บริการขอรับเลข อย.

บริการขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารและบริการขอรับเลขผลิตภัณฑ์อาหาร

 

     1.บริการขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหาร

          ดำเนินการขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารจากสำนักอาหาร และ/หรือสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัด โดยให้คำแนะนำในการจัดตั้งโรงงาน การผลิต

แบบแปลนแผนผัง (Plant Layout) ตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย รวมทั้งดำเนินการติดต่อประสานงาน ตลอดจนจัดเตรียมและดูแลความครบถ้วนถูกต้อง

ของเอกสาร เพื่อให้ได้ใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร (สบ.1 หรือ อ.2)

 

     2.บริการขอรับเลขผลิตภัณฑ์อาหาร[2]

          ดำเนินการขอรับเลขผลิตภัณฑ์อาหารจากสำนักอาหาร และ/หรือสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัด เพื่อให้ได้ใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร

(สบ.5 หรือ สบ.7)

          - จัดเตรียมและดูแลความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร พร้อมเซ็นใบมอบอำนาจเพื่อดำเนินกิจกรรม

          - ดำเนินการยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑ์จดทะเบียนอาหารและแจ้งรายละเอียดอาหาร

          - การตอบคำชี้แจงหากมีข้อสงสัยจากเจ้าหน้าที่ผู้ประเมิน

 

​อัตราค่าบริการ แบ่งเป็น

 ประเภทของบริการ

General Service

Advanced Service

 1. ค่าบริการขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหาร

45,000 บาท

55,000 บาท

 บริการที่ปรึกษา

3 ครั้ง

4 ครั้ง

 - ให้คำแนะนำในการจัดตั้งโรงงาน การผลิต

1 ครั้ง

1 ครั้ง

 - ให้คำแนะนำและเขียนแบบแปลนแผนผัง (Plant Layout)

X

1 ครั้ง

 - ตรวจประเมินสถานที่ผลิตเบื้องต้น (Pre-Audit)

1 ครั้ง

1 ครั้ง

 - รายงานผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตเบื้องต้น (Pre-Audit)

1 ครั้ง

1 ครั้ง

 - เข้าร่วมตรวจประเมิน (Pre-Audit)

1 ครั้ง

1 ครั้ง

 ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินในฐานะตัวแทนของบริษัท

X

/

 ตรวจติดตามและเพิ่มเติมเอกสาร กรณีมีการแก้ไขเพิ่มเติมภายหลัง  การตรวจประเมิน

/

/

 2. ค่าบริการขอรับเลขผลิตภัณฑ์อาหาร

5,000 บาท

ตามประเภทอาหาร

 กลุ่มอาหารทั่วไป

/

-

 กลุ่มอาหารอื่นๆ

-

/

 - ให้คำแนะนำในการจัดเตรียมเอกสาร

/

/

 - ยื่นเอกสารที่สำนักอาหาร / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

/

/

 - ติดตามและแจ้งเลขผลิตภัณฑ์อาหาร

/

/

 

หมายเหตุ            • ระยะเวลาให้คำปรึกษาและแนะนำ ไม่เกิน 6 ชั่วโมง/วัน (เฉพาะวันทำการ)

                      • สมาชิกศูนย์สารสนเทศ/สถาบันอาหาร ลดเพิ่ม 10%

                      • ค่าบริการไม่รวม : Vat 7%, ค่าเดินทางและที่พักของที่ปรึกษา, ค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์,    

                        ค่าตรวจวิเคราะห์น้ำ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น ค่าคำขอตรวจประเมินสถานที่ผลิต, ค่าธรรมเนียม/ค่าพิจารณา

 

  ดาวน์โหลด---->>>>แบบฟอร์มขอรับบริการขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารและบริการขอรับเลขผลิตภัณฑ์อาหาร

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins