สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
การรับนักศึกษาฝึกงาน
คุณสมบัติ

การรับนักศึกษาเข้าฝึกงานที่สถาบันอาหาร

1. ให้นักศึกษาทำหนังสือจากทางมหาวิทยาลัย

     - เรียน ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร 

     - แจ้งรายละเอียดการขอฝึก (แผนกที่ต้องการฝึก / ช่วงเวลาที่ต้องการฝึก)

 

หมายเหตุ   การตอบรับ หรือปฏิเสธ ขึ้นอยู่กับจำนวนนักศึกษาที่ขอเข้ารับการฝึกงานในช่วงนั้นๆ

 

นักศึกษาสามารถสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่

คุณธนาภัสสล์ พวงจันทร์

โทร. 02-4228688 ต่อ 1303

thanapas@nfi.or.th

สวัสดิการพนักงาน
แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins