คณะกรรมการสถาบัน
นายปราโมทย์ วิทยาสุข

นายปราโมทย์ วิทยาสุข

ประธานกรรมการ

นายบุญเพ็ง สันติวัฒนธรรม

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ

ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์

นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย
กรรมการ

นายมีศักดิ์ ภักดีคง

อธิบดีกรมประมง
กรรมการ

นายสรวิศ ธานีโต

อธิบดีกรมปศุสัตว์
กรรมการ

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
กรรมการ

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กรรมการ

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป
กรรมการ

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์

ผอ.สอวช.
กรรมการ

นายพิศาล พงศาพิชณ์

เลขาธิการ มกอช.
กรรมการ

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร

กรรมการ

นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์

กรรมการ

นายผณิศวร ชำนาญเวช

กรรมการ

นายโฉลกพร ผลชีวิน

กรรมการ

นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์

ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร
กรรมการและเลขานุการ

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins