ประวัติความเป็นมาสถาบันอาหาร | National Food Institut

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
การรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ

 ทะเบียนเอกสารที่สถาบันอาหาร ได้รับการรับรอง การอนุมัติ อนุญาต จากหน่วยงานของรัฐ


 

ที่

 
 ชื่อเอกสาร/เลขที่/ข้อมูลสังเขป

 
หน่วยงานรัฐที่รับรอง

 
หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ

 
วันเริ่มต้น/สิ้นสุด

 
การต่ออายุ

 
1 
หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายบริการ ทะเบียนเลขที่ บ49404
คำขอเลขที่705176 (เครื่องหมาย โลโก้ nfi.)

 
สำนักงานเครื่องหมายการค้า
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กระทรวงพาณิชย์
 
ฝ่ายกลยุทธ์ / แผนกกฎระเบียบ

 
15/08/51-14/08/61 
15/08/51-14/08/71

 
มีการเพิ่มจำพวก
รายการสินค้าบริการ
เมื่อ 14/05/62
 
2

 
หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายบริการ ทะเบียนเลขที่ 201112629
คำขอเลขที่180140670 (เครื่องหมาย โลโก้
THAI FOOD HERITAGI)

 
สำนักงานเครื่องหมายการค้า
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กระทรวงพาณิชย์

 
ฝ่ายกลยุทธ์ /
แผนกกฎระเบียบ


 
30/11/61-29/11/72 
 
3


 
ใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.2)  ใบอนุญาตเลขที่
10-1-03659 (Food Development Center)


 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณะสุข

 
ฝ่ายนวัตกรรมอาหาร


 
28/01/59-31/12/61


 
ต่อครั้งที่ 1 ถึง
31/12/64

 
4 
ใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.2)  ใบอนุญาตเลขที่
10-1-03659 (Food Development Center)
(สถานที่ผลิต สถาบันอาหาร)


 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณะสุข


 
กลุ่มประมินความปลอดภัยและสารสกัด /
แผนกกฎระเบียบฯ

 
27 ส.ค.64-ไม่มีหมดอายุ


 
ไม่มีการต่ออายุ สามารถใช้ได้ตลอดจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของ อย.
 
5 
หนังสือศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา เลขที่ 973/2564
รับรองการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไทย ประเภทนิติบุคคล
หมายเลข 504 ระดับ 1 


 
ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

 
HR. ผู้รวบรวบข้อมูลส่วนบุคคลพนักงาน และแผนกกฎระเบียบฯ ผู้กำกับดูแลดำเนินการ
 
3 พ.ย.64-3 พ.ย.67 
แจ้งรายงานข้อมูลทุกรอบ 3 ปี


 
6


 
ใบรับรองผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญ             ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 
หมายเลขการรับรอง PTP-002

 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ


 
ศูนย์บริการห้องปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมอาหาร

 
21 ธ.ค.64 -14 ก.ค.66


 
ต่ออายุแล้ว รอเอกสารต่ออายุ

 
7


 
ใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ
ตามมาตรฐานISO/IEC 17025 
หมายเลขการรับรอง 1005/42

 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


 
ศูนย์บริการห้องปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมอาหาร

 
11 ก.พ.65 -10 ก.พ.69


 
ต่ออายุตามใบรับรอง


 
8


 
ใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
หมายเลขการรับรอง กษ 07-29-9999-0015-000

 
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

 
ศูนย์บริการห้องปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมอาหาร

 
12 พ.ค.65-10 ก.พ.69


 
ต่ออายุตามใบรับรอง


 
9


 
ใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
หมายเลขการรับรอง กษ 0929012
กรมวิชาการเกษตร


 
ศูนย์บริการห้องปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมอาหาร

 
1 มิ.ย.65-20 เม.ย.66


 
ต่ออายุตามใบรับรอง


 
10 


 
ใบรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
หมายเลขการรับรอง สอบเทียบ-0061
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 
ศูนย์บริการห้องปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมอาหาร

 
1 มิ.ย.65-20 เม.ย.66


 
ต่ออายุแล้ว รอเอกสารต่ออายุ

 
11 


 
ใบอนุญาตเลขที่ นวจ1-ว 1/2565 ใบอนุญาตนำเข้าวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทที่ 1

 
สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณะสุข
 
กลุ่มประมินความปลอดภัย
และสารสกัด 
/แผนกกฎระเบียบฯ
 
10 ม.ค.65-30 มิ.ย.66


 
ระหว่างดำเนินการต่ออายุ


 
12


 
ใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.2)  ใบอนุญาตเลขที่ 90-1-21465 สถานที่ผลิต ศูนย์การออกแบบและตรวจสอบอุตสาหกรรม (สาขาอาหาร) ต้นแบบ ศูนย์สงขลา
 
สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณะสุข
 
ฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต (สาขาภูมิภาค)

 
08 ธ.ค.65-31 ธ.ค.67


 
ต่ออายุทุก 3 ปี


 
13

 
สถาบันได้รับสิทธิยอมรับ Report of Analysis
จากกรมวิชาการเกษตร

 
กรมวิชาการเกษตร

 
ศูนย์บริการห้องปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมอาหาร
 
บังคับใช้ตลอด

 
 
14


 
กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 (กำหนดให้สถาบันอาหารเป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน)

 
กระทรวงการคลัง


 
  บังคับใช้ตลอด


 
 
15

 
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี (ให้สถาบันอาหารเป็นองค์การเอกชนอื่น ของ สสว)
 
ราชกิจจานุเบกษา

 
  บังคับใช้ตลอด

 
 
16
 
หนังสือรับรองเครื่องหมายบริการ “รสไทยแท้”
 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ สถาบันอาหาร
 
1 ธ.ค.62-12 ธ.ค.72
 
ต่ออายุตามใบรับรอง
 
แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins