สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
การบริการประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่ (Novel food) / อาหารที่ไม่เข้าข่ายอาหารใหม่ (Non - Novel food)

บริการประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่(Novel food) และ

อาหารที่ไม่เข้าข่ายอาหารใหม่ (Non - Novel food) 


 

 

 

 

เอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม

 

  รายละเอียดการให้บริการ

 

การบริการประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่ (Novel food)

 

- การบริการประเมินความปลอดภัยกรณีอาหารที่ไม่เข้าข่ายอาหารใหม่ (Non - Novel food)

 

ใบคำขอประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่ (Novel Food) และอาหารที่ไม่เข้าข่ายอาหารใหม่ (Non-Novel Food)

 

แบบตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (checklist) ประกอบการพิจารณาประเมินความปลอดภัยของอาหาร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

- นางสาวนฤมล คงทน           โทร 0-2422-8688 ext.5500

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins