ตารางฝึกอบรมสถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
การประเมินความเสี่ยงของอาหารปลอม (Food Fraud)
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 31 พ.ค. 66
ถึงวันที่ :
สถานที่ : ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 3,200
ราคาบุคคลทั่วไป : 3,400
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

 

หลักการและเหตุผล 
   หลักการ การจัดการระบบคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารตามหลักการมาตรฐานสากล องค์กรต้องมีความจำเป็นในการควบคุมวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต ตลอดจนบรรจุภัณฑ์เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ส่งมอบ/ผู้ให้บริการ ตลอดจนผู้จัดหาจัดจ้างมีการควบคุมที่เหมาะสมในสถานผลิตและจัดเก็บ ตลอดจนการขนส่ง เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนข้าม ด้านการเป็นอาหารปลอมหรือปลอมปน
   เนื่องจากการจัดทำระบบมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ตลอดจนบรรจุภัณฑ์ระดับมาตรฐานสากล กำหนดให้องค์กรต้องมีการจัดการชี้บ่ง พร้อมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมอาหาร วัตถุดิบ ปัจจัยการผลิตปลอม ปลอมปนด้วย

 

วัตถุประสงค์
   สามารถดำเนินการประเมินความเสี่ยงวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต สารเคมี ตลอดจนบรรจุภัณฑ์ให้ครอบคลุมอันตรายด้านการปลอม ปลอมปน พร้อมทั้งมีการกำหนดมาตรฐานตรวจติดตาม ควบคุม ป้องกันอย่างถูกต้องเหมาะสมกับระบบมาตรฐานที่ทางโรงงานนำไปประยุกต์ใช้

 

วิทยากร
  อ.อัญชลี มากรด ที่ปรึกษาและวิทยากรประจำสถาบันอาหาร

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
  เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต ผู้บริหารฝ่ายผลิตและควบคุมคุณภาพจากโรงงานอาหาร นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป

 

ระยะเวลาในการอบรม
  วันพุธที่  31  พฤษภาคม  2566 (1 วัน)
  เวลา 09.00-16.00 น.

 

สถานที่จัดฝึกอบรม
   ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

 

กำหนดการ

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียนพร้อมรับเอกสาร

09.00 - 10.30 น.

ภาพรวมการประเมินการปลอม ปลอมปนของวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต สารเคมี และบรรจุภัณฑ์

10.30 – 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น. 

Workshop 1

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น. 

แนวทางการประยุกต์ใช้ VACCP = Vulnerability Assessment and Critical Control Point System

14.30 – 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น. 

Workshop 2

16.00 – 16.30 น. 

สรุปประเด็นและซักถามปัญหา และปิดการอบรม

หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%) (ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)
   สมาชิก NFI 3,200 บาท 
   บุคคลทั่วไป 3,400 บาท 

   (ราคารวม VAT 7% สมาชิก NFI 3,424 บาท / บุคคลทั่วไป 3,638 บาท)

 

วิธีการชำระเงิน

   โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
   สาขาพระปิ่นเกล้า     

   เลขที่ 031-1-52938-0   
   ชื่อบัญชี อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
   ประเภทบัญชี ออมทรัพย์                                                  

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. หลังจากลงทะเบียนแล้ว ทาง จนท. จะส่ง E-mail ยืนยันการเข้าร่วมอบรมไปยังท่านก่อนการอบรม 1-2 อาทิตย์
2. การชำระเงิน ท่านสามารถชำระเงินพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน มายังฝ่ายฝึกอบรมฯ ได้ที่ training@nfi.or.th หรือ Line@ : https://bit.ly/393y0Xe
3. หลังจากท่านชำระเงินแล้ว 
>> ท่านสามารถลงทะเบียนตามวัน, เวลา และสถานที่ ที่กำหนดได้นะคะ โดยเริ่มลงทะเบียน 08.30-09.00 น. พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน

 

สนใจติดต่อ 
   คุณธราธิป  แววศรี
   ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2207
   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI
   Line@ : https://bit.ly/393y0Xe

 

*** กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 1 อาทิตย์ หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins