สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
โครงสร้างผู้บริหาร
ดร.ศุภวรรณ ตีระรัตน์

ดร.ศุภวรรณ ตีระรัตน์

ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร

นางนิตยา พิระภัทรุ่งสุริยา

ที่ปรึกษาสถาบันอาหาร

นางสาวยุวภา ใจบุญ

ผู้อำนวยการฝ่าย
พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต

นางสาวรพีพร สุทาธรรม

ผู้อำนวยการฝ่าย
วิจัยและกลยุทธ์

นางสาวอรุณี อุสาหะ

ผู้อำนวยการฝ่าย
ฝึกอบรมและที่ปรึกษา

นางสาวปรียาภรณ์ แจ้งการกิจ

ผู้อำนวยการฝ่าย
บริการห้องปฏิบัติการ

นางสาวนุชจรินทร์ เกตุนิล

ผู้อำนวยการฝ่าย
นวัตกรรมอาหาร

นางชนิดา ธีระวราพฤกษ์

ผู้อำนวยการฝ่าย
การคลัง

นางสาวชุลีพรรณ จิตจง

รักษาการผู้อำนวยการฝ่าย
บริการลูกค้าและระบบคุณภาพ

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins