ตารางฝึกอบรมสถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
Training Schedule
หัวข้ออบรม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
หลักสูตร บรรจุภัณฑ์
หลักสูตร กฎหมายและฉลากอาหาร
วิธีการคำนวณฉลากโภชนาการ (รุ่นที่ 1/2565) **เรียนออนไลน์** 1 เม.ย. 65
กัญชา-กัญชง กฎหมายอาหารและการขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร **เรียนออนไลน์** 25 มิ.ย. 65
ระเบียบการแสดงข้อมูลฉลากอาหารของสหภาพยุโรป (EU Food Information Regulation) **เรียนออนไลน์** 27 ก.ค. 65
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร (Food additive Law and Regulation) (รุ่นที่ 1/2566) 26 ม.ค. 66
กฎหมายอาหารและการขออนุญาตด้านอาหาร 11 ก.พ. 66
แนวทางการแสดงฉลากอาหารของจีนตามมาตรฐานใหม่ 8 มี.ค. 66
ฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Food Labeling) (อัพเดทปี 2561) 6 เม.ย. 66
ระเบียบการแสดงข้อมูลฉลากอาหารของสหรัฐอเมริกา (USA Food Labeling Law) 20 เม.ย. 66
กฎระเบียบด้านความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์อาหารสำหรับการส่งออกอาหารไปยังตลาดโลก (Food Contact Material) 3 พ.ค. 66
หลักสูตร การเพิ่มผลผลิตและการจัดการการผลิตสมัยใหม่
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการลดต้นทุนในอุตสาหกรรมอาหาร (รุ่นที่ 1/2565) **เรียนออนไลน์** 23 พ.ค. 65
หลักสูตร ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค (Update ปี 2563) (รุ่นที่ 1/2566) 31 ม.ค. 66
หลักสูตร เทคโนโลยีอาหาร
หลักสูตร ISO
การจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการและการจัดทำเอกสารตามระบบ ISO/IEC 17025-2017 **เรียนออนไลน์** 21 เม.ย. 65
หลักสูตร การตลาดสำหรับธุรกิจอาหาร
แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins