วิธีการทำความสะอาดและสารทำความสะอาดในโรงงานอาหาร
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 29 พ.ค. 63
ถึงวันที่ :
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่าน Facebook Live
ราคาสมาชิก : 1,500
ราคาบุคคลทั่วไป : 1,500
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

 

หลักการและเหตุผล 
  การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ เป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญมากในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร หากไม่มีการนำไปปฏิบัติที่เหมาะสมและถูกต้อง ตั้งแต่การเลือกวิธีการทำความสะอาด เช่น COP, CIP,  การทำความสะอาดแบบแห้ง, การทำความสะอาดแบบเปียก,วิธีทางกายภาพและเคมีต่าง ๆ โดยแยกทำหรือทำร่วมกัน  เช่น  ใช้ความร้อน  ขัดถู  ฉีดพ่น  ทำความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่น  หรือวิธีอื่น ๆ ที่หลีกเลี่ยงการใช้น้ำ เป็นต้น, การเลือกใช้สารเคมีที่เหมาะในการทำความสะอาดเพื่อกำจัดสิ่งสกปรก หรือ การเลือกสารฆ่าเชื้อ,การเขียนขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ, การทวนสอบของการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ เพื่อจะบรรลุประสิทธิผลของการทำความสะอาดซึ่งการทำความสะอาดจะเป็นส่วนหนึ่งของการสุขาภิบาลสถานที่ประกอบการอาหาร  คือ  การจัดทำระบบที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจว่ามีการบำรุงรักษาและทำความสะอาดที่พอเพียงและเหมาะสมและมีการตรวจเฝ้าระวัง  การบำรุงรักษาและวิธีปฏิบัติด้านการสุขาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์
    เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความเข้าใจในหลักการของวิธีการทำความสะอาดและการเลือกใช้สารเคมีที่เหมาะสม นำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร พร้อมกับตัวอย่างของการนำไปประยุกต์ใช้ นอกจากนี้ยังรวมถึงการวางแผน, การดำเนินการ, การเตรียมตัวเพื่อการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะสอดคล้องกับระบบมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหลักสูตรการฝึกอบรมนี้ประกอบด้วย การนำเสนอภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ที่ช่วยพัฒนาความรู้ และทักษะในการนำไปใช้อย่างได้ประโยชน์สูงสุดในองค์กร    

 

วิทยากร
  
คุณวรรณฤดี  เดชพรหม ที่ปรึกษาและวิทยากรอิสระ

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ, ผู้บริหารฝ่ายผลิตและควบคุมคุณภาพจากโรงงานอาหาร, นักวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร และผู้สนใจทั่วไป

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   1,500 บาท/คน 
(ราคารวม VAT 7% = 1,605 บาท) (ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
    วันศุกร์ที่  29  พฤษภาคม  2563 (1 วัน)

 

รูปแบบการอบรม
   แบบออนไลน์ ผ่าน Facebook Live  
   - เข้าคลาสสอนสด ผ่านหน้า Facebook Group
   - ดูย้อนหลังได้ตลอด 24 ชม.
   - เรียนครบ จบรับ Certificate
   - Save Cost 50%

 

​หัวข้อบรรยาย​  เริ่ม 09.00-16.00 น.
- การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อและข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- วิธีการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ
- สารทำความสะอาดและการเลือกใช้สารทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ
- การจัดทำแผนการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ, การทวนสอบประสิทธิผล
- การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการทำความสะอาด (cleaning validation)

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน​  
1. หลังจากท่านลงทะเบียนแล้ว ทาง จนท. จะส่งหนังสือยืนยันการเข้าร่วมอบรมไปยังท่านทาง E-mail ภายใน 3 วันทำการ
2. ท่านสามารถชำระเงินพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน มายังฝ่ายฝึกอบรมฯ ได้ที่ training@nfi.or.th
3. ทาง จนท. จะส่ง link สำหรับเข้ากลุ่มอบรม ไปยังท่าน
***ใบเสร็จรับเงิน และใบ Certificate จะจัดส่งหลังการอบรม online ทางไปรษณีย์นะคะ ****

 

วิธีการชำระเงิน
   
โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพระปิ่นเกล้า
   เลขที่ 031-1-52938-0   
   ชื่อบัญชี อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
   ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

สนใจติดต่อ 
   คุณกนกวรรณ ปิ่นแก้ว
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2206
   แฟกซ์ 0-2422-8518

   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI

 

หมายเหตุ หน่วยงานที่ส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันอาหาร สามารถนำค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมไปหักค่าใช้จ่ายในการคิดภาษีเงินได้รวม 200% ของค่าใช้จ่ายลงทะเบียน เนื่องจากสถาบันอาหารเข้าลักษณะเป็นสถานฝึกอบรมวิชาชีพที่ทางราชการจัดตั้งขึ้นตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 437)

 

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins