ตารางฝึกอบรมสถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร (Food additive Law and Regulation) **UPDATE ปี 2566**
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 14 ส.ค. 67
ถึงวันที่ :
สถานที่ : ณ ห้องธานี ชั้น 1 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 3,200
ราคาบุคคลทั่วไป : 3,400
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

หลักการและเหตุผล 
   ปัจจุบันมีการใช้วัตถุเจือปนอาหารในกระบวนการผลิตอาหาร เพื่อให้เกิดคุณสมบัติต่างๆตามที่ต้องการทำให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง    แต่อย่างไรก็ตามการใช้วัตถุเจือปนอาหารนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นสำคัญ  ประกอบกับประเทศไทยมีการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารเป็นสินค้าหลักที่นำรายได้สู่ประเทศเป็นลำดับต้นๆ  ฉะนั้นการได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้วัตถุเจือปนอาหารและการแสดงฉลากของอาหารที่มีการใช้วัตถุเจือปนอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เป็นคู่ค้าที่สำคัญ เช่น กลุ่มประเทศแถบยุโรป เป็นต้น ย่อมจะทำให้ผู้ประกอบการมั่นใจได้ว่านอกจากจะผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามต้องการของผู้บริโภคแล้วยังผลิตอาหารได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมายอีกด้วย

 

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ได้เพิ่มเติมความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องของกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหารทั้งของไทย และของต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่เป็นคู่ค้าที่สำคัญ อาทิเช่น กลุ่มประเทศแถบยุโรป และเพิ่มความมั่นใจในการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามกฎหมาย

 

วิทยากร
  อ.นงลักษณ์  สิทธิเจริญชัย 
  ที่ปรึกษาอิสระด้านกฎหมายอาหาร และวิทยากรประจำสถาบันอาหาร

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมอาหาร  เจ้าหน้าที่สายงานการผลิต เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ประกันและควบคุมคุณภาพฯ ตลอดจนผู้จัดการ ผู้บริหาร  และผู้สนใจทั่วไป

 

ระยะเวลาในการอบรม
    วันพุธที่  14  สิงหาคม  2567 (1 วัน)
     เวลา 09.00-16.00 น.

 

สถานที่จัดฝึกอบรม
    ณ ห้องธานี ชั้น 1 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ

 

กำหนดการ

08.30 – 09.00 น. 

ลงทะเบียนพร้อมรับเอกสาร

09.00 – 10.00 น. 

พื้นฐานการประเมินความปลอดภัยเพื่อเลือกใช้วัตถุเจือปนอาหาร

10.00 – 10.15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.15 – 12.00 น. 

- ข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหารในประเทศไทย **UPDATE ปี 2566**
- ข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหารของต่างประเทศ **UPDATE ปี 2566**

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.

ข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหารของต่างประเทศ (ต่อ)

15.00 – 15.15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

15.15 – 16.30 น.

- ข้อกำหนดเกี่ยวกับการแสดงฉลากของอาหารที่มีการใช้วัตถุเจือปนอาหาร
- ตอบข้อซักถาม และปิดการอบรม

หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%) (ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)
   สมาชิก NFI 3,200 บาท 
   บุคคลทั่วไป 3,400 บาท 

   (ราคารวม VAT 7% สมาชิก NFI 3,424 บาท / บุคคลทั่วไป 3,638 บาท)

 

วิธีการชำระเงิน

   โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
   สาขาพระปิ่นเกล้า     

   เลขที่ 031-1-52938-0   
   ชื่อบัญชี อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
   ประเภทบัญชี ออมทรัพย์                                                  

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. หลังจากลงทะเบียนแล้ว ทาง จนท. จะส่ง E-mail ยืนยันการเข้าร่วมอบรมไปยังท่านก่อนการอบรม 1-2 อาทิตย์
2. การชำระเงิน ท่านสามารถชำระเงินพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน มายังฝ่ายฝึกอบรมฯ ได้ที่ training@nfi.or.th หรือ Line@ : https://bit.ly/393y0Xe
3. หลังจากท่านชำระเงินแล้ว 
>> ท่านสามารถลงทะเบียนตามวัน, เวลา และสถานที่ ที่กำหนดได้นะคะ โดยเริ่มลงทะเบียน 08.30-09.00 น. พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน

 

จำนวนผู้เข้าอบรม
   20 คน  (ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกอบรมในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมไม่ครบตามจำนวน)

 

สนใจติดต่อ 
   คุณธราธิป  แววศรี
   ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2207-2208
   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI
   Line@ : https://bit.ly/393y0Xe

 

*** กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 1 อาทิตย์ หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins