สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
ใบสมัครงานออนไลน์
ตำแหน่งงานและเงินเดือน
ประวัติส่วนตัว
ประวัติส่วนตัว

ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน (เรียงลำดับจากงานปัจจุบันไปหาอดีต)
ความสามารถทางด้านภาษา
ความสามารถอื่นๆ
ประวัติการฝึกอบรม
รายละเอียดอื่นๆ
สุขภาพในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา
ท่านสามารถเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ต่างจังหวัด
ท่านเคยสมัครงานกับสถาบันอาหารมาก่อนหรือไม่
ผู้อ้างอิง / ผู้ค้ำประกัน (ที่ไม่ใช่ญาติ อย่างน้อย 1 ท่าน)
ท่านมีญาติหรือบุคคลรู้จักในสถานบันอาหารหรือไม่
ท่านทราบข่าวการรับสมัครงานของสถาบันอาหาร จาก
ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดเป็นความจริง ทุกประการ หลังจากสถาบันฯ จ้างข้าพเจ้าฯ เข้าทำงานแล้ว ปรากฏว่าข้อความในใบสมัคร เอกสารที่นำมาแสดง หรือรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง สถาบันฯ มีสิทธิที่จะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ โดยไม่ต้องจ่ายเงินค่าชดเชย หรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
+


Style Switcher

2 Color Skins