ตารางฝึกอบรมสถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
การใช้วัตถุเจือปนอาหารในอุตสาหกรรมอาหาร
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 1 ส.ค. 67
ถึงวันที่ : 2 ส.ค. 67
สถานที่ : ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 5,000
ราคาบุคคลทั่วไป : 5,300
จำนวนวัน : 2 วัน
รายละเอียด :

 

 

หลักการและเหตุผล  
   ผู้ประกอบการอาหารหลายรายมักพบกับปัญหาในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารให้ได้คุณภาพ มีลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส รสชาติ และคุณลักษณะอื่นๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะข้อจำกัดตามธรรมชาติของวัตถุดิบ กระบวนการในการผลิต รวมถึงผลกระทบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค วัตถุเจือปนอาหารจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวในอุตสาหกรรมอาหารในทุกวันนี้
   วัตถุเจือปนอาหารนั้นมีอยู่หลากหลายประเภท เพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารในลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น สารให้กลิ่นรส สารให้ความหวาน สารกันหืน และอิมัลซิไฟเออร์ เป็นต้น หากผู้ผลิตสามารถเลือกวัตถุเจือปนอาหารเหล่านี้มาใช้ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์อาหารของตนแล้ว ก็จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์
   1. รู้จักวัตถุเจือปนอาหารประเภทต่างๆ และวิธีการใช้
   2. เลือกใช้วัตถุเจือปนอาหารให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ ได้
   3. สามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยวัตถุเจือปนอาหารได้

 

วิทยากร
  รศ.ดร.อินทาวุธ สรรพวรสถิตย์  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวิทยากรประจำสถาบันอาหาร

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ ผู้บริหาร รวมถึงผู้สนใจทั่วไป

 

ระยะเวลาในการอบรม
    วันพฤหัสบดีที่  1 - วันศุกร์ที่  2  สิงหาคม  2567 (2 วัน)
    
เวลา 09.00-16.00 น.

 

สถานที่จัดฝึกอบรม
   ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

 

กำหนดการ
วันพฤหัสบดีที่  1  สิงหาคม  2567 

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียนพร้อมรับเอกสาร

09.00 – 10.15 น.

- วัตถุประสงค์และหลักการใช้วัตถุเจือปนในอาหาร
- สีผสมอาหาร (Coloring Agent)

10.15 – 10.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 – 12.00 น. 

สารให้กลิ่นรสในผลิตภัณฑ์อาหาร (Flavoring Agent, Flavoring Enhancer)

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

สารให้ความหวาน (Sweetener)

14.30 – 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.30 น.

สารประกอบฟอสเฟต (Phosphate)

 

วันศุกร์ที่  2   สิงหาคม  2567 

09.00 – 10.15 น.

- สารปรับความเป็นกรด-ด่าง (Acid Regulator)
- สารที่ช่วยให้ข้นหรือช่วยให้  คงตัว (Stabilizing Agent)

10.15 – 10.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 – 12.00 น. 

สารกันเสีย (Preservative)

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

สารกันหืน (Antioxidant)

14.30 – 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.30 น.

อิมัลซิไฟเออร์ (Emulsifier)

16.30 – 17.00 น.

ตอบข้อซักถาม และปิดการอบรม

หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%) (ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)
   สมาชิก NFI 5,000 บาท
   บุคคลทั่วไป 5,300 บาท 

  (ราคารวม VAT 7% สมาชิก NFI 5,350 บาท / บุคคลทั่วไป 5,671 บาท)

 

วิธีการชำระเงิน

   โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
   สาขาพระปิ่นเกล้า     

   เลขที่ 031-1-52938-0   
   ชื่อบัญชี อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
   ประเภทบัญชี ออมทรัพย์                                                  

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. หลังจากลงทะเบียนแล้ว ทาง จนท. จะส่ง E-mail ยืนยันการเข้าร่วมอบรมไปยังท่านก่อนการอบรม 1-2 อาทิตย์
2. การชำระเงิน ท่านสามารถชำระเงินพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน มายังฝ่ายฝึกอบรมฯ ได้ที่ training@nfi.or.th หรือ Line@ : https://bit.ly/393y0Xe
3. หลังจากท่านชำระเงินแล้ว 
>> ท่านสามารถลงทะเบียนตามวัน, เวลา และสถานที่ ที่กำหนดได้นะคะ โดยเริ่มลงทะเบียน 08.30-09.00 น. พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน

 

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน  (ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกอบรมในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมไม่ครบตามจำนวน)

 

สนใจติดต่อ 
   คุณธราธิป  แววศรี
   ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2207
   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI
   Line@ : https://bit.ly/393y0Xe

 

*** กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 1 อาทิตย์ หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins