บริการวิจัยตลาด

บริการวิจัยตลาด

 

บริการของเรา ( Market Testing by NFI)

บริการทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์อาหารด้วยชุดเครื่องมือทางการตลาดกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย

          - วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

          - การตัดสินใจซื้อ

          - แนวทางการตลาด

          - ศึกษาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ในตลาดเป้าหมาย

 

ประเภทของบริการ

การวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศประเภทของบริการ

ทดสอบตลาดมหาชน (Public Market Testing)

          - สำรวจ 100 ตัวอย่าง (1 ผลิตภัณฑ์ : 1 รสชาติ)

ทดสอบตลาดเจาะลึกเฉพาะกลุ่ม (Focus Groups Market Testing)

          - สังเกต, สัมภาษณ์, สนทนา  6- 10 ตัวอย่าง/กลุ่ม (1 ผลิตภัณฑ์ : 1 รสชาติ)

 

การวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคในต่างประเทศ

          1.ทดสอบด้าน sensory อย่างน้อย 30 ตัวอย่าง

          2.การสำรวจพฤติกรรมการบริโภคและการตัดสินใจซื้ออาหาร ไลฟไสตล์ และข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้บริโภคเป้าหมาย อย่างน้อย  200  ตัวอย่าง

          3.การศึกษาภาวะตลาด คู่แข่งขัน ช่องทางกระจายสินค้า โครงสร้างราคาและต้นทุนสินค้าเพื่อการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด

       *ค่าบริการขึ้นกับผลิตภัณฑ์ ขอบเขตงาน และประเทศเป้าหมาย

 

เนื้อหารายงาน

          - ขั้นตอนการเตรียมและเก็บข้อมูล

          - ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

          - พฤติกรรมการซื้อ/การบริโภค/ความนิยมเฉพาะหมวด

          - ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ รสชาติ, แบรนด์, บรรจุภัณฑ์, ราคา, วิธีจัดจำหน่าย ฯลฯ

          - ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

          - ข้อเสนอแนะต่อในการพัฒนา เช่น ลักษณะปรากฎของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์, ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์, ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส, ฉลากบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ

 

​แนวทางการดำเนินงาน

          1.สถาบันอาหารเสนอราคาค่าบริการ นัดส่งมอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์ พร้อมชี้แจงวิธีการเก็บรักษา

          2.ดำเนินการทดสอบตลาด

 ​​                  ทดสอบตลาดมหาชน

                     - ออกแบบและพัฒนาแบบสำรวจ

                     - เตรียมวัตถุดิบ/อุปกรณ์ทดสอบ และสถานที่ทดสอบตามวัตถุประสงค์

                     - นักวิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูล

                   ทดสอบตลาดเฉพาะกลุ่ม

                     - ออกแบบและพัฒนาแบบสังเกตและสัมภาษณ์

                     - นัดกลุ่มเป้าหมาย ณ สถาบันอาหาร/สถานที่เป้าหมาย

          3.ประมวลผลการทดสอบตลาด จัดทำรายงาน และจัดส่งให้ลูกค้า

++โปรโมชั่น++ บริการวิจัยตลาด

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

            คุณกนกวรรณ พิพัฒน์วนิชกุล 

          ฝ่ายวิจัยและข้อมูล แผนกวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและวิจัยการตลาด

          โทรศัพท์ 0-2422 8688  ต่อ 3109  โทรสาร 0-2422 8527

          E-mail : kanokwan@nfi.or.th

                    

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins