สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
ประกาศ เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับกรรมการ

ภายใต้ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ พ.ศ. 2565 อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สาขาที่ 3 ซึ่งต่อไปในประกาศนี้เรียกว่า “สถาบันอาหาร” ตระหนักและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการสถาบันอาหารและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในเรื่องการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของกรรมการเป็นสำคัญ

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ จึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านในฐานะกรรมการสถาบันอาหาร ได้ทราบและเข้าใจรูปแบบ วัตถุประสงค์ วิธีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งสิทธิต่างๆ ของท่านภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ทั้งนี้ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามวัตถุประสงค์ในประกาศนี้ สถาบันอาหารดำเนินการ ในฐานะ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) ซึ่งหมายความว่า “สถาบันอาหาร” เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล


คำนิยาม

1. ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

2. มูลนิธิ หมายถึง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ และหน่วยงานสถาบันสาขาของมูลนิธิ

3. กรรมการ หมายถึง กรรมการมูลนิธิ กรรมการสถาบัน อนุกรรมการ คณะทำงาน และกรรมการอื่นๆ และ ที่ปรึกษา


สถาบันอาหารดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้


1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

1.1. สถาบันอาหารเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้ฐานกฎหมาย ดังต่อไปนี้

1.1.1. ความจำเป็นในการปฏิบัติตามข้อบังคับ คำสั่ง หรือความจำเป็นในการดำเนินการตามข้อบังคับ คำสั่ง โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อประกอบการทำนิติกรรมภายใต้มูลนิธิ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการ เช่น การแจ้งข้อมูลในการจดทะเบียนกับกรมการปกครอง การดำเนินการตามกฎหมายสรรพากร ซึ่งการที่ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความจำเป็นดังกล่าวจะมีผลทำให้สถาบันอาหาร ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้

1.1.2 ความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎหมาย ระเบียบ เช่น การบริหารจัดการด้านภาษีอากรของกรรมการ รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งศาล เป็นต้น

1.1.3 ความจำเป็นในการดำเนินงานตามภารกิจสาธารณะหรือการใช้อำนาจที่มูลนิธิได้รับการจัดตั้งอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

1.1.4 ได้รับความยินยอมที่สมบูรณ์จากท่าน ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมของท่าน เช่น การตรวจประวัติอาชญากรรม การจัดการสื่อโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ของสถาบันอาหารซึ่งมีกรรมการปรากฏเป็นส่วนหนึ่งส่วนใด เป็นต้น

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

สถาบันอาหารดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

2.1 เพื่อประกอบการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิ การติดต่อสื่อสาร

2.2 การบริหารจัดการเรื่องเบี้ยประชุม และ บริหารจัดการด้านภาษีของกรรมการ เช่น ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

2.3 การบริหารจัดการด้านสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือปรากฏเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิ

2.4 การตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อบังคับ

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มูลนิธิเก็บรวบรวม

เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งในข้อ 2. สถาบันอาหารเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังรายการต่อไปนี้

3.1 แหล่งข้อมูลและรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม มีดังนี้


แหล่ง/วิธีการเก็บรวบรวม

รายการข้อมูลส่วนบุคคล

1. การที่ท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่สถาบันอาหาร

ชื่อ - นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ เพศ รูปถ่าย ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์มือถือ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขบัญชีธนาคาร

2. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมระหว่างเป็นกรรมการ

ข้อมูลการจ่ายเบี้ยประชุม ภาพนิ่ง หรือวิดีโอ


4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

สถาบันอาหารอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือนิติบุคคลประเภท ดังต่อไปนี้

4.1 เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ หรือมีคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การรายงานข้อมูลที่กฎหมายกำหนด หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งศาล เป็นต้น


5. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของท่าน

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

5.1 สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่มูลนิธิเก็บรวบรวมโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่กรณีที่มูลนิธิมีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาลและกรณีที่การขอเข้าถึงและรับสำเนาของท่านจะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

5.2 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

5.3 สิทธิในการขอให้มูลนิธิระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้

5.3.1 เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่มูลนิธิทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของท่านให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

5.3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

5.3.3 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่มูลนิธิได้แจ้งแก่ท่านในการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้มูลนิธิเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน

5.3.4 เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่มูลนิธิกำลังพิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

5.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเว้นแต่กรณีที่มูลนิธิมีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น สถาบันอาหารสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะตามภารกิจของสถาบันอาหาร)


6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันอาหารเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาดังต่อไปนี้

6.1 เก็บรักษาไว้ตลอดระยะเวลาการเป็นกรรมการ และเก็บรักษาไว้ต่อไปเป็นเวลา 1 ปีนับแต่วันที่พ้นวาระ ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว สถาบันอาหารจะทำการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อหมดความจำเป็นในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือคดีความ สถาบันอาหารขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่าข้อพิพาทนั้นจะได้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว


7. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันอาหารมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของมูลนิธิ นอกจากนี้ สถาบันอาหารได้กำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ขึ้นโดยประกาศให้ทราบกันโดยทั่วทั้งมูลนิธิ พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธำรงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม


8. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันอาหารอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อได้รับคำร้องขอจากท่าน ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายของท่าน โดยส่งคำร้องขอโดยตรงกับท่าน หรือผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ในกรณีที่ท่าน ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายมีการคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เช่น การแจ้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันอาหารจะดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้ สถาบันอาหารอาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองได้ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได้


9. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันอาหารได้กำหนดให้พนักงาน เจ้าหน้าที่และบุคคลเฉพาะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยมูลนิธิจะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่และบุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด


10. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

สถาบันอาหารอาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทาง เว็บไซต์ อีเมล หรือติดประกาศที่บอร์ด โดยมีวันที่ของเวอร์ชั่นล่าสุดกำกับอยู่ตอนท้าย อย่างไรก็ดี สถาบันอาหารขอแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดระงับการยื่นข้อมูลส่วนบุคคลกับแผนกเลขานุการและการประชุม ฝ่ายอำนวยการ หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้ มิเช่นนั้น สถาบันอาหารจะถือว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในประกาศดังกล่าวแล้ว


11. การติดต่อสอบถาม

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ได้ที่

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล


11.1 อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 75/6 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร : 02 3546 639

Website : www.fid.or.th


11.2 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหน่วยงาน สถาบันอาหาร

- ชื่อ: ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร

สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 2008 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Website : www.nfi.or.th

อีเมล : maneerat@nfi.or.th โทร 0 2422 8688 ต่อ 9107
Style Switcher

2 Color Skins