ตารางฝึกอบรมสถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
การเบี่ยงเบนกระบวนการผลิต และการแก้ไขในอุตสาหกรรมอาหารที่บรรจุในภาชนะปิดสนิทฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 29 พ.ค. 66
ถึงวันที่ : 30 พ.ค. 66
สถานที่ : ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 5,000
ราคาบุคคลทั่วไป : 5,300
จำนวนวัน : 2 วัน
รายละเอียด :

 

 

หลักการและเหตุผล 
   การควบคุมกระบวนการผลิตและการฆ่าเชื้ออาหารที่บรรจุในภาชนะปิดสนิทให้เป็นไปตามกระบวนการผลิตที่กำหนดไว้นั้น เป็นสิ่งที่มีความจำเป็น และสำคัญที่สุด เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย และได้มาตรฐานตามข้อกำหนด  แต่ในการปฏิบัติงานจริงนั้น ก็ยังมีโอกาสที่จะทำให้เกิดความผิดพลาด หรือเกิดการเบี่ยงเบนไปจากกระบวนการผลิตที่ได้กำหนดไว้  ด้วยเหตุนี้ จึงส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ ต่อสินค้า ทำให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของผู้บริโภคอีกด้วย
   ดังนั้น การแก้ไขหน้างาน  การปฏิบัติหลังการแก้ไข และการป้องกันการเกิดซ้ำ จึงเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตอาหารที่บรรจุในภาชนะปิดสนิทฆ่าเชื้อด้วยความร้อน

 

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเบี่ยงเบนกระบวนการผลิต และการแก้ไขในอุตสาหกรรมอาหารที่บรรจุในภาชนะปิดสนิทฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติงาน ให้ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง ผ่านกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย

 

วิทยากร
  อ.วรพล เพชรช่วย ฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต สถาบันอาหาร

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ผู้บริหาร รวมถึงเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับการ และผู้สนใจทั่วไป

 

ระยะเวลาในการอบรม
  วันจันทร์ที่  29 - วันอังคารที่  30  พฤษภาคม  2566 (1 วัน)
  เวลา 09.00-16.00 น.

 

สถานที่จัดฝึกอบรม
   ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

 

กำหนดการ
วันจันทร์ที่  29  พฤษภาคม  2566

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียนผู้เข้าอบรม และรับเอกสาร

09.00 – 10.15 น.

กระบวนการฆ่าเชื้อ อาหารที่บรรจุในภาชนะปิดสนิทด้วยความร้อน

10.15 – 10.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 – 12.00 น. 

ปัจจัยวิกฤติที่ส่งผลต่อการส่งผ่านความร้อน และการเบี่ยงเบน

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.45 น.

วิธีการคำนวณกระบวนการผลิต (General method , Formula Method)

14.45 – 15.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.30 น.

Work Shop

 

วันอังคารที่ 30  พฤษภาคม  2566

09.00 – 10.15 น.

ประเภทของการเบี่ยงเบน ตามขั้นตอนกระบวนการผลิต

10.15 – 10.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 – 12.00 น. 

การคำนวณกระบวนการผลิตที่เกิดการเบี่ยงเบน (RT,IT)

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.45 น.

Work Shop และ ตัวอย่างของการเบี่ยงเบนกระบวนการ

14.45 – 15.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.15 น.

การแก้ไขกระบวนการผลิตที่เกิดการเบี่ยงเบน

16.15 – 16.30 น.

ตอบข้อซักถามและปิดการอบรม

หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%) (ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)
   สมาชิก NFI 5,000 บาท
   บุคคลทั่วไป 5,300 บาท 

  (ราคารวม VAT 7% สมาชิก NFI 5,350 บาท / บุคคลทั่วไป 5,671 บาท)

 

วิธีการชำระเงิน

   โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
   สาขาพระปิ่นเกล้า     

   เลขที่ 031-1-52938-0   
   ชื่อบัญชี อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
   ประเภทบัญชี ออมทรัพย์                                                  

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. หลังจากลงทะเบียนแล้ว ทาง จนท. จะส่ง E-mail ยืนยันการเข้าร่วมอบรมไปยังท่านก่อนการอบรม 1-2 อาทิตย์
2. การชำระเงิน ท่านสามารถชำระเงินพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน มายังฝ่ายฝึกอบรมฯ ได้ที่ training@nfi.or.th หรือ Line@ : https://bit.ly/393y0Xe
3. หลังจากท่านชำระเงินแล้ว 
>> ท่านสามารถลงทะเบียนตามวัน, เวลา และสถานที่ ที่กำหนดได้นะคะ โดยเริ่มลงทะเบียน 08.30-09.00 น. พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน

 

สนใจติดต่อ 
   คุณธราธิป  แววศรี
   ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2207
   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI
   Line@ : https://bit.ly/393y0Xe

 

*** กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 1 อาทิตย์ หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins