NEW*** การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอาหารในองค์กร (Food Safety Culture) **เรียนออนไลน์**
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 25 ก.พ. 64
ถึงวันที่ :
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่าน Facebook Group
ราคาสมาชิก : 2,000
ราคาบุคคลทั่วไป : 2,000
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

 

หลักการและเหตุผล 
   ธุรกิจที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยอาหารให้กับผู้บริโภคได้นั้นย่อมสามารถชิงความได้เปรียบในเชิงธุรกิจ แต่การจะสร้างความเชื่อมั่นดังกล่าวได้นั้นจำเป็นต้องเริ่มสร้างจากภายในองค์กรเสียก่อน โดยปลูกฝังให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยอาหารและการมีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตขึ้นซึ่งแนวคิดเช่นนี้จะต้องสร้างผ่านการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยและคุณภาพอาหาร องค์กรที่มีวัฒนธรรมความปลอดภัยอาหารเข้มแข็งก็จะสามารถควบคุมความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบกับความปลอดภัยอาหารได้ โดยการบริหารการดำเนินงานด้าน Food Safety นั้นจะมุ่งเน้นพนักงานตลอดห่วงโซ่อุปทานในทุกระดับ เครื่องมือหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการสร้าง Food Safety Culture นั่นก็คือ Leadership หรือภาวะผู้นำในระดับผู้บริหารและหัวหน้างาน ซึ่งจะต้องเป็นผู้ชี้นำและกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการที่มีข้อปฏิบัติที่ชัดเจน อันจะช่วยขับเคลื่อนวัฒนธรรมความปลอดภัยของอาหาร โดยหัวใจหลักของ Food Safety Culture  คือ การเข้าถึงแนวคิดและภาพรวมของข้อกำหนดด้านวัฒนธรรมอาหารปลอดภัย
   ปัจจุบัน Food Safety Culture ทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ และเข้าไปอยู่ในข้อกำหนดของ BRC และ GFSI แล้ว ซึ่งการพัฒนาแผนวัฒนธรรมอาหารปลอดภัยและการเข้าใจแนวทางการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้องค์กรมีความเชื่อมั่นในกลุ่มลูกค้าและผู้บริโภคมากขึ้นได้

 

วัตถุประสงค์
   1. เข้าใจหลักการและแนวทางสำหรับการประยุกต์ใช้ Food Safety Culture ตลอดห่วงโซ่อาหาร เพื่อให้อาหารปลอดภัยและเหมาะสมต่อการบริโภค 
   2. สร้างแนวทางสำหรับการปรับประยุกต์ใช้หลักการของ Food safety culture ในการดำเนินงานด้านระบบมาตรฐานในโรงงาน

 

วิทยากร
  
 อ.วรรณฤดี  เดชพรหม  ที่ปรึกษาและวิทยากร

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
เจ้าของกิจการและผู้บริหาร, ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำมาตรฐานระบบ GHPs & HACCP, ทีมงานความปลอดภัยในอาหารขององค์กร ที่ต้องการเตรียมความพร้อม คงรักษา และพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาหารขององค์กร และผู้ที่สนใจทั่วไปในการประยุกต์ใช้หลักการมาตรฐานดังกล่าว

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก NFI / บุคคลทั่วไป = 2,000 บาท/คน  
(ราคารวม VAT 7% = 2,140 บาท)
   (ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
   วันพฤหัสบดีที่  25  กุมภาพันธ์  2564 (1 วัน)

 

รูปแบบการอบรม
   แบบออนไลน์ ผ่าน Facebook Group  
   - เข้าคลาส ผ่านหน้า Facebook Group
   - ดูย้อนหลังได้ตลอด 24 ชม.
   - เรียนครบ จบรับ Certificate
   - Save Cost 50%

 

​หัวข้อบรรยาย​  เริ่ม 09.00-16.00 น.
บทนำ FOOD  SAFETY CULTURE 
  - แนวคิดพื้นฐานใหม่ขององค์การอนามัยโลกผ่านกุญแจสำคัญ 5 ข้อ เพื่อทำให้กระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย
  - HAZARD AND RISK AWARENESS
Work shop 1 - HAZARD AND RISK AWARENESS
การประยุกต์ใช้  FOOD  SAFETTY CULTURE ในอุตสาหกรรมการผลิต
  - FOOD SAFETY CULTURE ASSESSMENT
  - FOOD SAFETY CULTURE ACTION PLAN
THE FOOD SAFETY CULTURE MODULE 
FOOD SAFETY POSTER
Work shop 2 - FOOD SAFETY CULTURE
แบบทดสอบก่อน-หลังการฝึกอบรม
หมายเหตุ : กำหนดการฝึกอบรมดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน​  
1. หลังจากท่านลงทะเบียนแล้ว ทาง จนท. จะส่งหนังสือยืนยันการเข้าร่วมอบรมไปยังท่านทาง E-mail ภายใน 3 วันทำการ
2. ท่านสามารถชำระเงินพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน มายังฝ่ายฝึกอบรมฯ ได้ที่ training@nfi.or.th
3. ทาง จนท. จะส่ง link สำหรับเข้ากลุ่มอบรม ไปยังท่าน
***ใบเสร็จรับเงิน และใบ Certificate จะจัดส่งหลังการอบรม online ทางไปรษณีย์นะคะ ****

 

วิธีการชำระเงิน
   
โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพระปิ่นเกล้า
   เลขที่ 031-1-52938-0   
   ชื่อบัญชี อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
   ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

สนใจติดต่อ 
   คุณธราธิป  แววศรี
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2207
   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins