**New** การเตรียมความพร้อมในการจัดทำระบบมาตรฐาน GHPs ในโรงงานอาหาร
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 28 พ.ค. 63
ถึงวันที่ :
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่าน Facebook Live
ราคาสมาชิก : 1,500
ราคาบุคคลทั่วไป : 1,500
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

 

หลักการและเหตุผล  
  GHPs (Good Hygiene Practices) หมายถึง หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารสำหรับ FBO-Food Business Operator  เป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตาม และทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย โดยเน้นการป้องกันและขจัดความเสี่ยงที่อาจทำให้อาหารเป็นอันตราย เป็นพิษ หรือเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งเป็นการนำหลักการ 5 Keys-Who มาประยุกต์ใช้ 
  การประยุกต์ใช้หลักการของ GHP จะครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ประกอบการ โครงสร้างอาคาร กระบวนการผลิตที่ดีมีความปลอดภัย และมีคุณภาพได้มาตรฐานทุกขั้นตอน นับตั้งแต่การเริ่มต้นวางแผนการผลิต ระบบควบคุมวัตถุดิบ การปฏิบัติระหว่างการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การจัดเก็บ การควบคุมคุณภาพ และการขนส่งจนถึงผู้บริโภค โดยอาศัยการติดตามผ่านระบบการบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและติดตามผลคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงระบบการจัดการที่ดีในเรื่องสุขอนามัย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายมีความปลอดภัยได้คุณภาพเป็นที่มั่นใจเมื่อถึงมือผู้บริโภค และ GHPs ยังเป็นระบบประกันคุณภาพพื้นฐานก่อนที่จะนำไปสู่ระบบประกันคุณภาพอื่น ๆ ที่สูงกว่าต่อไป เช่น ISO 9000 และ HACCP (Hazards Analysis and Critical Points) เป็นต้น

 

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในหลักการและแนวทางสำหรับการประยุกต์ใช้ GHPs ตลอดห่วงโซ่อาหาร เพื่อให้อาหารปลอดภัยและเหมาะสมต่อการบริโภค
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเนื้อหาของร่างมาตรฐาน GHPs ได้อย่างถูกต้อง
  3. เพื่อให้ทราบถึงขอบเขตการดำเนินงานที่เป็นไปได้และความชัดเจนตามร่างมาตรฐาน GHPs
  4. ขยายความชัดเจนของความสัมพันธ์ระหว่าง GHPs
  5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำระบบบนพื้นฐาน หลักปฏิบัติที่ดีสำหรับอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ที่มีความจำเพาะ    

 

วิทยากร
  อ.อัญชลี  มากรด
  ที่ปรึกษาและวิทยากรประจำสถาบันอาหาร

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ, ผู้บริหารฝ่ายผลิตและควบคุมคุณภาพจากโรงงานอาหาร, นักวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร และผู้สนใจทั่วไป

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   1,500 บาท/คน 
(ราคารวม VAT 7% = 1,605 บาท) (ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
   วันพฤหัสบดีที่  28  พฤษภาคม  2563 (1 วัน)

 

รูปแบบการอบรม
   แบบออนไลน์ ผ่าน Facebook Live  
   - เข้าคลาสสอนสด ผ่านหน้า Facebook Group
   - ดูย้อนหลังได้ตลอด 24 ชม.
   - เรียนครบ จบรับ Certificate
   - Save Cost 50%

 

​หัวข้อบรรยาย​  เริ่ม 09.00-16.00 น.
ภาพรวมการเปลี่ยนแปลง GHPs
ตัวอย่างของ Workshop
5 Key-Who
GHP requirement
- Section 1 Introduction and Control of Food Hazard
- Section 2 Primary Production
- Section 3 Establish-Design of Facilities and Equipment
- Section 4 Training and Competence
- Section 5 Establishment Maintenance, Cleaning and Disinfection, and Pest Control
GHP requirement
- Section 6 Personal Hygiene
- Section 7 Control of Operation
- Section 8 Product Information and Consumer Awareness
- Section 9 Transportation

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน​  
1. หลังจากท่านลงทะเบียนแล้ว ทาง จนท. จะส่งหนังสือยืนยันการเข้าร่วมอบรมไปยังท่านทาง E-mail ภายใน 3 วันทำการ
2. ท่านสามารถชำระเงินพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน มายังฝ่ายฝึกอบรมฯ ได้ที่ training@nfi.or.th
3. ทาง จนท. จะส่ง link สำหรับเข้ากลุ่มอบรม ไปยังท่าน
***ใบเสร็จรับเงิน และใบ Certificate จะจัดส่งหลังการอบรม online ทางไปรษณีย์นะคะ ****

 

วิธีการชำระเงิน
   
โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพระปิ่นเกล้า
   เลขที่ 031-1-52938-0   
   ชื่อบัญชี อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
   ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

สนใจติดต่อ 
   คุณกนกวรรณ ปิ่นแก้ว
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2206
   แฟกซ์ 0-2422-8518

   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI

 

หมายเหตุ หน่วยงานที่ส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันอาหาร สามารถนำค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมไปหักค่าใช้จ่ายในการคิดภาษีเงินได้รวม 200% ของค่าใช้จ่ายลงทะเบียน เนื่องจากสถาบันอาหารเข้าลักษณะเป็นสถานฝึกอบรมวิชาชีพที่ทางราชการจัดตั้งขึ้นตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 437)

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins