ตารางฝึกอบรมสถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
ตารางฝึกอบรม
วันที่ หัวข้ออบรม ราคาสมาชิก ราคาบุคคลทั่วไป
มีนาคม 2566
27 มี.ค. 66 -

พื้นฐานวิทยาศาสตร์การอาหารสำหรับผู้ประกอบการอาหาร (Food Science for non-Food Scientist)

ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

3,200 3,400
27 มี.ค. 66 -

การจัดการสารก่อภูมิแพ้หรือสารก่อภูมิไวเกินจากอาหาร (Allergen Management)

ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

3,200 3,400
30 มี.ค. 66 - 31 มี.ค. 66

ระบบการตรวจย้อนกลับและการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ (Traceability and Product Recall)

ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

5,000 5,300
เมษายน 2566
5 เม.ย. 66 -

เทคนิคและแนวทางการเป็นผู้ตรวจประเมินในอุตสาหกรรมอาหาร (Factory inspection)

ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

3,200 3,400
6 เม.ย. 66 -

ฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Food Labeling) (อัพเดทปี 2561)

ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

3,200 3,400
7 เม.ย. 66 -

การประเมินความเสี่ยงของอาหารปลอม (Food Fraud)

ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

3,200 3,400
19 เม.ย. 66 -

หลักการฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด

ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

3,200 3,400
20 เม.ย. 66 -

ระเบียบการแสดงข้อมูลฉลากอาหารของสหรัฐอเมริกา (USA Food Labeling Law)

ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

3,200 3,400
25 เม.ย. 66 -

การสอบเทียบดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์ (Digital Thermometer with Sensor)

ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

3,200 3,400
27 เม.ย. 66 -

หลักการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารด้วยวิธีการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze Dried)

ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

3,200 3,400
29 เม.ย. 66 -

แบบฟอร์มจัดอบรม In-house Training

30 เม.ย. 66 -

**NEW** ปฏิทินแผนงานฝึกอบรมวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร ปีงบประมาณ 2566

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins