ตารางฝึกอบรมสถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
กฎหมายอาหารและการขออนุญาตด้านอาหาร **เรียนออนไลน์**
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 27 ก.ค. 67
ถึงวันที่ :
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom
ราคาสมาชิก : 3,200
ราคาบุคคลทั่วไป : 3,400
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

หลักการและเหตุผล 
   กฎหมายอาหารของประเทศไทย ได้กำหนดให้ผู้ผลิตอาหารจะต้องขออนุญาตผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร ตามพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ. 2522 ก่อนการจำหน่ายให้ผู้บริโภคภายในประเทศหรือส่งออก ซึ่งปัจจุบันความต้องการคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารนั้นมีมากยิ่งขึ้น กฎระเบียบต่างๆ ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำกับดูแลอยู่ ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานของสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์อาหารให้มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีการนำข้อกำหนดระหว่างประเทศมาประยุกต์ใช้มากยิ่งขึ้น จึงมีผลกระทบต่อผู้ผลิตอาหารที่ควรที่จะต้องเตรียมการเรียนรู้และเข้าใจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกล้นี้ โดยเฉพาะการบังคับใช้ GMP ตามกฎหมายกับผู้ผลิตอาหารรายเดิมในอาหาร 54 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2546

 

วัตถุประสงค์
  เพื่อให้ผู้ผลิตอาหารเข้าใจในเรื่องของการขออนุญาตผลิตอาหารและวิธีการขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร

 

วิทยากร
  อ.นฤมล ฉัตรสง่า ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของอาหารและการบริโภคอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และวิทยากรประจำสถาบันอาหาร

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
  ผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการขอการรับรองระบบ GMP, ผู้บริหารโรงงาน, ผู้ควบคุมคุณภาพ, นักวิชาการประจำสถานที่ผลิต, เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และผู้สนใจที่มีพื้นฐานพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

 

ระยะเวลาในการอบรม
  วันเสาร์ที่  27  กรกฎาคม  2567 (1 วัน)
  เวลา 09.00-16.00 น.

 

รูปแบบการอบรม
   เรียน Online ผ่านระบบ Zoom
    - อยู่ที่ไหน ก็สามารถเรียนได้
    - สามารถถาม-ตอบข้อสงสัยได้ทันที
    - ให้บรรยากาศเหมือนเรียนในห้องปกติ
    - เรียนครบ จบรับ Certificate (E-file)

 

กำหนดการ

08.30 – 09.00 น.

ผู้อบรมเข้าระบบ Zoom

09.00 – 10.15 น.

- พรบ.อาหาร
- การขออนุญาตสถานที่ผลิต และ สถานที่นำเข้าอาหาร

10.15 – 10.30 น.

พัก 15 นาที

10.30 – 12.00 น.  

การขอรับเลขสารบบอาหาร

12.00 - 13.00 น.

พักกลางวัน

13.00 – 14.15 น. 

การขอรับเลขสารบบอาหาร (ต่อ)

14.15 – 14.30 น.

พัก 15 นาที

14.30 – 16.00 น. 

การจัดทำฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ

16.00 – 16.30 น. 

ถาม-ตอบข้อซักถาม และปิดการอบรม

หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%) (ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)
   สมาชิก NFI 3,200 บาท 
   บุคคลทั่วไป 3,400 บาท 

   (ราคารวม VAT 7% สมาชิก NFI 3,424 บาท / บุคคลทั่วไป 3,638 บาท)

 

วิธีการชำระเงิน

   โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
   สาขาพระปิ่นเกล้า     

   เลขที่ 031-1-52938-0   
   ชื่อบัญชี อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
   ประเภทบัญชี ออมทรัพย์                                                  

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์
1. หลังจากลงทะเบียนแล้ว ทาง จนท. จะส่ง E-mail ยืนยันการเข้าร่วมอบรมไปยังท่านก่อนการอบรม 1-2 อาทิตย์
2. การชำระเงิน ท่านสามารถชำระเงินพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน มายังฝ่ายฝึกอบรมฯ ได้ที่ training@nfi.or.th หรือ Line@ : https://bit.ly/393y0Xe
3. หลังจากท่านชำระเงินแล้ว 
>> ทาง จนท. จะส่ง link สำหรับเข้า Zoom ไปยังท่าน และใบเสร็จรับเงิน จะส่งให้ทางไปรษณีย์ทาง จนท. จะส่ง link สำหรับเข้า Zoom ไปยังท่าน และใบเสร็จรับเงินจะส่งให้ทางไปรษณีย์

 

จำนวนผู้เข้าอบรม
   20 คน  (ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกอบรมในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมไม่ครบตามจำนวน)

 

สนใจติดต่อ 
   คุณธราธิป  แววศรี
   ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2207
   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI
   Line@ : https://bit.ly/393y0Xe

 

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins