สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
โครงสร้างผู้บริหาร
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์

นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์

ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร

นางนิตยา พิระภัทรุ่งสุริยา

ที่ปรึกษาสถาบันอาหาร

นางสาวรพีพร สุทาธรรม

ผู้อำนวยการฝ่าย
วิจัยและกลยุทธ์

นางสาวอรุณี อุสาหะ

ผู้อำนวยการฝ่าย
ฝึกอบรมและที่ปรึกษา

นางสาวยุวภา ใจบุญ

ผู้อำนวยการฝ่าย
พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต

นางสาวปรียาภรณ์ แจ้งการกิจ

ผู้อำนวยการฝ่าย
บริการห้องปฏิบัติการ

นางสาวนุชจรินทร์ เกตุนิล

ผู้อำนวยการฝ่าย
นวัตกรรมอาหาร

นางชนิดา ธีระวราพฤกษ์

ผู้อำนวยการฝ่าย
การคลัง

นางสาวชุลีพรรณ จิตจง

รักษาการผู้อำนวยการฝ่าย
บริการลูกค้าและระบบคุณภาพ

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins