ประวัติความเป็นมาสถาบันอาหาร | National Food Institut

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
ความร่วมมือ(MOU)

ความร่วมมือกับต่างประเทศ (International Collaborations)                                                      

China

No. Collaboration Name Counterpart Signed Date Expired Date
1

Memorandum of Understanding between the National Food Institute (NFI)

and Jiangsu Industrial Technology Research Institute (JITRI)

JITRI 2018.07.30 2021.07.29

 

Japan

No. Collaboration Name Counterpart Signed Date Expired Date
1

Joint Declaration of Cooperation between Japanese Consumer's Co-operative Union

Laboratory(JCCU), Japan and National Food Institute, Ministry of Industry, Thailand

JCCU 2012.07.05 n/a
2

Memorandum of Understanding between National Food Institute (NFI),

Thailand and the Japan International Research Center for Agricultural Sciences

(JIRCAS), Japan for Collaboration in Agricultural Research

JIRCAS 2015.11.26 n/a
3

Memorandum of Cooperation between the OTAGAI Forum Association (OTAGAI)

and the National Food Institute on the Promotion of OTAGAI Project Concept

OTAGAI 2016.03.07 n/a
4

Memorandum of Understanding on Partnership between the

National Food Institute and NPO Japan HALAL Development & Promotion

(JAHADEP)

JAHADEP 2016.03.07 n/a
5

Letter of Intent (LOI) between National Institute of Advance Industrial Science

and Technology (AIST) and National Food Institute (NFI)

about the specific area cooperation (“Project”)

AIST 2016.12.17 2021.12.16
6

Memorandum of Understanding between on Cooperation for the Establishment

and Operation of Mie – Thailand Innovation Center

between National Food Institute, Ministry

MIE 2018.11.05 n/a

 

ความร่วมมือกับองค์กรในประเทศ (Domestic Collaborations)

Thailand

No. Collaboration Name Counterpart Signed Date Expired Date
1 เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ

ภูมิสารสนเทศ

(องค์การมหาชน)

บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด

บริษัท เจริญโภคภัณพ์อาหาร จำกัด

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด

บริษัท ไทยเพรสซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท เมดิฟูดส์ จำกัด (ประเทศไทย)

บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
2559.05.27 2564.05.26
2

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างจังหวัดภูเก็ต

เทศบาลนครภูเก็ตและอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิสถาบันอาหาร

จังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต

2559.08.02 ไม่ระบุ
3

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือศูนย์ออกแบบและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ Thailand Industrial Design Center

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 2560.05.01 ไม่ระบุ
4

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

เรื่อง ความร่วมมือพัฒนาโครงการพัฒนา

World Food Valley Thailand

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จํากัด

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2559.09.19 2564.09.18
5

บันทึกความเข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือพัฒนาเครือข่ายฝึกอบรม

ตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงความปลอดภัยอาหาร

ให้ทันสมัยของสหรัฐอเมริกา (Food Safety Modernization Act: FSMA)

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

กรมปศุสัตว์

กรมวิชาการเกษตร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท บูโร เวอริทัส เซอร์ทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ควอลิตี้

เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย
2559.11.01 ไม่ระบุ
6 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Thailand Street Food By GSB

ธนาคารออมสิน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กรมอนามัย

กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2560.09.21 ไม่ระบุ
7

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง สนับสนุนการดำเนินงานของ

สถาบันส่งเสริมคุณภาพเกษตรไทย (ThaiGAP)

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2560.10.19 ไม่ระบุ
8

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

เพื่อสถาบันอาหาร กับ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 2560.11.22 ไม่ระบุ
9

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ

กลางอิสลามแห่งประเทศไทยกับอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

เพื่อสถาบันอาหาร

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 2560.12.25 ไม่ระบุ
10

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ระหว่าง

มหาวิทยาลัยเทคโนยีสุรนารี กับ อุตสาหกรรมมูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนยีสุรนารี 2561.01.11 2565.01.10
11

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมพัฒนาประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีดิจิตอลสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล 2561.01.25 2566.01.24
12 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาผู้ประกอบอาหารให้มีมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

องค์กรเครือข่ายธุรกิจฟู้ดทรัค
2561.05.24 2564.05.23
13

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ 

“น่านเมืองนวัตกรรมอาหารปลอดภัย”

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีน่าน(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

จังหวัดน่าน

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์น่าน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
2561.05.25 2564.05.24
14

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง รถและรถพ่วงขายอาหาร

Food Truck & Food Trailer

บริษัท ทรีโอ ริช จำกัด 2561.06.05 2564.06.04
15

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาข้อมูลกลาง

เพื่อบูรณาการส่งเสริม SME web postal หรือ SME ONE

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2561.09.06 2564.09.05
16 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรธุรกิจอาหารด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม สถาบันเทคดนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2561.10.17 2564.10.16
17 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสานฝัน สร้างอาชีพ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรุงเทพมหานคร

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารออมสิน

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถาบันไทย-เยอรมัน

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จากัด (มหาชน)

สมาคมเพื่อนชุมชน
2562.03.14 2565.03.14
18

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรม

Food Truck ให้ได้มาตรฐาน SMART4

ด้านคน ครัว รถ และตลาด

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 2562.05.08 ไม่ระบุ
19

บันทึกข้อตลงความร่วมมือระหว่างสถาบันอาหารกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2562.05.23 2565.05.22
20

บันทึกข้อตลงความร่วมมือระหว่างสถาบันอาหารกับ

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด 2562.06.17 ไม่ระบุ
21

บันทึกข้อตลงความร่วมมือระหว่างสถาบันอาหาร

จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ บริษัท กุ๊บไต จำกัด

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

บริษัท กุ๊บไต จำกัด
2562.06.24 2565.06.23
22

บันทีกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันอาหาร กับ

บริษัท อัครพันธุ์ คอปอร์เรชั่น

บริษัท อัครพันธุ์ คอปอร์เรชั่น 2562.07.31 2565.07.30
23

Memorandum of Understanding between

Asian Institute of Technology and National Food Institute

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 2562.08.01 2567.07.31
24

บันทีกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันอาหาร กับ

โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี

โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี 2562.08.02 2565.08.01
25

บันทีกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันอาหาร กับ

วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี

วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี 2562.08.02 2565.08.01
26

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร กับ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2563.01.23 2566.01.22
27

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร กับ

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม

ประจำจังหวัดสมุทรปราการ

2563.02.18 2566.02.17
28

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กับ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร เรื่อง การส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารด้วยนวัตกรรม

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 2563.08.19 2565.08.18

29

 

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือวิจัยพัฒนาและแปรรูปพืชกัญชงเพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร ระหว่าง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร กับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุก, เกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ วิสาหกิจชุมชนแม่แตงสมุนไพรเพื่อการแพทย์ จังหวัดเชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุก, เกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วิสาหกิจชุมชนแม่แตงสมุนไพรเพื่อการแพทย์ จังหวัดเชียงใหม่
2564.02.10 2569.02.09
30 บันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันอาหารและสมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย และทุนฝึกอบรมโพ้นทะเล (ประเทศไทย) สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย และทุนฝึกอบรมโพ้นทะเล (ประเทศไทย) 2564.02.19 2566.02.18
31 บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร กับ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคกลาง และ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) และ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคกลาง
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี
2564.2.24 2566.2.23
32 บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร และ บริษัท หลุยส์โมดา จำกัด เรื่อง การยกระดับอาหารแปรรูปเข้าสู่ระบบห่วงโซ่อุปทานทางเลือก บริษัท หลุยส์โมดา จำกัด 2564.3.19 2567.3.18
33 บันทึกความเข้าใจ (MOU)ระหว่างอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหารและบริษัท ไทย จี เอ พี 09 จำกัดเรื่องความร่วมมือด้านการตรวจวิเคราะห์ บริษัท ไทย จี เอ พี 09 จำกัด 2564.4.21 2567.4.20

 

Update 30 April 2021

 

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins