ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ เรื่อง
21/12/2563 TOR งานบำรุงรักษาและต่ออายุโปรแกรมระบบแม่ข่ายเสมือน และระบบสำรองข้อมูล สถาบันอาหาร ประจำปี 2564
14/09/2563 TOR จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ
14/09/2563 TOR การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของสถาบันอาหาร
14/09/2563 TOR บริการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของสถาบันอาหาร
05/06/2563 TOR การจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับปรับปรุงห้องปฏิบัติการสกัดสารสำคัญ โครงการเตรียมความพร้อมพื้นที่และอุปกรณ์ในการพัฒนาพืชเศรษฐกิจสู่เชิงพาณิชย์ของสถาบันอาหาร
05/06/2563 TORการจัดซื้อตู้ดูดไอระเหยสารเคมี (Laboratory Fume Cupboard)
15/05/2563 TOR การให้คำปรึกษาเชิงลึก ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ (สมุนไพร) กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์
08/04/2563 TOR การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ CALPLEX Datalogger and CALSOFT 5T
10/03/2563 TOR จ้างจัดทำบรรจุภัณฑ์ พร้อมออกแบบและจัดทำแผ่นพับโฆษณาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว จ.ร้อยเอ็ด
23/12/2562 TOR งานบำรุงรักษาและต่ออายุ โครงการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศระหว่างศูนย์จังหวัดสงขลากับส่วนกลาง สถาบันอาหาร ประจำปี 2563
01/04/2562 TORการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องอบแห้งแบบลูกกลิ้ง (Drum Dryer) จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง
28/11/2561 TORการจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น กิจกรรม Study Visit - Enterprise Excellence Through Innovation to “Medicare Food 2019 @Japan” ระหว่างวันที่ 22 - 27 มกราคม 2562
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins