สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
บริการสอบเทียบ

ระยะเวลาในการสอบเทียบ 

          เครื่องมือวัดที่ใช้ต้องมีความถูกต้องอยู่เสมอจึงต้องมีการจัดให้มีการสอบเทียบเครื่องมือเป็นระยะๆและจะต้องจัดทำแผนการสอบเทียบขึ้น ซึ่งต้องกำหนดระยะเวลาความถี่ในการสอบเทียบเครื่องมือนั้นๆ เพราะเครื่องมือแต่ละชิ้นมีระยะเวลาในการสอบเทียบที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับคู่มือการใช้งานจะกำหนดระยะเวลาการบำรุงรักษาและสอบเทียบ และยังต้องขึ้นอยู่กับการใช้งานของเครื่องมือว่ามีการใช้งานประจำหรือไม่ ถ้าใช้งานเป็นประจำความถี่ของการสอบเทียบก็จะมากขึ้นรวมถึงประวัติเครื่องมือถ้าเครื่องมือมีการสอบเทียบและพบว่าเกิดความผิดพลาดออกนอกเกณฑ์ที่กำหนดต้องมีการปรับเทียบก็จะทำให้ระยะเวลการสอบเทียบมีความถี่มากขึ้น


เครื่องมือที่จำเป็นในการสอบเทียบ

          เครื่องมือที่จำเป็นต้องได้รับการสอบเทียบคือเครื่องมือที่มีใช้ในการควบคุมการผลิตหรือตรวจสอบและทดสอบลักษณะ ผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบและวิจัย ต้องมีการสอบเทียบเครื่องแก้ววัด ปริมาตรเพราะเครื่องแก้วที่มีความผิดพลาดจะมีผลกระทบต่อผลการทดสอบ และจะส่งผลไปถึงตัวผลิตภัณฑ์ที่ส่งมาทดสอบ

การสอบเทียบเครื่องมือ
การสอบเทียบเครื่องมือนั้น สามารถทำได้ 2 วิธี

1.การสอบเทียบภายในองค์กร
2.การขอรับบริการสอบเทียบจากภายนอกองค์กร การที่จะพิจารณาการสอบเทียบจากวิธีใดนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนอุปกรณ์ความยุ่งยากในการส่งเครื่องมือ ระยะเวลาในการส่งเครื่องมือและราคาในการสอบเทียบว่าถ้ามีการจัดสอบเทียบภายในองค์กรเองจะมีความคุ้มกับการจัดหาวัสดุ เพื่อสอบเทียบเองหรือไม่

ในปัจจุบัน การสอบเทียบมีความสำคัญเป็นอย่างมาก และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆ ซึ่งในขณะนี้ทาง สถาบันอาหารได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสอบเทียบ จึงเปิดให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดและเครื่องแก้วเพื่อรองรับระบบ_ISO 9000,GMP,HACCP, ISO/IEC 17025และ ระบบคุณภาพอื่นๆ หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามทางสถาบันอาหาร

 

บริการสอบเทียบเครื่องมือนอกสถานที่ (On-Site Service)

ค่าบริการสอบเทียบ: 700 บาท/วัน/ท่าน
ค่ายานพาหนะ: กรุงเทพฯและปริมณฑล 1,200 บาท/วัน
ต่างพื้นที่: คิดค่าเดินทางตามระยะทางจริง (7 บาท/กม.) หรือทางบริษัทจัดรถรับส่ง
ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด): คิดค่าที่พักตามที่จ่ายจริง หรือทางบริษัทจัดหาให้

 

หมายเหตุ      

[ ใบรับรอง  ]             

 * ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (Permanent) 

 ** ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (Onsite)    

 *** ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (Onsite & Permanent)         

               

วิธีนำส่งเครื่องมือสอบเทียบ                        

   · กรณีบริการนอกสถานที่ (on site)  กรุงเทพ, ปริมณฑล และต่างพื้นที่                         
   · มีบริการรับเครื่องมือโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในเขตกรุงเทพมหานตรและปริมณฑล กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน                         
     โทร 0-2422-8688 ต่อ 5303-5309  พร้อมนำส่งแผนที่มายัง 0-2422-8545                        
   · นำส่งเครื่องมือที่สถาบันอาหาร ห้องปฏิบัติการทดสอบ ชั้น 2                        
     เวลาทำการ 8.30-17.30 น. วันจันทร์-วันศุกร์ (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)                        
   · นำส่งเครื่องมือทางไปรษณีย์ จ่าหน้าถึง "สถาบันอาหาร (แผนกบริการสอบเทียบ)                        
     2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทฯ 10700"                        
   · นำส่งตัวเครื่องมือทางบริษัทขนส่ง/ทัวร์/รถตู้  แจ้งประสานงานเพื่อรับตัวอย่างที่ บริษัทขนส่ง/ทัวร์/รถตู้        

     โทร.0-24228688 ต่อ 5303, 5309        

       

วิธีการชำระค่าบริการ                        

   · ชำระเป็นเงินสด                        
   · กรณีจ่ายเป็นเช็ค โปรดสั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมด้วย "A/C PAYEE ONLY" ในนาม "อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร"                        
   · โอนค่าบริการเข้าบัญชี "อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร"                        
     ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพระปิ่นเกล้า บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี                        
     031-1-52938-0 และแฟ็กซ์ใบนำฝากที่หมายเลข 0-422-8563 (แผนกบัญชีและการเงิน)                      

 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :                        
สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการ                        
โทรศัพท์ : 0-2422-8688 ต่อ 5304, 5308                      

Type of Instrument Range of Measurement Method
Liquid Bath** 0 °C To 100 °C In-house method: W-TE-011 based on ASTM E715-80 (re-approved 2016)
Autoclave** 110 °C To 125 °C In-house method: W-TE-018 based on BS 2646-1 : 2021
Chamber (Freezer)** -40 °C To 0 °C In-house method: W-TE-014 based on TLAS G-20-1/02-08 ( E )
Chamber (Deep Freezer)** -80 °C To -40 °C In-house method: W-TE-014 based on TLAS G-20-1/02-08 ( E )
Chamber (Refrigerator)** 0 °C To 20 °C In-house method: W-TE-014 based on TLAS G-20-1/02-08 ( E )
Chamber (Incubator)** 20 °C To 70 °C In-house method: W-TE-014 based on TLAS G-20-1/02-08 ( E )
Chamber (Hot Air Oven)** 70 °C To 200 °C In-house method: W-TE-014 based on TLAS G-20-1/02-08 ( E )
Chamber (Cold room)** 0 °C To 20 °C In-house method: W-TE-012 based on AS 2853-1986
Chamber (Incubator room)** 20 °C To 30 °C In-house method: W-TE-012 based on AS 2853-1986
Chamber (Freezer Room)** -20 °C To 0 °C In-house method: W-TE-012 based on AS 2853-1986
Liquid in glass Thermometer* (Total Imm.) -35 °C To 250 °C In-house method: W-TE-015 based on ASTM E77-2007
Liquid in glass Thermometer* (Partial Imm.) -35 °C To 250 °C In-house method: W-TE-015 based on ASTM E77-2007
Digital Thermometer with sensor*** (Onsite) -40 °C To 400 °C (down to -80 °C) non acc In-house method: W-TE-025 by comparison with standard thermometer
- Thermocouple Type J, K, T
- Resistantance Temperature Detector (RTD)
Digital Thermometer with sensor* (Permanent) -80 °C To 400 °C In-house method: W-TE-016 by comparison with standard thermometer
- Thermocouple Type J, K, T
- Resistantance Temperature Detector (RTD)*
Laboratory Funace 200 °C To 1200 °C In-house method: based on BS 4309 : 1968
Furnace (Sensor) 200 °C To 1200 °C In-house method: In-Situ Calibration method Comparison with Standard Thermometer
Dry Bath/Dry Block Incubator/Plate Incubator Above Ambient 5 °C To 100 °C In-house method: In-Situ Calibration method Comparison with Standard Thermometer
Heating Block, Unitrex, COD Reactor 100 °C To 1000 °C In-house method: In-Situ Calibration method Comparison with Standard Thermometer
Vacuum Oven 70 °C To 200 °C In-house method: W-TE-014 based on TLAS G-20-1/02-08 ( E )
Tray Dry (Gas Control) 30 °C To 200 °C In-house method: W-TE-014 based on TLAS G-20-1/02-08 ( E )
Digital Thermo-Hygrometer 15-30 °C / 30-95 %RH In-house method : W-TE-029 according to comparison with standard chilled mirror sensor and standard thermometer in humidity/temperature chamber
MIG Thermometer/Thermometer for Retort 50 °C To 125 °C In-house method: W-TE-025 by comparison with standard thermometer
Dial Thermometer/Temperature gauge -40 °C To 400 °C In-house method: W-TE-025 by comparison with standard thermometer
Temperature Recorder (Graph) -40 °C To 400 °C In-house method: W-TE-025 by comparison with standard thermometer
แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins