ตารางฝึกอบรมสถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
ระเบียบการแสดงข้อมูลฉลากอาหารของสหรัฐอเมริกา (USA Food Labeling Law) **เรียนออนไลน์**
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 6 มิ.ย. 67
ถึงวันที่ :
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom
ราคาสมาชิก : 3,200
ราคาบุคคลทั่วไป : 3,400
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

หลักการและเหตุผล 
   สหรัฐอเมริกายังคงเป็นตลาดส่งอาหารหนึ่งของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารของไทยในปัจจุบัน แม้ว่าจะมีกฎ ระเบียบ ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการควบคุมการนำเข้าสินค้าอาหารอย่างเข้มงวดเพื่อควบคุมคุณภาพของสินค้านำเข้า และป้องกันปัญหาด้านสุขภาพที่อาจจะเกิดจากการบริโภคอาหาร ซึ่งการแสดงข้อมูลของอาหารบนฉลากถือได้ว่าเป็นข้อกำหนดหนึ่งที่มีความสำคัญที่ผู้ผลิตควรจะเข้าใจและรับทราบถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สำคัญ
   เนื่องจากฉลากอาหารเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการเลือกซื้ออาหาร เพราะเป็นข้อมูลที่ช่วยพิจารณาถึงส่วนประกอบต่างๆ หรือ คุณประโยชน์ของอาหารชนิดนั้นที่ควรได้รับ ซึ่งกฎหมายการแสดงฉลากอาหารของสหรัฐฯ มีหลักเกณฑ์และรูปแบบเฉพาะที่เข้มงวด โดยเฉพาะฉลากโภชนาการที่เพิ่งประกาศปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับรูปแบบการบริโภคอาหารของชาวอเมริกันและเป็นระเบียบใหม่ที่ถูกทบทวนและจะประกาศใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
   สถาบันอาหารเล็งเห็นว่าการจัดอบรมหลักสูตรนี้จะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดในการจัดทำข้อมูลรายละเอียดของฉลากอาหารและเตรียมพร้อมในการปรับเปลี่ยนฉลากโภชนาการเพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารของไทย และ ผู้เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงหลักเกณฑ์และข้อกำหนดต่างๆ ด้านฉลากอาหารของ สหรัฐอเมริกาและสามารถจัดทำข้อมูลรายละเอียดได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับทราบและเข้าใจถึงกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดต่างๆ ที่สำคัญสำหรับระเบียบการแสดงข้อมูลฉลากอาหารของสหรัฐอเมริกา
   2. เพื่อลดปัญหาด้านการจัดทำฉลากแสดงข้อมูลอาหารและข้อมูลโภชนาการ (Nutrition Fact)

 

วิทยากร
  อ.อรอนงค์ มหัคฆพงศ์ ผู้จัดการแผนกกฎหมายอาหาร ฝ่ายวิจัยและกลยุทธ์ สถาบันอาหาร

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   บุคลากร, เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์, เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต, เจ้าหน้าที่การตลาดและประชาสัมพันธ์, นักออกแบบบรรจุภัณฑ์, ผู้บริหาร และผู้สนใจทั่วไป

 

ระยะเวลาในการอบรม
    วันพฤหัสบดีที่  6  มิถุนายน  2567  (1 วัน)
     เวลา 09.00-16.00 น.

 

รูปแบบการอบรม
   เรียน Online ผ่านระบบ Zoom
    - อยู่ที่ไหน ก็สามารถเรียนได้
    - สามารถถาม-ตอบข้อสงสัยได้ทันที
    - ให้บรรยากาศเหมือนเรียนในห้องปกติ
    - เรียนครบ จบรับ Certificate (E-file)

 

กำหนดการ

08.30 – 09.00 น.

ผู้อบรมเข้าระบบ Zoom

09.00 – 10.30 น.

ความเป็นมาของกฎหมายอาหารของสหรัฐอเมริกา

10.30 – 10.45 น.

พัก 15 นาที

10.45 – 12.00 น. 

กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการแสดงข้อมูลฉลากอาหารของสหรัฐอเมริกา

12.00 - 13.00 น.

พักกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการแสดงข้อมูลฉลากอาหารของสหรัฐอเมริกา และแนวทางการคำนวณฉลากโภชนาการ (ต่อ)

14.30 – 14.45 น.

พัก 15 นาที

14.45 – 16.00 น.

- ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและการสืบค้นข้อมูล
- ตอบข้อซักถาม และปิดการอบรม

หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%) (ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)
   สมาชิก NFI 3,200 บาท 
   บุคคลทั่วไป 3,400 บาท 

   (ราคารวม VAT 7% สมาชิก NFI 3,424 บาท / บุคคลทั่วไป 3,638 บาท)

 

วิธีการชำระเงิน

   โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
   สาขาพระปิ่นเกล้า     

   เลขที่ 031-1-52938-0   
   ชื่อบัญชี อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
   ประเภทบัญชี ออมทรัพย์                                                  

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์
1. หลังจากลงทะเบียนแล้ว ทาง จนท. จะส่ง E-mail ยืนยันการเข้าร่วมอบรมไปยังท่านก่อนการอบรม 1-2 อาทิตย์
2. การชำระเงิน ท่านสามารถชำระเงินพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน มายังฝ่ายฝึกอบรมฯ ได้ที่ training@nfi.or.th หรือ Line@ : https://bit.ly/393y0Xe
3. หลังจากท่านชำระเงินแล้ว 
>> ทาง จนท. จะส่ง link สำหรับเข้า Zoom ไปยังท่าน และใบเสร็จรับเงิน จะส่งให้ทางไปรษณีย์ทาง จนท. จะส่ง link สำหรับเข้า Zoom ไปยังท่าน และใบเสร็จรับเงินจะส่งให้ทางไปรษณีย์

 

สนใจติดต่อ 
   คุณธราธิป  แววศรี
   ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2207
   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI
   Line@ : https://bit.ly/393y0Xe

 

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins