ตารางฝึกอบรมสถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
Training Schedule
หัวข้ออบรม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
หลักสูตร บรรจุภัณฑ์
หลักสูตร กฎหมายและฉลากอาหาร
วิธีการคำนวณฉลากโภชนาการ (รุ่นที่ 1/2565) **เรียนออนไลน์** 1 เม.ย. 65
กฎระเบียบด้านความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์อาหารสำหรับการส่งออกอาหารไปยังตลาดโลก (Food Contact Material) (รุ่นที่ 1/2566) **เรียนออนไลน์** 28 พ.ย. 65
ระเบียบการแสดงข้อมูลฉลากอาหารของสหรัฐอเมริกา (USA Food Labeling Law) (รุ่นที่ 1/2565) **เรียนออนไลน์** 17 พ.ค. 65
กฎหมายอาหารและการขออนุญาตด้านอาหาร (รุ่นที่ 1/2565) **เรียนออนไลน์** 28 พ.ค. 65
กัญชา-กัญชง กฎหมายอาหารและการขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร **เรียนออนไลน์** 25 มิ.ย. 65
ระเบียบการแสดงข้อมูลฉลากอาหารของสหภาพยุโรป (EU Food Information Regulation) **เรียนออนไลน์** 27 ก.ค. 65
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร (Food additive Law and Regulation) (รุ่นที่ 2/2565) **เรียนออนไลน์** 2 ก.ย. 65
หลักสูตร ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค (Update ปี 2563) (รุ่นที่ 2/2565) **เรียนออนไลน์** 29 ส.ค. 65
หลักสูตร ISO
การจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการและการจัดทำเอกสารตามระบบ ISO/IEC 17025-2017 **เรียนออนไลน์** 21 เม.ย. 65
หลักสูตร การตลาดสำหรับธุรกิจอาหาร
แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins