โครงสร้างผู้บริหาร
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์

นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์

ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร

นางนิตยา พิระภัทรุ่งสุริยา

รองผู้อำนวยการสถาบัน

นายศักดิ์ณรงค์ ศิริพร ณ ราชสีมา

ที่ปรึกษา

นายสุนทร ศิริสิน

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

นางสาวจันทร์จิรา สีนวลจันทร์

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

นางสาวพรทิพย์ มีสัตย์

ผู้อำนวยการฝ่าย
สำนักผู้อำนวยการ

นายอรรถวิทย์ วิทยกุล

ผู้อำนวยการฝ่าย
บริการงานที่ปรึกษา

นางสาวรพีพร สุทาธรรม

ผู้อำนวยการฝ่าย
วิจัยและข้อมูล

นางสาวอรุณี อุสาหะ

ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรม เพื่ออุตสาหกรรมอาหาร
รษก.ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์

นางสาวยุวภา ใจบุญ

ผู้อำนวยการฝ่าย
ยุทธศาสตร์

นางสาวปรียาภรณ์ แจ้งการกิจ

ผู้อำนวยการฝ่าย
บริการห้องปฏิบัติการ

นางสาวนุชจรินทร์ เกตุนิล

รักษาการผู้อำนวยการฝ่าย
ส่งเสริมนวัตกรรม

นางชนิดา ธีระวราพฤกษ์

รักษาการผู้อำนวยการฝ่าย
การคลัง

นางสาวชุลีพรรณ จิตจง

รักษาการผู้อำนวยการฝ่าย
บริการลูกค้าและระบบคุณภาพ

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins