สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
คณะกรรมการสถาบัน
ดร.อรรชกา สีบุญเรือง

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง

ประธานกรรมการ

นายบัญชา สุขแก้ว

อธิบดีกรมประมง
กรรมการ

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์

อธิบดีกรมปศุสัตว์
กรรมการ

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กรรมการ

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
กรรมการ

นายพิศาล พงศาพิชณ์

เลขาธิการ มกอช.
กรรมการ

นายสนั่น อังอุบลกุล

ประธานกรรมการหอการค้าไทย
กรรมการ

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์

ผอ.สอวช.
กรรมการ

นายเจริญ แก้วสุกใส

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการ

นายธรรศ ทังสมบัติ

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป
กรรมการ

ดร.ผณิศวร ชำนาญเวช

กรรมการ

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร

กรรมการ

นายโฉลกพร ผลชีวิน

กรรมการ

นายอนุชา เตชะนิธิสวัสดิ์

นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย
กรรมการ

ดร.ศุภวรรณ ตีระรัตน์

ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร
กรรมการและเลขานุการ

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins