สัมมนา “สร้างภูมิคุ้มกันให้ธุรกิจอาหารไทย” จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ สถาบันอาหาร ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ และช่องทางการตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ SME ปี 2563

สุดยอด!!ได้รับการตอบรับอย่างดี...

กับงานสัมมนาเรื่อง “สร้างภูมิคุ้มกันให้ธุรกิจอาหารไทย” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผอ.อนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร เป็นประธานกล่าวเปิดงานพิธี และกล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงานโดยคุณอรุณี อุสาหะ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ของสถาบันอาหาร

วันนี้ถือเป็นการรวมตัวของเหล่ากูรูในวงการอาหาร ถ่ายทอดความรู้ในทุกมิติ

(ช่วงเช้า) กับการค้นหาช่องทางการตลาดท่ามกลาง New Normal ของธุรกิจอาหาร โดยคุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป

 

(ช่วงบ่าย) การสื่อสารผลิตภัณฑ์อาหารไทยให้เข้าตาลูกค้าต่างชาติ โดยคุณภูษิต ศศิธรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บจก.เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค

 

แนะนำช่องทางการเข้าร่วมแสดงสินค้าในโครงการฯ โดยคุณสุกฤษฏ์ เติมสายทอง ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร

 

และคุณธวัช สุธาสินีนนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมไทยยูเนี่ยน บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด กับการสร้างตลาดใหม่ผ่านนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้อาหารอาหารไทย สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

----------------------------------

จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  ร่วมกับ สถาบันอาหาร ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ และช่องทางการตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ SME ปี 2563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins