ตารางฝึกอบรมสถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
**New** ระเบียบการแสดงข้อมูลฉลากอาหารเพื่อการส่งออกไปยัง ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 23 ม.ค. 67
ถึงวันที่ :
สถานที่ : ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 3,200
ราคาบุคคลทั่วไป : 3,400
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

หลักการและเหตุผล 
   ตลาดผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มของออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ เป็นตลาดที่เติบโตต่อเนื่องและน่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการของไทย ด้วยความต้องการของตลาดและสินค้าของไทยเป็นที่น่าเชื่อถือและประชากรของทั้งสองประเทศ ถือเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีอำนาจซื้อสูง และมีความต้องการที่หลากหลาย เนื่องประชากรมีลักษณะเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม มาจากหลายเชื้อชาติ โดยเฉพาะผู้ย้ายถิ่นฐานจากประเทศในแถบเอเชีย ทำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความคุ้นเคย และความชื่นชอบรสชาติสินค้าอาหารไทย ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่มีความสนใจในการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มไปยังออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ จำเป็นต้องศึกษาถึงกฎระเบียบ และขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและรายละเอียดที่แสดงบนฉลาก และข้อมูลของฉลากโภชนาการ โดยมีหน่วยงานพัฒนาระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง คือ Food Standards Australia New Zealand (FSANZ) ที่พัฒนา “Food Standards Code” สำหรับใช้ร่วมกัน 2 ประเทศ เพื่อลดปัญหาที่เกิดจากการไม่ดำเนินตามกฎระเบียบต่าง ๆ ดังนั้นผู้ประกอบการที่ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยัง ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ควรเรียนรู้กฎระเบียบและสร้างความรับรู้ต่อภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้าไทย โดยเฉพาะสินค้าที่ได้รับตรา Made in Thailand เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะมีผลกระทบในทางลบกับภาพลักษณ์สินค้าที่ผลิตจากประเทศไทย

 

วัตถุประสงค์
   1. เพื่ออธิบายถึงแนวทางในการจัดทำฉลากอาหารและฉลากโภชนาการบนบรรจุภัณฑ์
   2. เพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มไปยังออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์  
   3. เพื่อลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำฉลากอาหารและฉลากโภชนาการบนบรรจุภัณฑ์

 

วิทยากร
  คุณอรอนงค์ มหัคฆพงศ์ ผู้จัดการแผนกกฎหมายอาหาร ฝ่ายวิจัยและกลยุทธ์ สถาบันอาหาร

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   บุคลากร, เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์, เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต, เจ้าหน้าที่การตลาดและประชาสัมพันธ์, นักออกแบบบรรจุภัณฑ์, ผู้บริหาร และผู้สนใจทั่วไป

 

ระยะเวลาในการอบรม
    วันอังคารที่  23  มกราคม  2567 (1 วัน)
     เวลา 09.00-16.00 น.

 

สถานที่จัดฝึกอบรม
   ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

 

กำหนดการ

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียนพร้อมรับเอกสาร

09.00 – 10.15 น.

ระบบกฎหมายและมาตรฐานอาหารของออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์
- ระบบกฎหมายและมาตรฐานอาหาร 
- ระบบการตรวจสอบสินค้าอาหารนำเข้า

10.15 – 10.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 – 12.00 น. 

มาตรฐานทั่วไปในการแสดงฉลากสินค้าอาหาร (ช่วงที่ 1)
- ข้อบังคับพื้นฐานด้านฉลากอาหาร
- ข้อมูลที่ต้องแสดงบนฉลากอาหาร (ข้อมูลแบบบังคับและแบบสมัครใจ)

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

มาตรฐานทั่วไปในการแสดงฉลากสินค้าอาหาร (ช่วงที่ 2)
- ข้อมูลที่อาจแสดงบนฉลากอาหาร (สมัครใจ)
- ตัวอย่างและรูปแบบฉลากอาหาร

14.30 – 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.

แนวทางการเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลระบบกฎหมายและมาตรฐานอาหารของออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์

16.00 – 16.30 น.

สรุปและตอบข้อซักถาม และปิดการอบรม

หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%) (ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)
   สมาชิก NFI 3,200 บาท 
   บุคคลทั่วไป 3,400 บาท 

   (ราคารวม VAT 7% สมาชิก NFI 3,424 บาท / บุคคลทั่วไป 3,638 บาท)

 

วิธีการชำระเงิน

   โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
   สาขาพระปิ่นเกล้า     

   เลขที่ 031-1-52938-0   
   ชื่อบัญชี อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
   ประเภทบัญชี ออมทรัพย์                                                  

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. หลังจากลงทะเบียนแล้ว ทาง จนท. จะส่ง E-mail ยืนยันการเข้าร่วมอบรมไปยังท่านก่อนการอบรม 1-2 อาทิตย์
2. การชำระเงิน ท่านสามารถชำระเงินพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน มายังฝ่ายฝึกอบรมฯ ได้ที่ training@nfi.or.th หรือ Line@ : https://bit.ly/393y0Xe
3. หลังจากท่านชำระเงินแล้ว 
>> ท่านสามารถลงทะเบียนตามวัน, เวลา และสถานที่ ที่กำหนดได้นะคะ โดยเริ่มลงทะเบียน 08.30-09.00 น. พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน

 

จำนวนผู้เข้าอบรม
   25 คน  (ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกอบรมในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมไม่ครบตามจำนวน)

 

สนใจติดต่อ 
   คุณธราธิป  แววศรี
   ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2207
   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI
   Line@ : https://bit.ly/393y0Xe

 

*** กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 1 อาทิตย์ หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins