สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
คำถามที่พบบ่อย

ปัจจุบัน สถาบันอาหารเปิดให้บริการใน3 ส่วนหลัก ได้แก่ บริการวิจัยและบริการข้อมูล ประกอบด้วย แผนกวิจัยนโยบาย ดำเนินการศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศตามกรอบและแนวนโยบายของรัฐ ตลอดจนผลิตงานวิจัยและงาน ด้านวิชาการ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้กับภาคอุตสาหกรรมของประเทศ แผนกวิจัยผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์อาหารในรูปแบบเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรและอาหารที่ตรงกับความต้องการในตลาดโลก และแผนกวิเคราะห์ข้อมูล ที่ทำหน้าที่รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลเชิงลึกที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์สำหรับงานภาครัฐและเอกชน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ อาทิ การเจรจาทางการค้า การจัดทำมาตรฐานการตัดสินใจในเชิงทางการค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เป็นต้น บริการห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วย 4 บริการหลัก คือ ทอสอบทางเคมี ทดสอบจุลชีววิทยา บริการสอบเทียบและบริการทดสอบความชำนาญ ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์อาหารที่ออกสู่ตลาดนั้นได้คุณภาพ ปลอดภัย และปราศจากสารปนเปื้อนและสารตกค้างต่างๆ สนับสนุนและให้ความร่วมมือแก่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ทั้งของรัฐและเอกชนในการเพิ่ขีดความสามารถการทดสอบผลิตภัณฑ์อาหาร ตลอดจนให้คำแนะนำและช่วยเหลือทางด้านเทคนิคเพื่อยืนยันผล กรณีเปิดปัญหาการกักกันสินค้าอาหารไทยจากต่างประเทศบริการวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย บริการด้านการให้คำปรึกษาระบบคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล อาทิ GMP, HACCP, ISO 9000, ISO/IEC 17025 และ Clean Technology เป็นต้น บริการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา ในหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐและเอกชน (Public Training) และตามความต้องการของแต่ละองค์กร (In-House Training) และบริการวิศวกรรมอาหารที่ให้คำปรึกษาด้านเทคนิค อาทิ บริการทอสอบการกระจายความร้อนของหม้อฆ่าเชื้อ และบริการทดสอบหาค่าอัตราการแทรก

สถาบันอาหารมีวิสัยทัศน์คือ : สถาบันอาหารจะเป็นองค์กรชั้นนำในด้านการสร้างคุณค่า(Value Creation) ให้กับอุตสาหกรรมอาหารของไทยเป็นที่ยอมรับ ทั้งในและต่างประเทศด้วยการบริการที่เป็นเลิศ

สนใจขอรับบริการของสถาบันอาหาร สามาถติดต่อได้หลายช่องทาง โดยท่านสามารถติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ www.nfi.or.th ที่หน้าติดต่อเรา หรือทางโทรศัพท์ตามหมายเลข 02 886 8088 ตามด้วยหมายเลขภายใน ดังนี้ - บริการวิจัยนโยบาย 3109 - บริการวิจัยผลิตัณฑ์อาหาร 3119 -บริการวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม 3117 -บริการให้คำปรึกษาจัดทำระบบมาตรฐานอุตสาหกรรม (อาทิ HACCP, GMP, BRC และ ISO/IEC 17025 เป็นต้น) 2100-2120 -บริการฝึกอบรม 2201-2209 -บริการทดสอบความชำนาญด้านห้องปฏิบัติการ 5501 -บริการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีและจุลชีววิทยา 5312, 5320 -บริการทดสอบ Temperature Distribution และ Heat Penetration สำหรับอาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิท 2307-2308 -บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด 5321 นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเดินทางเข้ามาติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ด้วยตนเองที่ สถาบันอาหาร เลขที่ 2008 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

สถาบันอาหารจัดตั้งขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2539 และคำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรมที่ 440/2539 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2539 ในรูปแบบขององค์กรเครือข่าย สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อทำหน้าที่ให้บริการด้านวิชาการ เทคนิควิศวกรรม และข้อมูลองค์ความรู้ ตลอดจนดำเนินงานวิจัยนโยบาย เพื่อส่งเสริมการแข่งขันของอุตสาหกรรม ตอบสนองความต้องการของภาครัฐและเอกชน

ในปี 2548 รัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยประการหนึ่ง คือ การเป็นครัวของโลก(Kitchen of the World) เนื่องจากไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารที่อุดมสมบูรณ์ อีกทั้งอาหารไทยยังมีชื่อเสียงระดับโลก และเป็นที่นิยมของต่างชาติ ซึ่งนอกจากความโดดเด่นด้านรสชาติแล้ว อาหารไทยยังแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ ความประณีตบรรจงสวยงาม รวมทั้งองค์ประกอบของเครื่องปรุงที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ยากที่จะหาชาติใดทัดเทียมได้ รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมให้อาหารไทยเป็นอาหารยอดนิยมของผู้บริโภคในระดับสากล โดยมุ่งดำเนินการอย่างเป็นระบบให้มีการขยายตัวของตลาดอาหารไทยและร้านอาหารไทยที่มีคุณภาพดีเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่งผลดีต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย การส่งออกสินค้าอาหารและสินค้าอื่นๆ จาอุตสาหกรรมต่อเนื่อง รวมไปถึงสินค้าจาก OTOP ที่ผ่านมา สถาบันอาหารและกรมส่งเสริมการส่งออกได้ดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมร้านอาหาร ไทยในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง จนในปัจจุบัน ปรากฎจำนวนร้านอาหารไทยในต่างประเทศเพิ่มขึ้นกว่า 11,000 ร้าน และได้ตั้งเป้าหมายที่จะขยายจำนวนให้เพิ่มขึ้นเป็น 15,000 ร้านในปี 2550-2551 สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.thaifoodrestaurant.com

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins