สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
ศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร

ศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร

 

 

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ตระหนักถึงความจำเป็นในการสร้างฐานข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมอาหารอย่างเป็นระบบ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้าน อาหารของประเทศในระยะต่อไป จึงได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการพัฒนาศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร (Food Intelligence Center)

ให้กับ สถาบันอาหาร ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักภายใต้การกำกับของกระทรวงอุตสาหกรรม ในการส่งเสริมการขยายตัวด้านการส่งออกอาหารไทย และเสริมสร้าง

ขีดความ สามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมอาหารมาอย่างต่อเนื่อง

 

ศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร เป็นภารกิจหลักของฝ่ายวิจัยและข้อมูล สถาบันอาหาร ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2539 โดยฝ่ายวิจัยและข้อมูล มีหน้าที่หลัก ดังนี้

 

สำรวจ รวบรวม และติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว รวมตลอดทั้งพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารอุตสาหกรรมอาหาร ศึกษา วิจัยธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหาร และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่อรัฐบาล ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหารแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร

 

วัตถุประสงค์ในการพัฒนาศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร

เพื่อให้มีระบบสารสนเทศที่ใช้ในการสนับสนุนการกำหนดนโยบายและการตัดสินใจ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ เตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของพลวัตรโลก

 

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาศูนย์ข้อมูล ต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และเชื่อถือได้ เนื่องจากผู้ใช้งานศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร (Food Intelligence Center) ประกอบด้วยบุคคลหลายสาขาอาชีพที่มีความต้องการแตกต่างกัน ดังนั้นการบริการของศูนย์นอกเหนือจากข้อมูลที่จัดเก็บใน ระบบแล้ว เราจึงมีนักวิชาการที่พร้อมให้คำปรึกษา และช่วยเหลือด้านข้อมูลอุตสาหกรรมอาหารในรูปแบบต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละรายมากขึ้น

ขอเพียงวางใจให้ศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร และฝ่ายวิจัยและข้อมูล สถาบันอาหาร เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันความสำเร็จสู่ธุรกิจของคุณ

สนใจสมัครสมาชิกคลิกที่ http://fic.nfi.or.th/member-register.php

 

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins