สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
บริการศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย

      สถาบันอาหาร ซึ่งเป็นสถาบันเครือข่ายภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม มีภารกิจส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร จึงได้ริเริ่มแนวคิดการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย “Thai Food Heritage” ซึ่งถือเป็น “พื้นที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์” ของอุตสาหกรรมอาหารไทย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เผยแพร่ข้อมูลด้านอาหารไทย  ศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร

“ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย หรือ Thai Food Heritage” เป็นสถานที่เรียนรู้และรวบรวมองค์ความรู้ด้านอาหารไทยแห่งแรกของประเทศไทย โดยสถาบันอาหาร องค์กรเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม                     ภายใต้การบริหารจัดการโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย โดยได้ริเริ่มอย่างเป็นรูปธรรม นับตั้งแต่ปี 2556 สถาบันอาหารได้ดำเนินการออกแบบ ปรับปรุง ซ่อมแซม จัดสร้างนิทรรศการในบริเวณชั้น 1 และชั้น 2  แล้วเสร็จ เมื่อ ปี 2558 โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อ วันที่ 9 มิถุนายน 2558 และได้ดำเนินการเปิดให้บริการพื้นที่พร้อมอุปกรณ์ จัดประชุม/อบรม/สัมมนา และกิจกรรมอื่น ให้แก่หน่วยงานทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชนตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 จากนั้นได้ปรับปรุงพื้นที่อย่างต่อเนื่องยังมีครัวสาธิตที่ใช้ในการสอนการประกอบอาหารไทย เพื่อการเรียนการสอนการปรุงอาหารไทยกับกลุ่มผู้สนใจ และเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้การประกอบอาหารไทยให้แพร่หลายในอนาคต โดยได้เปิดพื้นที่ให้บริการ ห้องครัวสาธิต (Demonstration) และ ห้องปฏิบัติการอาหาร (Cooking Class) เมื่อเดือนมกราคม 2561 เป็นต้นมา

 

วัตถุประสงค์

1) เพื่อรองรับการขยายตัวของงานตามยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่โลก อันเป็นวาระสำคัญของประเทศ เมื่อ 2558-2563

2) เพื่อเป็นพื้นที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ วิวัฒนาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารไทยและการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไทย

3) เพื่อเป็นแหล่งบริการความรู้ที่สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไทย

 

ปัจจุบัน เปิดให้บริการเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1) บริการนำชมนิทรรศการในชั้นที่ 2

2) บริการพื้นที่ จัดประชุม/อบรม/สัมมนา

3) บริการพื้นที่พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน Cooking Class and Demonstration

 

ติดต่อ :

บริการนำชมพื้นที่นิทรรศการในชั้นที่ 2

คุณวารีย์รัตน์ บุญเอก

โทรศัพท์ : 0-2422-8688 ต่อ 9201

e-mail : wareerat@nfi.or.th

 

บริการพื้นที่ จัดประชุม/อบรม/สัมมนา

คุณชุติมา นพอาจ

โทรศัพท์ : 0-2422-8688 ต่อ 2201

e-mail : chutima@nfi.or.th

 

บริการพื้นที่พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน Cooking Class and Demonstration

คุณสุวิภา จรจันทึก        โทรศัพท์ : 0-2422-8688 ต่อ 4104        e-mail : suwipha@nfi.or.th

คุณกษมา โกมลโชติ        โทรศัพท์ : 0-2422-8688 ต่อ 2604        e-mail : kasama@nfi.or.th

 

สามารถจองใช้บริการได้ที่

website : http://www.thaifoodheritage.com/

 

   
แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins