ตารางฝึกอบรมสถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
การจัดการเครื่องมือวัด การอ่านใบรับรองผล และการประเมินผลการสอบเทียบ
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 31 ก.ค. 67
ถึงวันที่ :
สถานที่ : ณ ห้องธานี ชั้น 1 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 3,200
ราคาบุคคลทั่วไป : 3,400
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

หลักการและเหตุผล 
   ในปัจจุบันระบบคุณภาพสากลได้ให้ความสำคัญด้านการสอบเทียบ  (calibration)  เนื่องจากการสอบเทียบเป็นกระบวนการในการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือวัด ด้วยการเปรียบเทียบกับค่าที่อ่านได้จากเครื่องมือวัดกับค่าจริงของสิ่งที่ถูกวัด เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมือวัดที่ใช้ยังสามารถทำงานได้อย่างแม่นยำตามที่ต้องการ  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการสอบเทียบเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ห้องปฏิบัติการจะต้องดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างถูกต้องและแม่นยำอยู่ตลอดเวลา วิธีการควบคุมดูแลเครื่องมือมีอยู่ด้วยกันหลายขั้นตอน ทั้งนี้ได้กำหนดไว้ในมาตรฐานระหว่างประเทศ ISO 10012 (Measurement Management Systems) 
   ความถูกต้องของเครื่องมือวัดจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในระบบคุณภาพสากล  โดยมีใบรับรองผลการสอบเทียบเป็นสิ่งยืนยันความถูกต้องดังกล่าว ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องจึงต้องสามารถตรวจสอบรายงานผล และการประเมินผลการสอบเทียบได้  เพื่อการควบคุมความแม่นยำในการวัดของเครื่องให้มีความน่าเชื่อถือ  ซึ่งจะส่งผลถึงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ที่ได้จากการผลิต

 

วัตถุประสงค์
  1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ และความเข้าใจในระบบการจัดการเครื่องมือวัด สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรและตอบสนองต่อระบบบริหารคุณภาพ
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถอ่านใบรับรองผล และประเมินผลการสอบเทียบได้อย่างถูกต้อง

 

วิทยากร
  อ.พีระพัฒน์ เตือนจิตร์ ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการ สถาบันอาหาร

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
  เจ้าหน้าที่ทดสอบ,สอบเทียบในห้องปฏิบัติการทดสอบ, เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ,หัวหน้างานควบคุมคุณภาพ และผู้สนใจทั่วไป

 

ระยะเวลาในการอบรม
  วันพุธที่  31  กรกฎาคม  2567 (1 วัน)
   เวลา 09.00-16.00 น.

 

สถานที่จัดฝึกอบรม
   ณ ห้องธานี ชั้น 1 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ

 

กำหนดการ

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียนพร้อมรับเอกสารประกอบการอบรม

09.00 – 10.30 น.

การจัดการเครื่องมือวัด  (Measurement  Management)

10.30 – 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.  

การจัดการเครื่องมือวัด  (Measurement  Management) (ต่อ)

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น. 

-  การอ่านใบรับรองผลการสอบเทียบ
-  การประเมินผลการสอบเทียบ

15.00 – 15.15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

15.15 – 16.15 น. 

Workshop  
-  การอ่านใบรับรองผลการสอบเทียบ
-  การประเมินผลการสอบเทียบ

16.15 – 16.30 น. 

สรุปและตอบข้อซักถาม

หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%) (ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)
   สมาชิก NFI 3,200 บาท 
   บุคคลทั่วไป 3,400 บาท 

   (ราคารวม VAT 7% สมาชิก NFI 3,424 บาท / บุคคลทั่วไป 3,638 บาท)

 

วิธีการชำระเงิน

   โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
   สาขาพระปิ่นเกล้า     

   เลขที่ 031-1-52938-0   
   ชื่อบัญชี อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
   ประเภทบัญชี ออมทรัพย์                                                  

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. หลังจากลงทะเบียนแล้ว ทาง จนท. จะส่ง E-mail ยืนยันการเข้าร่วมอบรมไปยังท่านก่อนการอบรม 1-2 อาทิตย์
2. การชำระเงิน ท่านสามารถชำระเงินพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน มายังฝ่ายฝึกอบรมฯ ได้ที่ training@nfi.or.th หรือ Line@ : https://bit.ly/393y0Xe
3. หลังจากท่านชำระเงินแล้ว 
>> ท่านสามารถลงทะเบียนตามวัน, เวลา และสถานที่ ที่กำหนดได้นะคะ โดยเริ่มลงทะเบียน 08.30-09.00 น. พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน

 

จำนวนผู้เข้าอบรม
   20 คน  (ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกอบรม ในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมไม่ครบตามจำนวน)

 

สนใจติดต่อ 
   คุณธราธิป  แววศรี
   ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2207
   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI
   Line@ : https://bit.ly/393y0Xe

 

*** กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 1 อาทิตย์ หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins