สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
4 Serve
ตอบสนองด้านมาตรฐาน

•  บริการวิจัยนโยบาย ดำเนินการศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย ผลิตงานวิจัย และงานด้านวิชาการเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิง ให้กับภาคอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ 
•  บริการวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์อาหารในรูปแบบเพิ่มมูลค่า ให้กับสินค้าเกษตรและอาหารที่ตรงกับความต้องการของตลาดโลก
•  บริการวิเคราะห์ข้อมูล มีหน้าที่รวบรวมวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลเชิงลึกที่ทันสมัย เพื่อเป็นประโยชน์ใน ด้านต่างๆ อาทิ การเจรจาทางการค้า การจัดทำมาตรฐานการตัดสินใจในเชิงการค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน พร้อมให้บริการผ่านสื่อทางในหน้าที่ศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร (Food Intelligence Center Thailand)ซึ่งภายในประกอบด้วยฐานข้อมูลต่างๆ ได้แก่ 
- รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหาร  
- รายงานพยากรณ์แนวโน้มส่งออกอาหาร 
- Product Trend >พยากรณ์แนวโน้มการส่งออกสินค้า  
- NFI Early Warning > แจ้งเตือนประเด็นด่วนด้านความปลอดภัยและกฎระเบียบคู่ค้า 
- ข่าวนวัตกรรม Innovation News  
- World Food Regulation News > ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของกฎหมายและมาตรฐานอาหาร
ของประเทศคู่ค้าทั่วโลก 
- Quick Study > พบกับบทเคราะห์เรื่องเด่น ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารไทย  
- ฐานข้อมูลที่ตอบสนองทุกความต้องการในอุตสาหกรรมอาหารไทย

ตอบสนองด้านกลยุทธ์

บริการที่ปรึกษาอุตสาหกรรม ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาระบบคุณภาพที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นสากล อาทิ GMP, HACCP, BRC, ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, ISO/IEC 17025, และ Clean Technology พร้อมรับตรวจประเมินเบื้องต้น และเตรียมความพร้อม (Pre audit/ Pre assessment)

ตอบสนองด้านความเชี่ยวชาญ

บริการฝึกอบรม ให้บริการฝึกอบรมในหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของรัฐและเอกชน โดยผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา (Public Training) ให้บริการฝึกอบรมตามความต้องการของแต่ละองค์กร (In-house-Training)

ตอบสนองด้านความปลอดภัย

•  บริการทดสอบความชำนาญด้านห้องปฏิบัติการ ให้บริการงานทดสอบความชำนาญด้านจุลชีววิทยา เคมีในอาหาร และน้ำ
•  บริการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีให้บริการงานตรวจวิเคราะห์ทางเคมี เช่น งานตรวจวิเคราะห์ทางเคมีทั่วไป งานตรวจวิเคราะห์วิตามิน งานฉลากโภชนาการแบบไทยและอเมริกางานตรวจวิเคราะห์แร่ธาตุและโลหะหนักงานตรวจวิเคราะห์ สารพิษจากจุลินทรีย์ งานตรวจวิเคราะห์สารเจือปนในอาหารงานตรวจวิเคราะห์สารตกค้างจากยาฆ่าแมลง
•  บริการตรวจวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์ ให้บริการงานตรวจวิเคราะห์อาหารทั่วไป และงานตรวจวิเคราะห์ GMOs ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
•  บริการทดสอบ Temperature Distributionและ Heat Penetration สำหรับอาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิทให้บริการด้านเทคนิค Validation Uncertainty งานบริการทดสอบการกระจายความร้อนของหม้อฆ่าเชื้อ(Temperature Distribution Test)และงานทดสอบหาค่าอัตราการแทรกผ่านความร้อนของผลิตภัณฑ์อาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิท (Heat Penetration Test)
•  บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด ให้บริการงานสอบเทียบเครื่องมือวัด ได้แก่ เครื่องชั่ง เครื่องแก้วและตู้อบ เพื่อรองรับ ระบบมาตรฐานสากล และงานบริการด้านการทวนสอบ

Style Switcher

2 Color Skins