ตารางฝึกอบรมสถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
การผลิตอาหารจากพืชทดแทนเนื้อสัตว์ (Plant-based Meat)
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 5 ม.ค. 67
ถึงวันที่ :
สถานที่ : ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 3,200
ราคาบุคคลทั่วไป : 3,400
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

 

หลักการและเหตุผล 
   ปัจจุบัน พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป มีความใส่ใจในสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และสวัสดิภาพสัตว์กันมากขึ้น นั่นทำให้บางส่วนลดการบริโภคเนื้อสัตว์ลง เนื่องจากเชื่อว่าเป็นสาเหตุหนึ่งของการสร้างภาวะโลกร้อน ทั้งยังสร้างความกังวลในปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอีกด้วย โดยผู้บริโภคหันไปหาแหล่งโปรตีนทางเลือกอย่างอื่นแทน อาทิ โปรตีนจากแมลง เนื้อสัตว์สังเคราะห์ (lab-grown meat) และเนื้อจากพืช (plant-based meat)
   Plant-based Meat กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ และตลาดก็มีมูลค่าสูงขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในต่างประเทศ ส่วนผู้บริโภคในไทยนั้นก็เปิดรับกับอาหารประเภทนี้มากขึ้น ดังจะเห็นได้ว่ามีผลิตภัณฑ์ Plant-based Meat วางขายมากขึ้นทั้งในซูเปอร์มาร์เก็ตและช่องทางออนไลน์ ส่วนร้านอาหารเองก็นำเข้าไปบรรจุไว้ในเมนูของทางร้านด้วยเช่นกัน เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค
   อย่างไรก็ตาม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Plant-based Meat นั้นมีความท้าทายอยู่อีกมาก และยังต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายด้านเพื่อให้สามารถทดแทนเนื้อสัตว์ได้ เช่น กลิ่นรส เนื้อสัมผัส รูปลักษณ์ และปริมาณโปรตีน เป็นต้น ดังนั้น ผู้ที่กำลังวางแผนจะเข้าสู่ตลาดนี้จึงต้องเรียนรู้เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด

 

วัตถุประสงค์
   1. ผู้เข้าอบรมมองเห็นโอกาสและความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจ Plant-based Meat
   2. ผู้เข้าอบรมสามารถต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ Plant-based Meat ให้มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค

 

วิทยากร
  รศ.ดร.อินทาวุธ สรรพวรสถิตย์  อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวิทยากรประจำสถาบันอาหาร

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
  ผู้บริหารในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม บุคลากรในฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายผลิต และฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่กำลังเริ่มต้นในการประกอบธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

 

ระยะเวลาในการอบรม
  วันศุกร์ที่  5  มกราคม  2567 (1 วัน)
  เวลา 09.00-16.00 น.

 

สถานที่จัดฝึกอบรม
   ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

 

กำหนดการ

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียนพร้อมรับเอกสาร

09.00 – 10.30 น.

อาหารจากพืชทดแทนเนื้อสัตว์

10.30 – 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น. 

แนวโน้มการตลาดของผลิตภัณฑ์ plant-based meat

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น. 

ความท้าทายของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ plant-based meat
- ชนิดของโปรตีน
- เทคโนโลยีการผลิต

14.30 – 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.15 น. 

ความท้าทายของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ plant-based meat (ต่อ)
- คุณค่าทางโภชนาการ
- การปรับปรุงกลิ่นรส

16.15 – 16.30 น. 

ตอบข้อซักถาม – ปิดการอบรม

หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ค่าลงทะเบียนต่อท่าน (ยังไม่รวม VAT 7%) (ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)
   สมาชิก NFI 3,200 บาท 
   บุคคลทั่วไป 3,400 บาท 

   (ราคารวม VAT 7% สมาชิก NFI 3,424 บาท / บุคคลทั่วไป 3,638 บาท)

 

วิธีการชำระเงิน

   โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
   สาขาพระปิ่นเกล้า     

   เลขที่ 031-1-52938-0   
   ชื่อบัญชี อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
   ประเภทบัญชี ออมทรัพย์                                                  

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. หลังจากลงทะเบียนแล้ว ทาง จนท. จะส่ง E-mail ยืนยันการเข้าร่วมอบรมไปยังท่านก่อนการอบรม 1-2 อาทิตย์
2. การชำระเงิน ท่านสามารถชำระเงินพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน มายังฝ่ายฝึกอบรมฯ ได้ที่ training@nfi.or.th หรือ Line@ : https://bit.ly/393y0Xe
3. หลังจากท่านชำระเงินแล้ว 
>> ท่านสามารถลงทะเบียนตามวัน, เวลา และสถานที่ ที่กำหนดได้นะคะ โดยเริ่มลงทะเบียน 08.30-09.00 น. พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน

 

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน  (ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกอบรม ในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมไม่ครบตามจำนวน)

 

สนใจติดต่อ 
   คุณธราธิป  แววศรี
   ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2207
   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI
   Line@ : https://bit.ly/393y0Xe

 

*** กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 1 อาทิตย์ หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins