ตารางฝึกอบรมสถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
ระบบการตรวจย้อนกลับและการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ (Traceability and Product Recall)
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 30 ต.ค. 66
ถึงวันที่ : 31 ต.ค. 66
สถานที่ : ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 5,000
ราคาบุคคลทั่วไป : 5,300
จำนวนวัน : 2 วัน
รายละเอียด :

 

 

หลักการและเหตุผล 
   การตรวจสอบย้อนกลับ คือ ความสามารถในการสอบและติดตาม แหล่งที่มาของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ หรือส่วนที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งมีจุดประสงค์สำหรับการบริโภค หรือใช้ในทุกขั้นตอน  ไม่ว่าจะเป็นการผลิต กระบวนการ และการกระจาย จนถึงผู้บริโภคขั้นสุดท้าย ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ (Recall) เป็นกระบวนการในการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัยออกจาก ห่วงโซ่อุปทานรวมถึงที่ส่งถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
   การสอบกลับได้ (Traceability) คือ ความสามารถในการสอบและติดตาม อาหาร อาหารสัตว์ ผลิตอาหารสัตว์ หรือส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีจุดประสงค์สำหรับการบริโภค ซึ่งใช้ในทุกขั้นตอน ไม่ว่าผลิต กระบวนการ และการกระจาย การสอบกลับได้(Traceability) นั้นเป็นเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยง ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจอาหารและผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการ ให้สามารถทำการเพิกถอนหรือเรียกคืนผลิตภัณฑ์ ที่ซึ่งถูกชี้บ่งว่ามีความไม่ปลอดภัยได้ หลายประเทศได้เริ่มบังคับใช้กฎหมายในการตรวจสอบย้อนกลับถึงที่มาของอาหารหรือผลิตภัณฑ์ ในทุกๆ กระบวนการในโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารนั้นๆ กฎหมายที่มีผลบังคับใช้แล้ว คือ EU General Food Law Regulation 178/2002 ครอบคลุมทั้ง 27 ประเทศ ที่กำหนดความสามารถของการตรวจสอบย้อนกลับไปหนึ่งขั้น ทั้งขึ้นและลงในโซ่อุปทานอาหาร (One Step Up and One Step Down) กฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม ปี 2544  ประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ผ่านมาได้เริ่มบังคับใช้พระราชบัญญัติความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการชดใช้ค่าเสียหายที่เป็นธรรม นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งระบบคือ ข้อมูลมาตรฐานระบบการตรวจสอบย้อนกลับสากล (The global GS1 Traceability Standard) ที่กำหนดโดย GS1 (เดิมคือ EAN International, www.ean-int.org) ซึ่งเป็นองค์กรระดับชาติที่มีพันธกิจร่วมกับองค์กร Uniform Code Council (UCC), USA โดยมีบทบาทเป็นผู้กำหนดและผลักดันให้ระบบมาตรฐาน EAN.UCC เป็นมาตรฐานสากล ตลอดจนเป็นผู้นำในการร่วมวางมาตรฐานของการเก็บข้อมูลอัตโนมัติ และการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมต่างๆ (multi-industry-standards) ปัจจุบันระบบ EAN.UCC มีบริษัทผู้ใช้อย่างแพร่หลายมากกว่า 1,000,000 บริษัท ในกลุ่มประเทศสมาชิก 103 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย โดยมีสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ GS1 Thailand (www.gs1thailand.org)เป็นผู้ดูแลในประเทศไทย

 

วัตถุประสงค์
  เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมทุกท่าน สามารถประยุกต์ใช้ กฎหมายของการสอบกลับ การเรียกคืน การถอนคืนผลิตภัณฑ์ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ทำให้ลูกค้าพึงพอใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปดำเนินการปรับปรุงเอกสารต่าง ๆ เช่น ระเบียบการปฏิบัติงาน คู่มือการปฏิบัติงานหรือเอกสารสนับสนุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบกลับ การเรียกคืน การถอนคืนผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานด้านระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร

 

วิทยากร
  อ.วรรณฤดี  เดชพรหม  ที่ปรึกษาและวิทยากรประจำสถาบันอาหาร

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
  เจ้าหน้าที่, ผู้ควบคุมหรือผู้บริหารห้องปฏิบัติการทั่วไป  และผู้สนใจทั่วไป

 

ระยะเวลาในการอบรม
  วันจันทร์ที่  30 - วันอังคารที่  31  ตุลาคม  2566 (2 วัน)
  เวลา 09.00-16.00 น.

 

สถานที่จัดฝึกอบรม
   ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

 

กำหนดการ

วันจันทร์ที่  30  ตุลาคม  2566

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน พร้อมรับเอกสาร

09.00 – 10.30 น.

- ความหมายของระบบการตรวจย้อนกลับและการเรียกคืนผลิตภัณฑ์
- ความสำคัญของระบบการตรวจย้อนกลับและการเรียกคืนผลิตภัณฑ์
- ความแตกต่างระหว่างการถอดถอนและการเรียกคืน

10.30 – 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น. 

โปรแกรมการเรียกคืนและถอดถอนผลิตภัณฑ์

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

กิจกรรมกลุ่ม - โปรแกรมการเรียกคืนผลิตภัณฑ์และการสอบย้อนกลับ

14.30 – 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.

ขั้นตอนการตรวจย้อนกลับและการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ 

16.00 - 16.30 น.

สรุป และตอบข้อซักถาม

 

วันอังคารที่  31  ตุลาคม  2566

09.00 – 10.30 น.

GS1 Global Traceability Standard

10.30 – 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น. 

กฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐานระบบคุณภาพและความปลอดภัย ที่เกี่ยวกับการตรวจย้อนกลับและการเรียกคืนผลิตภัณฑ์

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

กิจกรรมกลุ่ม - การทดสอบการสอบย้อนกลับ / Quantity / mass Balance

14.30 – 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.

การประยุกต์ใช้การตรวจย้อนกลับและการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมอาหาร

16.00 – 16.30 น.

ตอบข้อซักถามและปิดการอบรม

หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%) (ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)
   สมาชิก NFI 5,000 บาท/ท่าน 
   บุคคลทั่วไป 5,300 บาท/ท่าน

   (ราคารวม VAT 7% สมาชิก NFI 5,350 บาท / บุคคลทั่วไป 5,671 บาท)

 

วิธีการชำระเงิน

   โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
   สาขาพระปิ่นเกล้า     

   เลขที่ 031-1-52938-0   
   ชื่อบัญชี อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
   ประเภทบัญชี ออมทรัพย์                                                  

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. หลังจากลงทะเบียนแล้ว ทาง จนท. จะส่ง E-mail ยืนยันการเข้าร่วมอบรมไปยังท่านก่อนการอบรม 1-2 อาทิตย์
2. การชำระเงิน ท่านสามารถชำระเงินพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน มายังฝ่ายฝึกอบรมฯ ได้ที่ training@nfi.or.th หรือ Line@ : https://bit.ly/393y0Xe
3. หลังจากท่านชำระเงินแล้ว 
>> ท่านสามารถลงทะเบียนตามวัน, เวลา และสถานที่ ที่กำหนดได้นะคะ โดยเริ่มลงทะเบียน 08.30-09.00 น. พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน

 

สนใจติดต่อ 
   คุณธราธิป  แววศรี
   ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2207
   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI
   Line@ : https://bit.ly/393y0Xe

 

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins