ตารางฝึกอบรมสถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
การออกแบบและการวางผังโรงงาน (รุ่นที่ 1/2567)
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 20 ก.พ. 67
ถึงวันที่ :
สถานที่ : ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 3,200
ราคาบุคคลทั่วไป : 3,400
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

 

หลักการและเหตุผล 
   การวางแผนผังโรงงาน  หมายถึง  งานหรือแผนการในการติดตั้งเครื่องจักร  เครื่องมือและวัตถุต่าง ๆ ที่จำเป็นในกระบวนการผลิต  ภายใต้ข้อจำกัดของโครงสร้างและการออกแบบของอาคารที่อยู่  เพื่อทำให้การผลิตมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด
   การออกและการวางผังโรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร สิ่งที่ต้องพิจารณามีหลายประการ และหลายปัจจัย ขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์ วัตถุประสงค์การใช้งานผลิตภัณฑ์ กฎหมาย ข้อกำหนดลูกค้า เป็นต้น
   การจัดวางแผนผังโรงงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อการที่จะให้สามารถใช้พื้นที่ในโรงงานที่มีอย่างจำกัดให้ได้ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุดนอกจากนี้ยังช่วยให้กระบวนการการผลิตเป็น ไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล  ตามขั้นตอนการผลิต  และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายวัสดุจากสถานที่ทำการผลิตแห่งหนึ่ง ไปยังสถานที่แห่งหนึ่ง  ในระบบการผลิตนั้นถือว่า   การลำเลียงปัจจัยในการผลิตเข้าสู่ระบบการผลิตนั้นจะมีประสิทธิภาพสูงสุด ได้   ก็ต่อเมื่อมีการวางแผนผังโรงงานที่ดีถูกต้องตามหลักวิชาการ

 

วัตถุประสงค์
  เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความเข้าใจในหลักการของการออกแบบและการวางผังโรงงานอาหาร  สอดรับกับกระบวนการผลิต และสิ่งสนับสนุนการผลิตตามหลักเกณฑ์การออกแบบโรงงานและระบบมาตรฐานความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น GMP/HACCP, BRC, FSSC เป็นต้น   พร้อมกับตัวอย่างของการนำไปประยุกต์ใช้ ในระหว่าง การทำกิจกรรมกลุ่ม

 

วิทยากร
  อ.วรรณฤดี  เดชพรหม  ที่ปรึกษาและวิทยากรประจำสถาบันอาหาร

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
  พนักงานฝ่ายผลิต ผู้บริหารฝ่ายผลิตและควบคุมคุณภาพ นักวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร และผู้สนใจทั่วไป

 

ระยะเวลาในการอบรม
  วันอังคารที่  20  กุมภาพันธ์  2567 (1 วัน)
  เวลา 09.00-16.00 น.

 

สถานที่จัดฝึกอบรม
   ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

 

กำหนดการ

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน พร้อมรับเอกสาร

09.00 – 10.30 น.

- แบบทดสอบก่อนการเรียน
- ความสำคัญการออกแบบและการวางผังโรงงานในอุตสาหกรรมอาหาร
- การเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานและการวิเคราะห์ปัจจัยประกอบการตัดสินใจ

10.30 – 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น. 

ขั้นตอนการออกแบบและการวางผังโรงงานในอุตสาหกรรมอาหารและระบบของการวางผังโรงงาน

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น. 

กิจกรรมกลุ่ม : การออกแบบและวางผังโรงงาน

14.30 – 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น. 

- การสร้างแผนผังการไหลของกระบวนการผลิต
- การประยุกต์ใช้ production zone decision tree ในอุตสาหกรรมอาหาร

16.00 – 16.30 น. 

- ทดสอบหลังเรียน / เฉลย 
- สรุปและตอบข้อซักถาม / ปิดการอบรม

หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
** โปรดนำเครื่องคิดเลขที่สามารถคำนวณค่าทางสถิติได้มาใช้ประกอบการอบรมด้วย**

 

ค่าลงทะเบียนต่อท่าน (ยังไม่รวม VAT 7%) (ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)
   สมาชิก NFI 3,200 บาท 
   บุคคลทั่วไป 3,400 บาท 

   (ราคารวม VAT 7% สมาชิก NFI 3,424 บาท / บุคคลทั่วไป 3,638 บาท)

 

วิธีการชำระเงิน

   โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
   สาขาพระปิ่นเกล้า     

   เลขที่ 031-1-52938-0   
   ชื่อบัญชี อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
   ประเภทบัญชี ออมทรัพย์                                                  

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. หลังจากลงทะเบียนแล้ว ทาง จนท. จะส่ง E-mail ยืนยันการเข้าร่วมอบรมไปยังท่านก่อนการอบรม 1-2 อาทิตย์
2. การชำระเงิน ท่านสามารถชำระเงินพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน มายังฝ่ายฝึกอบรมฯ ได้ที่ training@nfi.or.th หรือ Line@ : https://bit.ly/393y0Xe
3. หลังจากท่านชำระเงินแล้ว 
>> ท่านสามารถลงทะเบียนตามวัน, เวลา และสถานที่ ที่กำหนดได้นะคะ โดยเริ่มลงทะเบียน 08.30-09.00 น. พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน

 

จำนวนผู้เข้าอบรม
   25 คน  (ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกอบรมในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมไม่ครบตามจำนวน)

 

สนใจติดต่อ 
   คุณธราธิป  แววศรี
   ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2207
   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI
   Line@ : https://bit.ly/393y0Xe

 

*** กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 1 อาทิตย์ หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins