สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
ให้คำปรึกษาด้าน HACCP
ด้านความปลอดภัยอาหาร 

สถาบันอาหาร ได้จัดโปรแกรมให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในการจัดตั้งระบบคุณภาพ HACCP โดยตลอดโปรแกรมมีขั้น ตอนการทำงาน ดังนี้

สำรวจความพร้อมของโรงงานก่อนเข้าสู่การจัดตั้งระบบคุณภาพ HACCP

จัดการฝึกอบรมให้แก่โรงงาน ที่เข้าร่วมโปรแกรมในเรื่องโปรแกรมขั้นพื้นฐาน และการจัดตั้งระบบคุณภาพ HACCP ให้คำปรึกษาในการออกแบบ และการนำระบบคุณภาพ HACCP ไปใช้ การติดตามผลและบำรุงรักษาระบบคุณภาพ HACCP ในโรงงาน การสำรวจความพร้อมก่อนการทวนสอบระบบ

นอกจากนี้ สถาบันอาหาร ยังได้ดำเนินงานร่วมกับสถาบัน Campden & Chorleywood Food Research Association (CCFRA) ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับ จากนานาประเทศในการให้การรับรองระบบ คุณภาพ HACCP อีกด้วย

 

HACCP คืออะไร?

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) คือ ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม ใช้เป็นเครื่อง มือในการชี้เฉพาะเจาะจง, ประเมิน และ ควบคุมอันตราย ที่มีโอกาสเกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์อาหาร ระบบนี้ได้รับการยอมรับ อย่างกว้างขวาง จากนานาประเทศถึงประสิทธิภาพ การประกันความปลอดภัย ของผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้บริโภค เนื่องจากระบบ HACCP เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมอันตราย ณ จุดหรือขั้นตอนการผลิตที่อันตราย เหล่านั้นมี โอกาสเกิดขึ้น จึงสามารถประกันความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ได้ดีกว่า การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุดท้าย หรือ การควบคุม คุณภาพที่ใช้กันอยู่เดิม ซึ่งมีความจำกัดของขนาดตัวอย่างที่สุ่ม นอกจากนั้นระบบ HACCP ยังมีศักยภาพในการระบุ บริเวณหรือขั้นตอน การผลิตที่มีโอกาสเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ แม้ว่าจุดหรือในขั้นตอนดังกล่าว จะยังไม่เคยเกิดอันตราย มาก่อนซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานใหม่

 

ทำไมต้องใช้ระบบ HACCP?

คณะกรรมการอาหารระหว่างประเทศ FAO/WHO หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่าCodex ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2505 ได้พัฒนามาตรฐาน อาหาร แนวทางและข้อแนะนำต่างๆ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน การปฏิบัติทางการค้าที่เป็นธรรม และ เพื่อ คุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภค จากการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งในปัจจุบันองค์กรการค้าโลก (WTO) ได้ใช้เป็นหลัก อ้างอิง ในการดำเนินการทางการค้าระหว่างประเทศ ในส่วนของการรับรองความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้บริโภค และ การคุ้มครองการกีดกันทางการค้า โดย Codex ได้ร่วมแนวทางในการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP ขึ้น ปัจจุบัน HACCP ถูก ใช้เป็นหลักอ้างอิงสำหรับผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหาร และ หน่วยงานควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร เนื่องจาก Codex ได้ พัฒนาขึ้นโดยประเทศสมาชิก 160 ประเทศ ดังนั้นระบบคุณภาพ HACCP จึงได้มีการประยุกต์ใช้ในประเทศไทย ในการ ประกันความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวก ในการดำเนินการค้าระหว่างประเทศประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้ระบบ HACCPสร้างความมั่นใจต่อความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์อาหาร อย่างมีประสิทธิภาพ ลดจำนวนตัวอย่างที่ต้องสุ่มตรวจ ลดการสูญเสียของผลิตภัณฑ์อำนวยความสะดวกในการดำเนินการค้าระหว่างประเทศเพิ่มอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับข้อกำหนดของประเทศคู่ค้า

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins