ตารางฝึกอบรมสถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
Training Schedule
หัวข้ออบรม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
หลักสูตร บรรจุภัณฑ์
หลักสูตร ระบบมาตรฐาน
การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอาหารในองค์กร (Food Safety Culture)**เรียนออนไลน์** 19 พ.ค. 65
ระบบการตรวจย้อนกลับและการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ (Traceability and Product Recall) **เรียนออนไลน์** 29 มิ.ย. 65
หลักสูตร ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
หลักสูตร อาหารที่มีความเป็นกรดต่ำ
หลักการฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดปรับกรด **เรียนออนไลน์** 25 พ.ค. 65
หลักสูตร ISO
การจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการและการจัดทำเอกสารตามระบบ ISO/IEC 17025-2017 **เรียนออนไลน์** 21 เม.ย. 65
หลักสูตร การตลาดสำหรับธุรกิจอาหาร
แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins