ตารางฝึกอบรมสถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
ข้อกำหนดระบบ GHPs-HACCP 2022 ในโรงงานอาหาร (update) (รุ่นที่ 2/2567) **เรียนออนไลน์**
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 31 พ.ค. 67
ถึงวันที่ :
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom
ราคาสมาชิก : 3,200
ราคาบุคคลทั่วไป : 3,400
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

 

หลักการและเหตุผล 
   GHPs (Good Hygiene Practices) หมายถึง หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารสำหรับ FBO-Food Business Operator  เป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตาม และทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย โดยเน้นการป้องกันและขจัดความเสี่ยงที่อาจทำให้อาหารเป็นอันตราย เป็นพิษ หรือเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งเป็นการนำหลักการ 5 Keys-Who มาประยุกต์ใช้ การประยุกต์ใช้หลักการของ GHP จะครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ประกอบการ โครงสร้างอาคาร กระบวนการผลิตที่ดีมีความปลอดภัย และมีคุณภาพได้มาตรฐานทุกขั้นตอน นับตั้งแต่การเริ่มต้นวางแผนการผลิต ระบบควบคุมวัตถุดิบ การปฏิบัติระหว่างการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การจัดเก็บ การควบคุมคุณภาพ และการขนส่งจนถึงผู้บริโภค โดยอาศัยการติดตามผ่านระบบการบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและติดตามผลคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงระบบการจัดการที่ดีในเรื่องสุขอนามัย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายมีความปลอดภัยได้คุณภาพเป็นที่มั่นใจเมื่อถึงมือผู้บริโภค และ GHPs ยังเป็นระบบประกันคุณภาพพื้นฐานก่อนที่จะนำไปสู่ระบบประกันคุณภาพอื่น ๆ ที่สูงกว่าต่อไป เช่น ISO 9000 และ HACCP (Hazards Analysis and Critical Points) เป็นต้น

 

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในหลักการและแนวทางสำหรับการประยุกต์ใช้ GHPs ตลอดห่วงโซ่อาหาร เพื่อให้อาหารปลอดภัยและเหมาะสมต่อการบริโภค
   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเนื้อหาของร่างมาตรฐาน GHPs ได้อย่างถูกต้อง
   3. เพื่อให้ทราบถึงขอบเขตการดำเนินงานที่เป็นไปได้และความชัดเจนตามร่างมาตรฐาน GHPs
   4. ขยายความชัดเจนของความสัมพันธ์ระหว่าง GHPs
   5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำระบบบนพื้นฐาน หลักปฏิบัติที่ดีสำหรับอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ที่มีความจำเพาะ

 

วิทยากร
  อ.อัญชลี มากรด ที่ปรึกษาและวิทยากรประจำสถาบันอาหาร

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
  เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ, ผู้บริหารฝ่ายผลิตและควบคุมคุณภาพจากโรงงานอาหาร, นักวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร และผู้สนใจทั่วไป

 

ระยะเวลาในการอบรม
    วันศุกร์ที่  31  พฤษภาคม  2567 (1 วัน)
     เวลา 09.00-16.00 น.

 

รูปแบบการอบรม
   เรียน Online Live สดผ่านระบบ Zoom
    - อยู่ที่ไหน ก็สามารถเรียนได้
    - สามารถถาม-ตอบข้อสงสัยได้ทันที
    - ให้บรรยากาศเหมือนเรียนในห้องปกติ
    - เรียนครบ จบรับ Certificate (E-file)

 

กำหนดการ

08.30 – 09.00 น.

ผู้อบรมเข้าระบบ Zoom

09.00 - 09.15 น.

การเปลี่ยนแปลงจาก GHPs:2020 สู่ GHPs:2022

09.15 – 10.30 น.

การบรรยาย Chapter One : Good Hygiene Practices (GHPs)
- บทนำและการควบคุมอันตรายทางอาหาร
- การผลิตขั้นต้น
- การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์
- การฝึกอบรมและความสามารถ

10.30 – 10.45 น.

พัก 15 นาที

10.45 – 12.00 น. 

การบรรยาย Chapter One : Good Hygiene Practices (GHPs) (ต่อ)
- การบำรุงรักษาสถานประกอบการ การทำความสะอาด การฆ่าเชื้อ และการควบคุม สัตว์พาหะนำเชื้อ

12.00 - 13.00 น.

พักกลางวัน

13.00 – 14.30 น. 

การบรรยาย Chapter One : Good Hygiene Practices (GHPs) (ต่อ)
- สุขลักษณะส่วนบุคคล
- การควบคุมการปฏิบัติงาน
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค
- การขนส่ง

14.30 – 14.45 น.

พัก 15 นาที

14.45 – 16.15 น. 

-  ขั้นตอนการจัดตั้งระบบ HACCP
-  Chapter Two หลัก 7 ประการของ HACCP
  : หลักการที่ 1  การประเมินอันตราย (Hazard Analysis)
  : หลักการที่ 2  กำหนดจุดควบคุมวิกฤต (Critical Control Point)
  : หลักการที่ 3  กำหนดค่าจำกัดวิกฤต (Critical Point)
  : หลักการที่ 4  วิธีการเฝ้าระวังติดตาม (Monitoring)
  : หลักการที่ 5  มาตรการแก้ไข (Corrective Action)
  : หลักการที่ 6  ระบบการเก็บเอกสารและข้อมูล (Record Keeping)
  : หลักการที่ 7  การทวนสอบ (Verification)

16.00 – 16.30 น. 

สรุปประเด็นและซักถามปัญหา และปิดการอบรม

หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%) (ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)
   สมาชิก NFI 3,200 บาท/ท่าน 
   บุคคลทั่วไป 3,400 บาท/ท่าน 

   (ราคารวม VAT 7% สมาชิก NFI 3,424 บาท / บุคคลทั่วไป 3,638 บาท)

 

วิธีการชำระเงิน

   โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
   สาขาพระปิ่นเกล้า     

   เลขที่ 031-1-52938-0   
   ชื่อบัญชี อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
   ประเภทบัญชี ออมทรัพย์                                                  

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. หลังจากลงทะเบียนแล้ว ทาง จนท. จะส่ง E-mail ยืนยันการเข้าร่วมอบรมไปยังท่านก่อนการอบรม 1-2 อาทิตย์
2. การชำระเงิน ท่านสามารถชำระเงินพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน มายังฝ่ายฝึกอบรมฯ ได้ที่ training@nfi.or.th หรือ Line@ : https://bit.ly/393y0Xe
3. หลังจากท่านชำระเงินแล้ว 
>> ทาง จนท. จะส่ง link สำหรับเข้า Zoom ไปยังท่าน และใบเสร็จรับเงิน จะส่งให้ทางไปรษณีย์ทาง จนท. จะส่ง link สำหรับเข้า Zoom ไปยังท่าน และใบเสร็จรับเงินจะส่งให้ทางไปรษณีย์

 

สนใจติดต่อ 
   คุณธราธิป  แววศรี
   ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2207
   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI
   Line@ : https://bit.ly/393y0Xe

 

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins