ตารางฝึกอบรมสถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
การวิเคราะห์ภัยคุกคามและการควบคุมจุดวิกฤติในเชิงการรักษาความปลอดภัยจากการบุกรุกโดยมีเจตนาร้าย : TACCP (Threat Assessment Critical Control Point)
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 22 ม.ค. 67
ถึงวันที่ :
สถานที่ : ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 3,200
ราคาบุคคลทั่วไป : 3,400
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

 

หลักการและเหตุผล 
  ตามสภาวการณ์ของโลก ณ ปัจจุบัน ธุรกิจอาหารนั้นมีความจำเป็นต้องดำเนินการประเมินพื้นที่เพื่อป้องกันจากการก่อการร้ายผ่านทางอาหาร หรือ Threat Assessment and Critical Control Point (TACCP) ซึ่งในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นเรื่องที่มีการกล่าวถึงในมาตรฐานระดับสูง ตลอดทั้งห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่ฟาร์ม สถานแปรรูป ระบบจัดเก็บ ขนส่ง ร้านค้าปลีก และร้านอาหารทั้งนี้ เพื่อปกป้องอาหารให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างสูงสุด

 

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้มีความเข้าใจในวิธีการประเมินพื้นที่เพื่อป้องกันจากการก่อการร้ายผ่านอาหาร และหามาตรการควบคุมให้รัดกุมยิ่งขึ้น

 

วิทยากร
  อ.ต่อเกียรติ  ภู่แช่มโชติ
  
 ที่ปรึกษาและวิทยากรประจำสถาบันอาหาร

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต, ผู้บริหารฝ่ายผลิตและควบคุมคุณภาพจากโรงงานอาหาร, นักวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร  และผู้สนใจทั่วไป

 

ระยะเวลาในการอบรม
   วันจันทร์ที่  22  มกราคม  2567 (1 วัน)
   เวลา 09.00-16.00 น.

 

สถานที่จัดฝึกอบรม
   ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

 

กำหนดการ

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียนพร้อมรับเอกสาร

09.00 – 09.45 น.

บทนำ การก่อการร้ายผ่านอาหาร

09.45 – 10.30 น.

แนวทางการป้องกันการก่อการร้ายผ่านอาหาร

10.30 – 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.

แนวทางการป้องกันการก่อการร้ายผ่านอาหาร (ต่อ)

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.45 น.

การประเมินพื้นที่เพื่อป้องกันจากการก่อการร้ายผ่านอาหาร

14.45 – 15.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.00 น.

ทดลองปฏิบัติ การประเมินพื้นที่เพื่อป้องกันจากการก่อการร้ายผ่านอาหาร

16.00 – 16.30 น.

สรุป/ตอบข้อซักถาม และปิดการอบรม

หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ค่าลงทะเบียนต่อท่าน (ยังไม่รวม VAT 7%) (ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)
   สมาชิก NFI 3,200 บาท
   บุคคลทั่วไป 3,400 บาท 

  (ราคารวม VAT 7% สมาชิก NFI 3,424 บาท / บุคคลทั่วไป 3,638 บาท)

 

วิธีการชำระเงิน

   โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
   สาขาพระปิ่นเกล้า     

   เลขที่ 031-1-52938-0   
   ชื่อบัญชี อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
   ประเภทบัญชี ออมทรัพย์                                                  

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. หลังจากลงทะเบียนแล้ว ทาง จนท. จะส่ง E-mail ยืนยันการเข้าร่วมอบรมไปยังท่านก่อนการอบรม 1-2 อาทิตย์
2. การชำระเงิน ท่านสามารถชำระเงินพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน มายังฝ่ายฝึกอบรมฯ ได้ที่ training@nfi.or.th หรือ Line@ : https://bit.ly/393y0Xe
3. หลังจากท่านชำระเงินแล้ว 
>> ท่านสามารถลงทะเบียนตามวัน, เวลา และสถานที่ ที่กำหนดได้นะคะ โดยเริ่มลงทะเบียน 08.30-09.00 น. พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน

 

จำนวนผู้เข้าอบรม
   20 คน  (ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกอบรมในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมไม่ครบตามจำนวน)

 

 

สนใจติดต่อ 
   คุณธราธิป  แววศรี
   ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2207
   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI
   Line@ : https://bit.ly/393y0Xe

 

*** กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 1 อาทิตย์ หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins