) Harvested 1 October to 31 March 3,000  mg NO3/ kg
2 Fresh spinach (Spinacia oleracea) Harvested 1 April to 30 September 2,500  mg NO3/ kg
3 Preserved, deep-frozen or frozen spinach 2,000  mg NO3/ kg
4 Fresh Lettuce (Lactuca sativa L.) (protected and open-grown lettuce)                      excluding lettuce in point 8,9                                                                                Harvested 1 October to 31 March : lettuce grown under cover 4,500  mg NO3/ kg
5 Fresh Lettuce (Lactuca sativa L.) (protected and open-grown lettuce)                       excluding lettuce in point 8,9                                                                               Harvested 1 October to 31 March : lettuce grown in the open air 4,000  mg NO3/ kg
6 Fresh Lettuce (Lactuca sativa L.) (protected and open-grown lettuce)                       excluding lettuce in point 8,9                                                                                Harvested 1 April to 30 September :  lettuce grown under cover 3,500 mg NO3/ kg
7 Fresh Lettuce (Lactuca sativa L.) (protected and open-grown lettuce)                       excluding lettuce in point 8,9                                                                                Harvested 1 April to 30 September : lettuce grown in the open air 2,500  mg NO3/ kg
8 Iceberg-type lettuce (lettuce grown under cover)  2,500  mg NO3/ kg
9 Iceberg-type lettuce (lettuce grown in the open air)  2,000  mg NO3/ kg
10 Processed cereal-based foods and baby foods for infants and young children 200  mg NO3/ kg


ที่มา :  COMMISSION REGULATION (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006  setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs 

 3-monochloropropane-1,2-diol (3-MCPD) 
ลำดับ                                                                              ชนิดอาหาร   ปริมาณสูงสุดที่ให้ปนเปื้อนได้    
1 Hydrolysed vegetable protein 20  µg/kg
2 Soy sauce 20  µg/kg

 

ที่มา : COMMISSION REGULATION (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs

 Dioxins and PCBs  (ไดออกซิน และสารพี ซี บี)    
ลำดับ ชนิดอาหาร      ปริมาณสูงสุดที่ให้ปนเปื้อนได้           
                                          Sum of dioxins                                         (WHO-PCDD/F-TEQ)      Sum of dioxins and dioxin-like PCBs     (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ)  
1 Meat and meat products (excluding edible offal) of the following animals                                         - bovine                                                                                                          - poultry                                                                                                         - pigs                                                                                 3.0 pg/g fat                                          2.0 pg/g fat                     1.0 pg/g fat                                                                                  4.5 pg/g fat                                           4.0 pg/g fat                                          1.5 pg/g fat  
2 Liver of  terrestrial animals and derived products of the following animals                                        - bovine                                                                                                          - poultry                                                                                                         - pigs 6.0 pg/g fat 12.0 pg/g fat  
3 Muscle meat of fish and fishery products and products thereof (excluding eel.)                     Crustaceans                                                                                         (excluding the brown meat of crab and excluding head and thorax meat of lobster  and similar large crustaceans (Nephropidae and Palinuridae)  4.0 pg/g wet weight 8.0 pg/g wet weight  
4 Muscle meat of eel (Anguilla anguilla) and products thereof 4.0 pg/g wet weight 12.0 pg/g wet weight  
5 Raw milk and dairy products, including butterfat 3.0 pg/g fat 6.0 pg/g fat  
6 Hen eggs and egg products 3.0 pg/g fat 6.0 pg/g fat  
7 Fat of the following animals :                                                                                                   - bovine animals and sheep                                                                              - poultry                                                                                                          - pigs                                                                                3.0 pg/g fat                                          2.0 pg/g fat                                          1.0 pg/g fat                                                                                    4.5 pg/g fat                                            4.0 pg/g fat                                          1.5 pg/g fat  
8 Mixed animal fats 2.0 pg/g fat 3.0 pg/g fat  
9 Vegetable oils and fats 0.75 pg/g fat 1.5 pg/g fat  
10 Marine oils  (fish body oil, fish liver oil and oils of other marine organisms intended for human consumtion) 2.0 pg/g fat 10.0 pg/g fat  
11 Fish liver and derived products thereof  (exception of marine oils)  _ 25.0 pg/g wet weight  

ที่มา : COMMISSION REGULATION (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs

 Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (สาร พี เอ เอช) 
Benzo(a)pyrene
ลำดับ                                                                 ชนิดอาหาร      ปริมาณสูงสุดที่ยอมให้ปนเปื้อนได้        
1 Oils and fats (excluding cocoa butter) intended for direct human consumption or use as an ingredient in foods 2 µg/kg wet weight
2 Smoked meats and smoked meat products 5  µg/kg wet weight
3 Muscle meat of smoked fish and smoked fishery products, excluding bivalve molluscs. The maximum level applies to smoked crustaceans, excluding the brown meat of crab and excluding head and thorax meat of lobster and similar large crustaceans (Nephropidae and Palinuridae) 5  µg/kg wet weight
4 Muscle meat of fish, other than smoked fish 2  µg/kg wet weight
5 Crustaceans, cephalopods, other than smoked. The maximum level applies to crustaceans, excluding the brown meat of crab and excluding head and thorax meat of lobster and similar large crustaceans (Nephropidae and Palinuridae) 5  µg/kg wet weight
6 Bivalve molluscs 10  µg/kg wet weight
7 Processed cereal-based foods and baby foods for infants and young children 1  µg/kg wet weight
8 Infant formulae and follow-on formulae, including infant milk and follow-on milk 1  µg/kg wet weight
9 Dietary foods for special medical purposes intended specifically for infants 1  µg/kg wet weight

ที่มา : COMMISSION REGULATION (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs