ตารางฝึกอบรมสถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 24 พ.ค. 67
ถึงวันที่ :
สถานที่ : ณ ห้องชมนภา ชั้น 2 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 3,200
ราคาบุคคลทั่วไป : 3,400
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

 

หลักการและเหตุผล 
   ในยุคปัจจุบันที่ตลาดมีการแข่งขันสูง ผู้บริโภคมีทางเลือกในการเลือกซื้อจำนวนมากเนื่องจากมีผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ออกสู่ตลาดมากมาย หากผลิตภัณฑ์เหล่านั้นไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริงก็ยากที่จะอยู่รอดท่ามกลางการแข่งขันยุคนี้ อย่างที่ท่านทราบกันดีว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยยึดแนวคิดของตนเองเป็นส่วนใหญ่จะใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไป เพราะผู้บริโภคปัจจุบันมีความเป็นปัจเจกมากขึ้นและมีความต้องการที่หลากหลาย ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องหาความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค เพื่อตอบสนองและสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ในตลาด   
   การสร้างสรรค์นวัตกรรมไม่จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีทันสมัย แต่อาศัยกระบวนการที่ตั้งต้นจากลูกค้าอย่างเช่น Design Thinking ซึ่งเป็นกระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างเป็นระบบ โดยเน้นที่การทำความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง จากนั้นจึงหาแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้ตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาให้กับลูกค้า หากผลิตภัณฑ์อาหารหรือเครื่องดื่มของท่านสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริงแล้ว ย่อมนำมาสู่รายได้ที่เพิ่มขึ้นตามมา

 

วัตถุประสงค์
   1. เรียนรู้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
   2. ปรับเปลี่ยนทัศนคติการทำงานโดยยึดผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง
   3. สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง

 

วิทยากร
  อ.ตรีชิต เมธารัตนโชติ ผู้เชี่ยวชาญการวางแผนด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์ และกรรมการผู้จัดการ และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท มีผักดี จำกัดซึ่งมีประสบการณ์การสอนและกรรมการตัดสินให้กับ startup จำนวนมาก

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
  ผู้บริหารในธุรกิจการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม หรือบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม การตลาด และการผลิต รวมถึงฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่สนใจทั่วไป

 

ระยะเวลาในการอบรม
  วันศุกร์ที่  24  พฤษภาคม  2567 (1 วัน)
  เวลา 09.00-16.00 น.

 

สถานที่จัดฝึกอบรม
   ณ ห้องชมนภา ชั้น 2 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ

 

กำหนดการ

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียนพร้อมรับเอกสาร

09.00 - 10.30 น.

เก็บและวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภคเชิงลึก

10.30 – 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น. 

คิดค้นนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น. 

ออกแบบ และสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

14.30 – 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.15 น. 

ทดสอบผลิตภัณฑ์

16.15 – 16.30 น. 

สรุปประเด็นและซักถามปัญหา และปิดการอบรม

หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ค่าลงทะเบียนต่อท่าน (ยังไม่รวม VAT 7%) (ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)
   สมาชิก NFI 3,200 บาท/ท่าน
   บุคคลทั่วไป 3,400 บาท/ท่าน

   (ราคารวม VAT 7% สมาชิก NFI 3,424 บาท / บุคคลทั่วไป 3,638 บาท)

 

วิธีการชำระเงิน

   โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
   สาขาพระปิ่นเกล้า     

   เลขที่ 031-1-52938-0   
   ชื่อบัญชี อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
   ประเภทบัญชี ออมทรัพย์                                                  

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. หลังจากลงทะเบียนแล้ว ทาง จนท. จะส่ง E-mail ยืนยันการเข้าร่วมอบรมไปยังท่านก่อนการอบรม 1-2 อาทิตย์
2. การชำระเงิน ท่านสามารถชำระเงินพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน มายังฝ่ายฝึกอบรมฯ ได้ที่ training@nfi.or.th หรือ Line@ : https://bit.ly/393y0Xe
3. หลังจากท่านชำระเงินแล้ว 
>> ท่านสามารถลงทะเบียนตามวัน, เวลา และสถานที่ ที่กำหนดได้นะคะ โดยเริ่มลงทะเบียน 08.30-09.00 น. พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน

 

จำนวนผู้เข้าอบรม
   20 คน  (ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกอบรม ในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมไม่ครบตามจำนวน)

 

สนใจติดต่อ 
   คุณธราธิป  แววศรี
   ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2207
   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI
   Line@ : https://bit.ly/393y0Xe

 

*** กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 1 อาทิตย์ หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins