สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
คณะกรรมการสถาบัน
ดร.อรรชกา สีบุญเรือง

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง

ประธานกรรมการ

นายมีศักดิ์ ภักดีคง

อธิบดีกรมประมง
กรรมการ

นายสรวิศ ธานีโต

อธิบดีกรมปศุสัตว์
กรรมการ

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กรรมการ

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
กรรมการ

นายพิศาล พงศาพิชณ์

เลขาธิการ มกอช.
กรรมการ

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์

ผอ.สอวช.
กรรมการ

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการ

นายผณิศวร ชำนาญเวช

นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย
กรรมการ

นายธรรศ ทังสมบัติ

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป
กรรมการ

ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์

นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย
กรรมการ

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร

กรรมการ

นายโฉลกพร ผลชีวิน

กรรมการ

นายสุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ

กรรมการ

นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์

ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร
กรรมการและเลขานุการ

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins