ตารางฝึกอบรมสถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
วิธีการคำนวณและการจัดทำฉลากโภชนาการ **Update 2567** ปิดรับสมัคร เต็มแล้วนะคะ....
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 30 มี.ค. 67
ถึงวันที่ :
สถานที่ : ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 3,200
ราคาบุคคลทั่วไป : 3,400
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

ปิดรับสมัคร เต็มแล้วนะคะ....

 

 

หลักการและเหตุผล 
 “ฉลากโภชนาการ อ่านเป็น ได้ประโยชน์” เพื่อให้ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคได้ทราบถึงคุณสมบัติของสินค้าเหล่านั้นก่อนตัดสินใจซื้อ โดยแสดงเป็นกรอบข้อมูลโภชนาการ ซึ่งระบุรายละเอียดของชนิดและปริมาณสารอาหารที่มีในอาหารนั้นไว้ ทำให้เราทราบได้ว่าอาหารชนิดนั้นที่เรารับประทานเข้าไปมีสารอาหารอะไรบ้าง ปริมาณเท่าไร และปริมาณนั้นคิดเป็นเท่าไรของปริมาณที่เราควรได้รับในแต่ละวัน โดยข้อมูลที่แสดงในฉลากโภชนาการของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

 

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจหลักการคำนวณและการจัดทำฉลากโภชนาการให้ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

 

วิทยากร
   อ.นฤมล ฉัตรสง่า ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของอาหารและการบริโภคอาหาร
   สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และวิทยากรประจำสถาบันอาหาร

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
เจ้าหน้าที่การตลาดและประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์, เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต, ผู้ผลิตสื่อโฆษณาอาหารประเภทต่าง ๆ รวมถึงนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผู้บริหารและผู้สนใจทั่วไป

 

ระยะเวลาในการอบรม
  วันเสาร์ที่  30  มีนาคม  2567 (1 วัน)
  เวลา 09.00-16.00 น.

 

สถานที่จัดฝึกอบรม
   ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

 

กำหนดการ  **โปรดนำเครื่องคิดเลขมาใช้ประกอบการอบรมด้วย**

08:30 – 09:00 น.

ลงทะเบียนพร้อมรับเอกสาร

09:00 – 10:30 น.

ฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

10:30 – 10:45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 – 12.00 น.

แนวทางการแสดงฉลากโภชนาการและวิธีการคำนวณฉลากโภชนาการ

12:00 – 13:00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 14.30 น.

- วิธีการคำนวณฉลากโภชนาการ
- การกล่าวอ้างทางโภชนาการ

14.30 – 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.15 น.

กิจกรรม Workshop การคำนวณฉลากโภชนาการ

16.15 – 16.30 น.

- สรุปประเด็นและตอบข้อซักถาม
- ปิดการอบรม

หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%) (ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)
   สมาชิก NFI 3,200 บาท 
   บุคคลทั่วไป 3,400 บาท 

   (ราคารวม VAT 7% สมาชิก NFI 3,424 บาท / บุคคลทั่วไป 3,638 บาท)

 

วิธีการชำระเงิน

   โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
   สาขาพระปิ่นเกล้า     

   เลขที่ 031-1-52938-0   
   ชื่อบัญชี อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
   ประเภทบัญชี ออมทรัพย์                                                  

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. หลังจากลงทะเบียนแล้ว ทาง จนท. จะส่ง E-mail ยืนยันการเข้าร่วมอบรมไปยังท่านก่อนการอบรม 1-2 อาทิตย์
2. การชำระเงิน ท่านสามารถชำระเงินพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน มายังฝ่ายฝึกอบรมฯ ได้ที่ training@nfi.or.th หรือ Line@ : https://bit.ly/393y0Xe
3. หลังจากท่านชำระเงินแล้ว 
>> ท่านสามารถลงทะเบียนตามวัน, เวลา และสถานที่ ที่กำหนดได้นะคะ โดยเริ่มลงทะเบียน 08.30-09.00 น. พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน

 

สนใจติดต่อ 
   คุณธราธิป  แววศรี
   ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2207
   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI
   Line@ : https://bit.ly/393y0Xe

 

*** กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 1 อาทิตย์ หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins