สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
บริการฝึกอบรม

 

งานบริการ Public training

          การสร้างและพัฒนาบุคลากรในวงการอาหาร จำเป็นต้องสร้างให้มีความเข้มแข็งทั้งด้านความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย กฎระเบียบมาตรฐานสากลและความคิดสร้างสรรค์ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค

          การฝึกอบรม Public Training ของสถาบันอาหาร เป็นการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานที่สนใจจากองค์กรต่างๆ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเนื้อหาทางวิชาการและเทคนิคการประยุกต์ใช้รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานจากผู้เข้ารับการอบรมท่านอื่นๆ ที่มาจากองค์กรที่หลากหลายในอุตสาหกรรมอาหาร

          การพัฒนาบุคลากรในวงการอุตสาหกรรมอาหาร ให้มีความรู้ความสามารถนั้น เป็นอีกหนึ่งภาระกิจหลักของสถาบันฯ ด้วยความตระหนักถึงคุณค่า ของทรัพยากรบุคคลอันเป็นทรัพยาการที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาองค์กร และเป็นพื้นฐานความสำเร็จ ในการพัฒนาระบบ เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งโดยที่ผ่านมา สถาบันฯ ได้มุ่งมั่นในการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีความจำเป็นและทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาครอบคลุมทุกความต้องการ ตลอดกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร โดยทีมงานและวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อนั้นๆ

          ณ ปัจจุบัน หลักสูตรในรูปแบบ Public Training ที่มีมากกว่า 100 หลักสูตรที่ได้จัดทำขึ้นมา โดยท่านจะได้รับความพึงพอใจสูงสุดในปีที่ผ่านมาและในปีนี้ ทางสถาบันฯ ได้มุ่งไปสู่ความเป็นสากล เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ โดยจัดให้มีการอบรมในหลักสูตรใหม่ที่มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น

          สุดท้ายนี้สถาบันฯ ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจในการใช้บริการกับสถาบันฯ มาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรอบรมต่างๆนี้ จะเป็นองค์ความรู้หลักในการนำไปสู่การปฏิบัติจริง และในปีต่อๆไป สถาบันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจด้วยดีจากท่านเหมือนเดิม

 

งานบริการ In house training

          ปัจจุบัน บริษัทหลายแห่งประสบปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรที่เกิดจากการใช้วิทยากรภายใน อาทิเช่น พนักงานไม่ให้ความร่วมมือ ไม่ตรงเวลา ไม่ใส่ใจ ไม่สนใจ พนักงานเข้าออกห้องอบรมบ่อยครั้งทำให้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และเกิดการผิดพลาดจากแผนฝึกอบรมประจำปี ในหลายบริษัทจึงมองหาหน่วยงานภายนอกเข้ามาฝึกอบรมให้กับพนักงานภายในองค์กร ดังนั้น สถาบันอาหาร จึงจัดบริการจัดฝึกอบรมเฉพาะกลุ่มภายในหน่วยงาน (In house Training) ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มทักษะการทำงานแก่บุคลากรในวงการอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งภาคเอกชนและราชการ โดยจะดำเนินการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมที่เกิดจากความต้องการที่แท้จริงของบุคลากร และมีความสำคัญต่อองค์กรซึ่งเป็นหนึ่งบริการของสถาบันอาหารที่ดำเนินการโดยแผนกบริการฝึกอบรม ทั้งนี้ เป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและคณะวิทยากรที่มีความรู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการจัดหลักสูตรอบรมและการถ่ายทอดความรู้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร และสามารถประหยัดงบประมาณในการอบรมได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเราให้ได้มากที่สุด

          Short-Course Training เราสามารถจัดฝึกอบรมระยะสั้นเพียง 1 – 3 วัน แต่มีประสิทธิภาพเปี่ยมไปด้วยความรู้ เนื้อหาที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของท่าน และเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับบุคลากรในองค์กรของท่าน โดยการปรับปรุงหลักสูตรให้อยู่ในระยะเวลาที่ทางองค์กรต้องการและให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตอบสนองการพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้ตรงตามวัตถุประสงค์การฝึกอบรมขององค์การท่าน

          Training & Development Consulting Services สถาบันอาหาร ยินดีเป็นที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรมพัฒนาให้แก่บุคลากรในองค์กรของท่าน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการฝึกอบรมประจำปีของบริษัท รวมถึงภารกิจและพันธกิจขององค์กร เพื่อพัฒนาด้านต่างๆ ให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2203-2212
   
E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins