ประวัติความเป็นมาสถาบันอาหาร | National Food Institut

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
ประวัติความเป็นมา

สถาบันอาหาร จัดตั้งขึ้นจาก แนวคิดของภาครัฐ โดย กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และภาคเอกชน โดย กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อหาองค์กรที่ทำหน้าที่เป็นแกนนำในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม จึงได้มอบหมายให้ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ดำเนินการศึกษา เพื่อหาข้อเสนอแนะและความจำเป็นในการจัดตั้งองค์กร หรือหน่วยงานที่จะเป็นแกนนำในภารกิจดังกล่าว 

 

จากผลการศึกษา ได้มีข้อสรุปและเสนอแนะ ให้มีหน่วยงานใหม่ ที่จะเป็นองค์กรนำในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย ในรูปแบบของ “สถาบัน” โดยมีภารกิจเป็นแหล่งให้บริการข้อมูลด้านการค้าและเทคโนโลยี การบริการด้านการตรวจวิเคราะห์ การประสานความร่วมมือเพื่อการแก้ไขปัญหา และยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมอาหาร
กอรป ในช่วงเวลาดังกล่าว กระทรวงอุตสาหกรรม มีดำริที่สอดคล้องและเป็นแนวทางเดียวกัน จึงได้นำเสนอเรื่องการจัดตั้ง “สถาบันอาหาร” เข้าสู่วาระการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

 

และมีมติให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2539 ในรูปแบบ องค์กรเครือข่าย ภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ตามคำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรมที่ 440/2539 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2539

 

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins