ตารางฝึกอบรมสถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
เทคนิคและแนวทางการเป็นผู้ตรวจประเมินในอุตสาหกรรมอาหาร (Factory inspection)
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 22 เม.ย. 67
ถึงวันที่ :
สถานที่ : ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 3,200
ราคาบุคคลทั่วไป : 3,400
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

 

หลักการและเหตุผล 
  อุตสาหกรรมอาหาร จัดเป็นอุตสาหกรรมลำดับแรก ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน ตั้งแต่ที่ ประเทศไทยเริ่มประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ในปี พ.ศ.2504 เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เงินลงทุนน้อย ใช้วัตถุดิบภายในประเทศ และสามารถนำ เอาทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ของประเทศไปพัฒนาเพื่อประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมได้มาก อุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรม มีศักยภาพสูงในการผลิตเพื่อบริโภคในประเทศและเพื่อการส่งออก เนื่องจากประเทศไทยมีพื้นฐานด้านการผลิตทางการเกษตรที่มั่นคงและมั่งคั่งทำให้มีผลผลิตที่สามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบ ในการแปรรูปได้อย่างหลากหลายและต่อเนื่องมีแรงงานที่มีคุณภาพจำนวนมาก มีการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย  มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นผู้ประกอบการแต่ละประเภทอุตสาหกรรมยังมีความชำนาญในการผลิตและการใช้เทคโนโลยีที่ดีกว่าประเทศคู่แข่งอื่นๆ
   การตรวจประเมินอุตสาหกรรมอาหารที่มีประสิทธิภาพและได้ประโยชน์สูงสุด ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น การวางแผนการตรวจประเมินที่มีประสิทธิภาพ การสุ่มตัวอย่างที่ดี ผู้ตรวจประเมิน วิธีการตรวจประเมิน เป็นต้น การตรวจประเมินที่มีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอาหารมากที่สุด คือ การตรวจติดตามภายใน ดังนั้นอุตสาหกรรมอาหาร ควรมุ่งเน้นในการสร้างผู้ตรวจติดตามภายในที่มีความสามารถ เพื่อเป็นการสร้างระบบการทวนสอบในอุตสาหกรรมอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์
   ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถ เข้าใจและประยุกต์ใช้ประเภทและรูปแบบการตรวจประเมินในอุตสาหกรรมอาหารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถเข้าถึงกฎหมายของอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหารในระบบสากล เช่น Global Standard For Food Safety-BRC , FSSC22000 และฝึกฝนทักษะการเป็นผู้ตรวจติดตาม เทคนิคการตั้งคำถาม การเขียนรายการคำถาม การเขียนประเด็นความไม่สอดคล้อง การจัดทำรายงานการตรวจประเมิน เป็นต้น    

 

วิทยากร
  
อ.วรรณฤดี  เดชพรหม   
  
ที่ปรึกษาและวิทยากรประจำสถาบันอาหาร

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ผู้บริหารฝ่ายผลิตและควบคุมคุณภาพจากโรงงานอาหาร นักวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร และผู้สนใจทั่วไป

 

ระยะเวลาในการอบรม
   วันจันทร์ที่  22  เมษายน  2567 (1 วัน)
   เวลา 09.00-16.00 น.

 

สถานที่จัดฝึกอบรม
   ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

 

กำหนดการ  
- ประเภทของตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
- เทคนิคการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ
- ประเภทของตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
- เทคนิคการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ
- การจัดทำรายการคำถาม การตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมตามระบบ GMP/HACPP/BRC
- ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหารในอุตสาหกรรมอาหาร  GMP/HACCP, BRC, FSSC 22000,ISO 22000
- กฎหมาย และข้อบังคับในอุตสาหกรรมอาหาร
- กิจกรรม WORKSHOP
- แบบทดสอบหลังการฝึกอบรม

หมายเหตุ : กำหนดการฝึกอบรมดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%) (ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)
   สมาชิก NFI 3,200 บาท
   บุคคลทั่วไป 3,400 บาท 

  (ราคารวม VAT 7% สมาชิก NFI 3,424 บาท / บุคคลทั่วไป 3,638 บาท)

 

วิธีการชำระเงิน

   โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
   สาขาพระปิ่นเกล้า     

   เลขที่ 031-1-52938-0   
   ชื่อบัญชี อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
   ประเภทบัญชี ออมทรัพย์                                                  

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. หลังจากลงทะเบียนแล้ว ทาง จนท. จะส่ง E-mail ยืนยันการเข้าร่วมอบรมไปยังท่านก่อนการอบรม 1-2 อาทิตย์
2. การชำระเงิน ท่านสามารถชำระเงินพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน มายังฝ่ายฝึกอบรมฯ ได้ที่ training@nfi.or.th หรือ Line@ : https://bit.ly/393y0Xe
3. หลังจากท่านชำระเงินแล้ว 
>> ท่านสามารถลงทะเบียนตามวัน, เวลา และสถานที่ ที่กำหนดได้นะคะ โดยเริ่มลงทะเบียน 08.30-09.00 น. พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน

 

สนใจติดต่อ 
   คุณธราธิป  แววศรี
   ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2207
   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI
   Line@ : https://bit.ly/393y0Xe

 

*** กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 1 อาทิตย์ หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins