สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
การบริการประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่ (Novel food) / อาหารที่ไม่เข้าข่ายอาหารใหม่ (Non - Novel food)

บริการประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่(Novel food) และ

อาหารที่ไม่เข้าข่ายอาหารใหม่ (Non - Novel food) 


 

 

 

 

เอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม

 

  รายละเอียดการให้บริการ

 

การบริการประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่ (Novel food)

 

- Safety Assessment for Novel food  [EN]

 

ใบคำขอประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่ (Novel Food) และอาหารที่ไม่เข้าข่ายอาหารใหม่ (Non-Novel Food)

 

 

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 422 8688
นางสาวนฤมล คงทน        ต่อ 5500
นางสาวภัทริดา เข็มนาค     ต่อ 5502

 

 

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins