ตารางฝึกอบรมสถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
แบบฟอร์มจัดอบรม In-house Training
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 30 มิ.ย. 67
ถึงวันที่ :
สถานที่ :
ราคาสมาชิก :
ราคาบุคคลทั่วไป :
จำนวนวัน :
รายละเอียด :

 

สมัคร Online ได้ที่ https://forms.gle/pzKEm2Yuz5jJRfLx9

 

หรือ Download แบบฟอร์มได้ที่ http://www.nfi.or.th/datas/files/InhouseTraining.pdf

 

 

 

งานบริการ In house training

          ปัจจุบัน บริษัทหลายแห่งประสบปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรที่เกิดจากการใช้วิทยากรภายใน อาทิเช่น พนักงานไม่ให้ความร่วมมือ ไม่ตรงเวลา ไม่ใส่ใจ ไม่สนใจ พนักงานเข้าออกห้องอบรมบ่อยครั้งทำให้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และเกิดการผิดพลาดจากแผนฝึกอบรมประจำปี ในหลายบริษัทจึงมองหาหน่วยงานภายนอกเข้ามาฝึกอบรมให้กับพนักงานภายในองค์กร ดังนั้น สถาบันอาหาร จึงจัดบริการจัดฝึกอบรมเฉพาะกลุ่มภายในหน่วยงาน (In house Training) ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มทักษะการทำงานแก่บุคลากรในวงการอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งภาคเอกชนและราชการ โดยจะดำเนินการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมที่เกิดจากความต้องการที่แท้จริงของบุคลากร และมีความสำคัญต่อองค์กรซึ่งเป็นหนึ่งบริการของสถาบันอาหารที่ดำเนินการโดยแผนกบริการฝึกอบรม ทั้งนี้ เป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและคณะวิทยากรที่มีความรู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการจัดหลักสูตรอบรมและการถ่ายทอดความรู้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร และสามารถประหยัดงบประมาณในการอบรมได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเราให้ได้มากที่สุด

          Short-Course Training เราสามารถจัดฝึกอบรมระยะสั้นเพียง 1 – 3 วัน แต่มีประสิทธิภาพเปี่ยมไปด้วยความรู้ เนื้อหาที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของท่าน และเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับบุคลากรในองค์กรของท่าน โดยการปรับปรุงหลักสูตรให้อยู่ในระยะเวลาที่ทางองค์กรต้องการและให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตอบสนองการพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้ตรงตามวัตถุประสงค์การฝึกอบรมขององค์การท่าน

          Training & Development Consulting Services สถาบันอาหาร ยินดีเป็นที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรมพัฒนาให้แก่บุคลากรในองค์กรของท่าน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการฝึกอบรมประจำปีของบริษัท รวมถึงภารกิจและพันธกิจขององค์กร เพื่อพัฒนาด้านต่างๆ ให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

 

ตัวอย่างรายชื่อบริษัทฯ ที่ได้มอบความไว้วางใจให้เรา

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
   คุณธราธิป แววศรี, คุณกนกวรรณ ปิ่นแก้ว
   
ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2203-2212
   
E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingnfi

 

เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins