ตารางฝึกอบรมสถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
Training Schedule
หัวข้ออบรม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
หลักสูตร บรรจุภัณฑ์
หลักสูตร กฎหมายและฉลากอาหาร
วิธีการคำนวณฉลากโภชนาการ (รุ่นที่ 1/2565) **เรียนออนไลน์** 1 เม.ย. 65
กัญชา-กัญชง กฎหมายอาหารและการขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร **เรียนออนไลน์** 25 มิ.ย. 65
ฉลากและการโฆษณาอาหารอย่างไรให้ถูกกฎหมาย 19 ส.ค. 66
**New** ระเบียบการแสดงข้อมูลฉลากอาหารเพื่อการส่งออกไปยัง ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ 23 ม.ค. 67
ระเบียบการแสดงข้อมูลฉลากอาหารของสหภาพยุโรป (EU Food Information Regulation) **เรียนออนไลน์** 14 พ.ค. 67
ระเบียบการแสดงข้อมูลฉลากอาหารของสหรัฐอเมริกา (USA Food Labeling Law) **เรียนออนไลน์** 6 มิ.ย. 67
กฎระเบียบด้านความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์อาหารสำหรับการส่งออกอาหารไปยังตลาดโลก (Food Contact Material) 26 มิ.ย. 67
วิธีการคำนวณและการจัดทำฉลากโภชนาการ **Update 2567** (รุ่นที่ 2/2567) 6 ก.ค. 67
ระเบียบแสดงข้อมูลฉลากอาหารของกลุ่มประเทศ ASEAN **เรียนออนไลน์** 9 ก.ค. 67
กฎหมายอาหารและการขออนุญาตด้านอาหาร **เรียนออนไลน์** 27 ก.ค. 67
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร (Food additive Law and Regulation) **UPDATE ปี 2566** 14 ส.ค. 67
แนวทางการแสดงฉลากอาหารของจีนตามมาตรฐานใหม่ **Update** 22 ส.ค. 67
ฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Food Labeling) (อัพเดทปี 2567) **UPDATE** 31 ส.ค. 67
ฉลากและการโฆษณาอาหารอย่างไรให้ถูกกฎหมาย **เรียนออนไลน์** 28 ก.ย. 67
หลักสูตร การเพิ่มผลผลิตและการจัดการการผลิตสมัยใหม่
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการลดต้นทุนในอุตสาหกรรมอาหาร (รุ่นที่ 1/2565) **เรียนออนไลน์** 23 พ.ค. 65
การบริหารการเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Management : TPM) 15 ก.ย. 66
หลักสูตร ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
การทวนสอบวิธีทดสอบทางจุลชีววิทยา (Microbiological Method Verification: ISO 16140-3:2021) 24 พ.ค. 66
การหาค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบทางจุลชีววิทยา 13 ต.ค. 65
มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค (Update ปี 2563) (รุ่นที่ 1/2567) 6 ก.พ. 67
การควบคุมคุณภาพภายในของห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 24 เม.ย. 67
หลักสูตร เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร 6 ก.ค. 66
หลักสูตร ISO
การจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการและการจัดทำเอกสารตามระบบ ISO/IEC 17025-2017 **เรียนออนไลน์** 21 เม.ย. 65
การจัดทำระบบ FSSC 22000 Version 6 12 ก.พ. 67
หลักสูตร การตลาดสำหรับธุรกิจอาหาร
แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins