ให้คำปรึกษาด้านกฎระเบียบมาตรฐานอาหาร

บริการที่ปรึกษาด้านกฎหมายอาหาร


 1. ด้านกฎ ระเบียบ และมาตรฐานอาหารทั่วไป

 • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเชิงลึกสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารส่งออกเช่น

           - ขั้นตอนการส่งออกสินค้าอาหาร

           - ระบบเอกสารประกอบการส่งออก

 • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเชิงลึกสำหรับการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารเช่น

           - สินค้าที่มีมาตรการนำเข้า

           - สินค้าห้ามนำเข้า

2. ด้านกฎระเบียบและมาตรฐานการแสดงฉลากอาหาร 

 • ตรวจสอบการแสดงข้อมูลบนฉลากอาหารตามกฎหมาย ระเบียบ หรือมาตรฐานการแสดงฉลากประเทศคู่ค้า โดยครอบคลุม

          - ข้อมูลที่บังคับต้องแสดงบนฉลากอาหาร (Mandatory Requirement)

          - ข้อมูลทั่วไปบนฉลากอาหาร (General Requirement)

          - ข้อมูลโภชนาการ/ฉลากโภชนาการ (Nutrition Fact/ Nutrition Information)

          - การกล่าวอ้างข้อมูลสารอาหารของผลิตภัณฑ์ (Claims)

          - การระบุข้อมูลที่สำคัญบนฉลาก (Declaration)

          - การแสดงตราสัญลักษณ์ (Logo)

          - ตัวอย่างการแสดงฉลากอาหาร (Example)

 • แนะนำรูปแบบการแสดงข้อมูลต่างๆ สำหรับการจัดทำฉลากที่ถูกต้องเพื่อการจำหน่ายในประเทศ

          และฉลากเพื่อการส่งออก (เฉพาะฉลากที่เป็นอาร์ตเวิรค์ หรือฉลากจริงที่ใช้ในปัจจุบัน)

          ประเทศที่ให้บริการที่ปรึกษาด้านฉลากอาหาร

 • ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์
 • จีน
 • ฮ่องกง
 • ไต้หวัน
 • อินเดีย
 • ญี่ปุ่น
 • เกาหลีใต้
 • แอฟริกาใต้
 • อาเซียน
 • สหรัฐอเมริกา และ แคนาดา
 • ยุโรป และสหภาพยุโรป (รวม 27 ประเทศ)
 • GCC (กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง)
 • Codex

3. ด้านค่ามาตรฐาน/ ตรวจวิเคราะห์ตามกฎระเบียบและมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร

 • ให้คำปรึกษาค่ามาตรฐานสารเคมี สารตกค้างและปนเปื้อนในสินค้าอาหาร ตามกฎหมาย ระเบียบ

           และมาตรฐานความปลอดภัยอาหารของประเทศคู่ค้า โดยครอบคลุมด้าน

          - วัตถุเจือปนอาหาร

          - โลหะหนัก, สารกำจัดแมลงและศัตรูพืช, สารปฏิชีวนะ, สารพิษจากเชื้อรา, สารที่หลุดลอกจากภาชนะบรรจุและสารตกค้างอื่นๆ

          - จุลินทรีย์ปนเปื้อน

 • บริการตรวจสอบรายการวิเคราะห์สินค้าอาหารตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหาร

อัตราค่าบริการให้คำปรึกษา

แบ่งเป็น

1.บริการให้คำปรึกษา (ต่อครั้ง)

 • General Consult 15,000 บาท/man-day (ให้คำปรึกษาเรื่องกฎหมายอาหารทั่วไป )
 • In-depth Consult 20,000 บาท /man-day (ให้คำปรึกษาเชิงลึกเฉพาะรายสินค้า (Commodity) หรือเฉพาะรายประเทศ (Country)
 • Advanced Workshop 30,000 บาท /man-day (ให้คำปรึกษาและฝึกปฏิบัติในรูปแบบอบรมภายในองค์กร)

2.บริการรายงาน update กฎหมาย

 • รายครั้ง 15,000 บาท (ให้คำปรึกษา 1 ครั้ง, สนับสนุนข้อมูล* 2 ครั้ง)
 • ราย 3 เดือน 30,000 บาท (ให้คำปรึกษา 1 ครั้ง, สนับสนุนข้อมูล 4 ครั้ง)
 • ราย 6 เดือน 60,000 บาท (ให้คำปรึกษา 2 ครั้ง, สนับสนุนข้อมูล 8 ครั้ง)
 • รายปี 100,000 บาท (ให้คำปรึกษา 2 ครั้ง, สนับสนุนข้อมูล 12 ครั้ง)

             * การสนับสนุนข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับลูกค้า กรณีมีข้อสงสัยผ่านทางโทรศัพท์, อีเมล หรือไปแนะนำข้อมูลที่สถานประกอบการ

(ค่าเดินทางของที่ปรึกษาผู้ประกอบการรับผิดชอบ)

3.บริการข้อมูลเฉพาะด้านกฎหมายอาหาร

           บริการอื่นๆ ตามความต้องการของผู้ประกอบการที่เกี่บวข้องกับกฎหมายอาหาร อาทิเช่น

 • รวบรวมข้อมูลกฎหมายอาหารเฉพาะด้าน
 • ระบบฐานข้อมูลกฎหมายอาหารในรูปแบบเฉพาะใช้ภายในองค์กร
 • ระบบเอกสารเพื่อการปรับปรุงกฎหมายอาหารในองค์กรให้ทันสมัย
 • รายงานประเมินความสอดคล้องของสินค้ากับข้อกฎหมายอาหารประเทศคู่ค้าเพื่อการส่งออก

หมายเหตุ:

 1. สมาชิกศูนย์สารสนเทศ/สถาบันอาหาร ลดเพิ่ม 10%
 2. ค่าที่ปรึกษาต่อครั้งไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก
 3. กรณีต้องการปรึกษานักวิจัยเพิ่มจาก คิดค่าบริการตามจำนวนครั้ง
 4. อัตราค่าบริการเฉพาะให้คำปรึกษาไม่รวมค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าแปลเอกสารกฎหมาย, ค่าซื้อเอกสาร และ ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เป็นต้น

ดาวน์โหลด ---->>>>แบบฟอร์มขอรับบริการที่ปรึกษาด้านกฎหมายอาหาร

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins