ตารางฝึกอบรมสถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
แนวทางการแสดงฉลากอาหารของจีนตามมาตรฐานใหม่ **Update** เรียนออนไลน์
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 23 เม.ย. 67
ถึงวันที่ :
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom
ราคาสมาชิก : 3,200
ราคาบุคคลทั่วไป : 3,400
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

 

หลักการและเหตุผล 
   ตลาดผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มของประเทศจีน เป็นตลาดที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการของไทยด้วยความต้องการของตลาดสูง สินค้าของไทยเป็นที่น่าเชื่อถือและมีรูปแบบที่แปลกใหม่ ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่มีความสนใจในการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มไปยังประเทศจีน จำเป็นต้องศึกษาถึงกฎระเบียบ และขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบหนึ่งที่จำเป็นคือ กฎว่าด้วยฉลากอาหารที่ครอบคลุมการออกแบบฉลากบนบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม รายละเอียดที่แสดงบนฉลาก และข้อมูลของฉลากโภชนาการ เพื่อลดปัญหาที่เกิดจากการไม่ดำเนินตามกฎระเบียบต่างๆ ทั้งนี้ประเทศจีนมีความเข้มงวดเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหาร เนื่องจากวิกฤติการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางอาหารของจีนในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา ทำให้รัฐบาลของประเทศจีนมีการออกกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและปรับปรุงเพื่อให้เท่าทันสถานการณ์ตลอดเวลา ดังนั้นเพื่อให้ผู้ประกอบการที่ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศจีนมีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำฉลากอาหารบนบรรจุภัณฑ์ สถาบันอาหารจึงได้จัดทำหลักสูตร “แนวทางการแสดงฉลากอาหารของจีนตามมาตรฐานใหม่”

 

วัตถุประสงค์
   1. เพื่ออธิบายถึงแนวทางในการจัดทำฉลากอาหารและฉลากโภชนาการบนบรรจุภัณฑ์ของสาธารณรัฐประชาชนจีนตามมาตรฐานใหม่
   2. เพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน
   3. เพื่อลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำฉลากอาหารและฉลากโภชนาการบนบรรจุภัณฑ์

 

วิทยากร
  อ.อรอนงค์ มหัคฆพงศ์ ผู้จัดการแผนกกฎหมายอาหาร ฝ่ายวิจัยและกลยุทธ์ สถาบันอาหาร

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   บุคลากร, จนท.พัฒนาผลิตภัณฑ์, ควบคุมคุณภาพ, ฝ่ายการผลิต, การตลาดและประชาสัมพันธ์, นักออกแบบบรรจุภัณฑ์, ผู้บริหาร และผู้สนใจทั่วไป

 

ระยะเวลาในการอบรม
    วันอังคารที่  23  เมษายน  2567 (1 วัน)
     เวลา 09.00-16.00 น.

 

รูปแบบการอบรม
   เรียน Online Live สดผ่านระบบ Zoom
    - อยู่ที่ไหน ก็สามารถเรียนได้
    - สามารถถาม-ตอบข้อสงสัยได้ทันที
    - ให้บรรยากาศเหมือนเรียนในห้องปกติ
    - เรียนครบ จบรับ Certificate (E-file)

 

กำหนดการ

08.30 – 09.00 น.

ผู้อบรมเข้าระบบ Zoom

09.00 – 10.15 น.

ระบบกฎหมายและมาตรฐานอาหารของสาธารณรัฐประชาชนจีน
- ระบบกฎหมายและมาตรฐานอาหาร
- ระบบการตรวจสอบสินค้าอาหารนำเข้า

10.15 – 10.30 น.

พัก 15 นาที

10.30 – 12.00 น. 

มาตรฐานทั่วไปในการแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ (ช่วงที่ 1)
(GB 7718 General Standard for Pre-packaged Food Labels)
- ข้อบังคับพื้นฐานด้านฉลากอาหาร 
- ข้อมูลที่ต้องแสดงบนฉลากอาหาร (ข้อมูลแบบบังคับและแบบสมัครใจ)

12.00 - 13.00 น.

พักกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

มาตรฐานทั่วไปในการแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ (ช่วงที่ 2)
- ข้อมูลที่อาจแสดงบนฉลากอาหาร (สมัครใจ)
- ตัวอย่างและรูปแบบฉลากอาหาร

14.30 – 14.45 น.

พัก 15 นาที

14.45 – 16.00 น.

มาตรฐานทั่วไปในการแสดงฉลากโภชนาการของอาหารในภาชนะบรรจุ
(GB 28050 General Standard for Pre-packaged Food Nutrition Labels)
- รายละเอียดข้อมูลบนฉลากโภชนาการ                   
- รูปแบบตาราง/ข้อมูลโภชนาการ
- ข้อกำหนดการ claims ปริมาณสารอาหาร

16.00 – 16.30 น.

สรุปและตอบข้อซักถาม และปิดการอบรม

หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%) (ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)
   สมาชิก NFI 3,200 บาท 
   บุคคลทั่วไป 3,400 บาท 

   (ราคารวม VAT 7% สมาชิก NFI 3,424 บาท / บุคคลทั่วไป 3,638 บาท)

 

วิธีการชำระเงิน

   โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
   สาขาพระปิ่นเกล้า     

   เลขที่ 031-1-52938-0   
   ชื่อบัญชี อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
   ประเภทบัญชี ออมทรัพย์                                                  

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. หลังจากลงทะเบียนแล้ว ทาง จนท. จะส่ง E-mail ยืนยันการเข้าร่วมอบรมไปยังท่านก่อนการอบรม 1-2 อาทิตย์
2. การชำระเงิน ท่านสามารถชำระเงินพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน มายังฝ่ายฝึกอบรมฯ ได้ที่ training@nfi.or.th หรือ Line@ : https://bit.ly/393y0Xe
3. หลังจากท่านชำระเงินแล้ว 
>> ทาง จนท. จะส่ง link สำหรับเข้า Zoom ไปยังท่าน และใบเสร็จรับเงิน จะส่งให้ทางไปรษณีย์ทาง จนท. จะส่ง link สำหรับเข้า Zoom ไปยังท่าน และใบเสร็จรับเงินจะส่งให้ทางไปรษณีย์

 

สนใจติดต่อ 
   คุณธราธิป  แววศรี
   ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2207
   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI
   Line@ : https://bit.ly/393y0Xe

 

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins