ฉลากและการโฆษณาอาหารอย่างไรให้ถูกกฎหมาย
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 20 ม.ค. 63
ถึงวันที่ :
สถานที่ : ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 3,200
ราคาบุคคลทั่วไป : 3,400
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

หลักการและเหตุผล 
   สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ออกประกาศหลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร (พรบ.อาหาร พ.ศ.2522) โดยได้แจงรายละเอียดหลักการและข้อควรปฏิบัติการโฆษณาอาหารก่อนออกสื่อ คำต้องห้ามโฆษณาอาหาร ห้ามโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณอาหารเป็นเท็จหรือหลอกลวง ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค สกัดโฆษณาเกินจริง อุดช่องโหว่การโฆษณาที่ทำให้เข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องตาม พรบ.อาหาร พ.ศ.2522 ผู้ทำการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในทางการค้า จะต้องขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก่อนเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะทำการโฆษณาได้
   อย่างไรก็ตามฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ มีข้อจำกัดหลายประการที่ต้องมีการพัฒนา เช่น การแสดงข้อมูลโภชนาการในฉลากที่ยังเข้าใจได้ยาก ข้อความที่ใช้ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น จากปัญหาดังกล่าวในฐานะของผู้ผลิตอาหาร จึงควรมีความตื่นตัวต่อปัญหาและมีการพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบของฉลากอาหารที่สอดคล้องกับพื้นฐานความรู้ของผู้บริโภค รวมถึงการทำให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจต่อสาระในฉลากอาหารอย่างแท้จริง เพื่อนำไปประยุกต์ปฏิบัติให้ตรงกับ พรบ.อาหาร พ.ศ.2522 ที่กฎหมายกำหนด

 

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ฉลากอาหารและการโฆษณาอาหาร
   2. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการขออนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารของตนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
   3. เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถออกแบบและจัดทำสื่อโฆษณาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย    

 

วิทยากร
1. คุณจุรีรัตน์ ห่อเกียรติ   ผู้เชี่ยวชาญ
2. คุณนภาพร กำภูพงษ์   ข้าราชการบำนาญ จาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
เจ้าหน้าที่การตลาดและประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์, เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต, ผู้ผลิตสื่อโฆษณาอาหารประเภทต่าง ๆ รวมถึงนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผู้บริหารและผู้สนใจทั่วไป

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก สถอ. 3,200 บาท / บุคคลทั่วไป 3,400 บาท 
(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
  วันจันทร์ที่  20  มกราคม  2563 (1 วัน)

 

สถานที่
  ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

 

สนใจติดต่อ 
   คุณกนกวรรณ  ปิ่นแก้ว
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2206 
   แฟกซ์ 0-2422-8518

   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins