สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
บริการงานตรวจรับรอง

งานตรวจรับรอง (Office of Inspection)

บริการตรวจสอบและรับรองระบบคุณภาพ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ผลิตและเพื่อทำให้เกิดความมั่นใจแก่ลูกค้าในการรับบริการหรือบริโภคผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต  ตามมาตรฐานหรือขีดความสามารถในการผลิตสินค้าหรือบริการนั้นๆ อย่างมีระบบ  และยังสร้างความน่าเชื่อถืออีกด้วย 

 

งานที่ให้บริการตรวจสอบและรับรอง ดังนี้ 

 • * GMP (GMP Codex/Thai FDA)

 • * HACCP (Codex)

 • * Inspection Services  (BRC Inspection, ISO22000 Inspection, Supplier Audit, Catering inspection, Storage and transport inspection, Product inspection, Catering inspection)

 • * Etc 

 

งานตรวจรับรอง   ยังเป็นหน่วยร่วมบริการกับสถาบัน Campden BRI ประเทศอังกฤษ  ในการตรวจและออกใบรับรองระบบ HACCP ตามมาตรฐานสากล โดย Campden BRI ประเทศอังกฤษ ให้การรับรองทางด้าน HACCP ในประเทศไทยมามากกว่า 18 ปี ภายใต้การร่วมมือกับส่วนงานตรวจรับรอง สถาบันอาหาร องค์กรอิสระภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนโยบายที่จะยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการให้มีศักยภาพเทียบเท่ากับผู้ประกอบการสากล สถาบันอาหารจึงได้ร่วมมือกับทาง Campden BRI ประเทศอังกฤษ ในการตรวจสอบระบบดังกล่าว 

 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ตรวจให้บริการ 

 • * Pasteurised or UHT treatment categories 

 • * Ambient stable , heat preserved , in hermetically sealed packs 

 • * Fruit and vegetables categories 

 • * Marine product categories 

 • * Catering inspection

 • * Etc 

 

กิจกรรมของงานตรวจรับรอง อื่นๆ

 

* โครงการศึกษาข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางการทบทวนมาตรฐานและจัดทำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐาน การปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ  ภายใต้งบประมาณจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 

 •  
  •  
  • * โครงการเสริมสร้างศักยภาพการตรวจรับรองอาหารฮาลาล กิจกรรม การพัฒนาหน่วยตรวจรับรอง    ฮาลาลนำร่อง  ภายใต้งบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
 •  
 •  
 •  
  •  
  • * ร่วมดำเนินการตรวจรับรองระบบคุณภาพ GMP ให้กับครัวของโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศ ภายใต้โครงการครัวอนามัย อาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล (GMP in Mass Catering for Hospital) ภายใต้กิจกรรม Corporate Social Responsibility (CSR) สถาบันอาหาร
 •  

  •  

 

หน่วยงานอ้างอิงที่เราให้บริการ


 

ติดต่อขอรับบริการที่


สถาบันอาหาร  งานตรวจรับรอง  
คุณวินิตา แสงลับ
โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2500-2505
อีเมล์ : winita@nfi.or.th


 

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins