ตารางฝึกอบรมสถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
การจัดการสารก่อภูมิแพ้หรือสารก่อภูมิไวเกินจากอาหาร (Allergen Management)
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 27 มี.ค. 66
ถึงวันที่ :
สถานที่ : ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 3,200
ราคาบุคคลทั่วไป : 3,400
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

หลักการและเหตุผล 
  Food Allergen หรือสารก่อภูมิแพ้หรือสารก่อภูมิไวเกินจากอาหาร เป็นประเด็นต่อเนื่องที่สามารถเป็นเหตุให้ถูกเรียกคืน ฟ้องร้องได้ง่ายในยุดปัจจุบัน และคงปฏิเสธไม่ได้ถึงความสำคัญในเรื่องนี้ เพราะเป็นหนึ่งในกฎหมายของกฎหมายชั้นนำในทุกประเทศ ทั่วโลก แม้กระทั่งในประเทศไทย ดังนั้น การจัดการให้ถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจแปรรูปอาหาร

 

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้มีความเข้าใจในข้อกำหนดที่ชัดเจน เกิดการนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง และแม้กระทั่งเพื่อตรวจสอบระบบกันเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

 

วิทยากร
  อ.ต่อเกียรติ  ภู่แช่มโชติ
  
 ที่ปรึกษาและวิทยากรประจำสถาบันอาหาร

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
มีความรู้พื้นฐานด้านอาหาร และผู้สนใจทั่วไป

 

ระยะเวลาในการอบรม
   วันจันทร์ที่  27  มีนาคม  2566 (1 วัน)
   เวลา 09.00-16.00 น.

 

สถานที่จัดฝึกอบรม
   ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

 

กำหนดการ

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียนพร้อมรับเอกสาร

09.00 – 10.30 น.

- บทนำ สารก่อภูมิแพ้หรือสารก่อภูมิไวเกินจากอาหาร

- การจัดกลุ่มสารก่อภูมิแพ้หรือสารก่อภูมิไวเกินจากอาหาร ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

10.30 – 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.

- การจัดการผู้ขายในด้านสารก่อภูมิแพ้หรือสารก่อภูมิไวเกินจากอาหาร

- การประเมินความเสี่ยงวัตถุดิบในด้านสารก่อภูมิแพ้หรือสารก่อภูมิไวเกินจากอาหาร

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

- การแยกบุคลากร อุปกรณ์ พื้นที่จัดเก็บและพื้นที่ผลิต

- การจัดลำดับการเตรียมวัตถุดิบและการผลิต

14.30 – 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.30 น.

- การทวนสอบความสะอาด

- การทวนสอบผลิตภัณฑ์ที่อาจมีการปนเปื้อนข้ามของสารก่อภูมิแพ้หรือสารก่อภูมิไวเกินจากอาหาร

16.30 – 17.00 น.

สรุป/ตอบข้อซักถาม และปิดการอบรม

หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%) (ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)
   สมาชิก NFI 3,200 บาท
   บุคคลทั่วไป 3,400 บาท 

  (ราคารวม VAT 7% สมาชิก NFI 3,424 บาท / บุคคลทั่วไป 3,638 บาท)

 

วิธีการชำระเงิน

   โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
   สาขาพระปิ่นเกล้า     

   เลขที่ 031-1-52938-0   
   ชื่อบัญชี อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
   ประเภทบัญชี ออมทรัพย์                                                  

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. หลังจากลงทะเบียนแล้ว ทาง จนท. จะส่ง E-mail ยืนยันการเข้าร่วมอบรมไปยังท่านก่อนการอบรม 1-2 อาทิตย์
2. การชำระเงิน ท่านสามารถชำระเงินพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน มายังฝ่ายฝึกอบรมฯ ได้ที่ training@nfi.or.th หรือ Line@ : https://bit.ly/393y0Xe
3. หลังจากท่านชำระเงินแล้ว 
>> ท่านสามารถลงทะเบียนตามวัน, เวลา และสถานที่ ที่กำหนดได้นะคะ โดยเริ่มลงทะเบียน 08.30-09.00 น. พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน

 

สนใจติดต่อ 
   คุณธราธิป  แววศรี
   ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2207
   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI
   Line@ : https://bit.ly/393y0Xe

 

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins