สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
บริการสกัดและวิเคราะห์สารสำคัญในอาหาร
       สถาบันอาหาร เปิดให้บริการสกัดและวิเคราะห์สารสำคัญในพืชและสมุนไพร นำไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อรับรองการขยายตัวของอุตสาหกรรมสารสกัดในอนาคต โดยการนำสารออกฤทธิ์จากพืชสมุนไพรไปพัฒนาเป็นผลิตอาหารสุขภาพ ยาและเครื่องสำอาง 
 
 

บริการตรวจวิเคราะห์ สารให้กลิ่นในข้าว (2-Acetyl-1-pyrroline)

      ความหอมของข้าวสามารถวิเคราะห์ได้ โดยการนำเทคนิคทางเคมีมาประยุกต์  เพื่อตรวจวัดความหอมของเมล็ดข้าว โดยใช้เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี (Gas Chromatography; GC)  ซึ่งความหอมของข้าวสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าข้าวหอมมะลิได้
 
 

บริการสกัดและวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญในสมุนไพร

      สกัดสารธรรมชาติพืชสมุนไพร โดยใช้เครื่อง Microwave Extraction ซึ่งใช้เทคโนโลยีการสกัดแบบไม่ใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ (Green Chemistry) ที่มีการควบคุมอุณหภูมิ และความดันที่เหมาะสม สารสกัดที่ออกมาอยู่ในรูปน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดหยาบที่ละลายในน้ำ โดยการเหนียวนำของคลื่นไมโครเวฟ ทำให้เซลล์พืชเแตกตัวและปล่อยสารสำคัญที่อยู่ภายในออกมาอย่างมีประสิทธิภาพสูงโดยใช้เวลาน้อย
สารสกัดหรือน้ำมันหอมระเหยที่ได้จากการสกัดในระดับ Lab scale สามารถนำไปวิเคราะห์องค์ประกอบและปริมาณสารสำคัญที่มีอยู่ได้ โดยใช้เครื่องมือ UV-Vis, HPLC, LC-MS, GC และ GC-MS ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดและการวิเคราะห์ได้ ก่อนนำไปใช้ในระดับอุตสาหกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดและขยายช่องทางการขายเพิ่มมากขึ้น
 
 

บริการเช่าเครื่องมือสกัด

      บริการเช่าเครื่องมือสกัด เพื่อตอบสนองงานวิจัยและผู้ประกอบการที่ต้องการหาสภาวะที่เหมาะสมในการหาปริมาณน้ำมันหอมระเหยและสารสกัด (crude) ของพืชสมุนไพร
 

Extraction of natural products and analysis      ใบสมัครบริการ

 
Test item
method

สารให้กลิ่นในข้าว (2-Acetyl-1-pyrroline)

GC-MS

วิเคราะห์สารสำคัญในน้ำมันหอมระเหย (วิเคราะห์เชิงคุณภาพ)

GC-MS

บริการสกัดสารสำคัญในสมุนไพร

Microwave Extraction

บริการเช่าเครื่องมือสกัด

Microwave Extraction

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายวิจัยความปลอดภัยและประเมินสารสำคัญในอาหาร

แผนกศึกษาวิเคราะห์พัฒนาสารสกัดจากธรรมชาติ

คุณพรพิมล  ธีระปุญโญ  0-2422-8688 ต่อ 5505

คุณวารีดา กรีมี โทร. 0-2422-8688 ต่อ 5503

 

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins