สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
ให้คำปรึกษา ISO/IEC 17025

ห้องปฏิบัติการทดสอบหรือสอบเทียบสามารถสร้างความน่าเชื่อถือในผลการทดสอบหรือสอบเทียบ ต่อการค้า ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องได้หลายวิธี มีวิธีหนึ่งที่ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันในระดับประเทศและระดับสากล คือ มาตรฐานการรับรองห้อง ปฏิบัติการ ซึ่งหมายถึง การยอมรับความสามารถทางเทคนิคในการดำเนินการทดสอบหรือสอบเทียบของห้องปฏิบัติการอย่างเป็นทางการตาม ISO/IEC17025 ซึ่งห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองแล้วสามารถนำผลการทดสอบหรือสอบเทียบมาใช้ในการส่งสินค้าออกนอกประเทศ หรือสามารถใช้ผลการทดสอบหรือสอบเทียบที่ได้ติดต่อกับหน่วยงานราชการได้โดย ไม่ต้องมีการตรวจสอบผลซ้ำอีกครั้งหนึ่งจากประเทศปลายทางหรือหน่วยงานราชการ

 

ประโยชน์จากการนำระบบคุณภาพ ISO/IEC17025 มาใช้นั้นสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า โรงงานหรือห้องปฏิบัติการของโรงงานจะมีความคล่องตัวในการทำงานและการค้าได้รับความน่าเชื่อถือ ขจัดปัญหาการตรวจสอบซ้ำซ้อนขจัดปัญหาการ กีดกันทางการค้าในด้านวิชาการ ตลอดจนช่วยลดภาระของหน่วยงานราชการในการตรวจสอบดูแลและยังเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการส่งออกหรือจำหน่ายสินค้าอีกด้วย การจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025 นั้น

 

ห้องปฏิบัติการจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลาย ด้าน อาทิ เช่น บุคลากร เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ นโยบาย เอกสาร และการนำระบบไปใช้ ซึ่งจะต้องได้รับนโยบาย จากผู้บริหารในการจัดทำ และจะต้องอาศัยผู้ที่มีประสบการณ์และความรู้ในการช่วยจัดเตรียมและดำเนินการเพื่อให้เกิด ความมั่นใจและเกิดระบบที่มีคุณภาพได้ในเวลาที่ต้องการ ซึ่งการทำให้เกิดนโยบายจากผู้บริหารระดับสูง ควรจัดสัมมนา เพื่อสร้างความเข้าใจและเกิดแรงจูงใจโดยเน้นความสำคัญเป็นเบื้องต้น รวมทั้งเป็นการกระตุ้นและสร้างความเชื่อมั่นใน ตัวผู้ปฏิบัติงานว่าจะนำระบบคุณภาพไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

ดังนั้นเพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นและยอมรับในผลการทดสอบหรือสอบเทียบว่าได้มีการนำมาตรฐานสากลมาใช้ควบคุมในการดำเนินการทดสอบหรือสอบเทียบอย่างมีคุณภาพและเป็ระบบสถาบันอาหารจึงได้จัดทำโครงการขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ห้องปฏิบัติการทดสอบหรือสอบเทียบสามารถจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง โดยแบ่งออก เป็น 2 โครงการดังนี้


1. โครงการให้คำปรึกษาแนะนำการจัดระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตาม มอก.17025 (ISO/IEC 17025)
2. โครงการฝึกอบรมต่างๆ ด้านการจัดระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตาม มอก.17025 (ISO/IEC 17025)

- โครงการฝึกอบรมด้านการจัดระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025

- อบรมพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

- อบรมการจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

- อบรมการสอบเทียบเครื่องมือ (Calibration) และการตรวจสอบเครื่องมือระหว่างการใช้งาน (Intermediate Check)

- อบรมเรื่องการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบหรือสอบเทียบ (Validation of Methods)

- อบรมเรื่องการหาค่าความไม่แน่นอนของการวัด (Uncertainty of Measurement)

- อบรมเรื่องการควบคุมคุณภาพภายใน (Internal Quality Control)

- อบรมเรื่องการตรวจติดตามคุณภาพภายในและทบทวนระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

- แนะนำและให้คำปรึกษาผู้ประกอบการในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการของบริษัทตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

- สำรวจความพร้อมของห้องปฏิบัติการก่อนยื่นขอการรับรอง ISO/IEC 17025

 

สำหรับขอบข่ายของการให้บริการนั้น จะเป็นไปในลักษณะเป็นกลุ่ม โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ระดับ หัวหน้างานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการทดสอบหรือสอบเทียบประมาณ 5 คน โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการ ประมาณ 8-10 เดือน (เป็นช่วงเวลาที่ไม่ต่อเนื่อง) แบ่งออกเป็น 7 ช่วงเวลา ซึ่งมีรายละเอียดในการดำเนินงาน ดังตารางต่อไปนี้

 

ให้คำปรึกษาระบบ ISO/IEC 17025


ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขึ้นอยู่กับขอบข่ายการทดสอบหรือสอบเทียบที่ต้องการให้เข้าไปเป็นที่ปรึกษาให้ โดยค่าใช้จ่าย ทั้งหมดนี้ จะใช้สำหรับการดำเนินการตลอดโครงการทั้งหมด ได้แก่ ค่าที่ปรึกษา ค่าฝึกอบรม ไม่รวมค่าเดินทาง และค่าที่พัก (ถ้ามี)
 
 
หมายเหตุ
เงื่อนไขการดำเนินงานสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างบริษัทและสถาบันอาหาร
 

 

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins